ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดโบราณสถานในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดโบราณสถานในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)ฯ จำนวน 3 คัน และรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันฯ จำนวน 1 คัน วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือหาพิกัดดาวเทียม (GNSS) ชนิดหลายความถี่ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับโปรแกรม Geomedia และอุปกรณ์อื่น ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเวรยามรักษาการณ์บริเวณอาคารสำนักการจราจรและขนส่ง และสำนักผังเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่า ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงข้อมูลแผนที่เชิงเลข มาตราส่วน 1 ต่อ 4,000 และจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูงเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการผังเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักผังเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาพิมพ์แผนที่แสดงอาคารและโครงข่ายคมนาคมกรุงเทพมหานคร และแผนที่กรุงเทพมหานคร มาตราส่วน 1 ต่อ 4,000 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างพิมพ์แผนที่แสดงอาคารและโครงข่ายคมนาคมกรุงเทพมหานคร และแผนที่กรุงเทพมหานคร มาตราส่วน 1 ต่อ 75,000 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศราคาจ้างเวรยามรักษาการณ์บริเวณอาคารสำนักการจราจรและขนส่ง และสำนักผังเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดงานเปิดตัวโครงการ (โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) การดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518) วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประมูลจ้างเหมางานปรับปรุงสำนักผังเมือง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องประมูลจ้างเหมาปรับปรุงโบราณสถานในเขตกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประมูลจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประมูลซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 3 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ เรื่องประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมน้ำย่านกะดีจีน วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับโปรแรม Geomedia และอุปกรณ์อื่นๆ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่าย วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับโปรแกรม Arc/Info และอุปกรณ์อื่นๆ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารสำนักงานของสำนักผังเมืองและสำนักการจราจรและขนส่ง วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมโบราณสถานในเขตกรุงเทพมหานคร (สะพานมัฆวานรังสรรค์) วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับโปรแกรม Geomedia และอุปกรณ์อื่นๆ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายของสำนักผังเมือง วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ Ao 1 เครื่อง วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับโปรแกรม Arc/Info และอุปกรณ์อื่นๆ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่าย วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนวัสดุหลังคา อาคาร 1 และอาคาร 2 สำนักผังเมือง วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การจัดรูปที่ดิน วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด