ประกาศประกวดราคา สอบราคา
เดือน สิงหาคม2564 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564 
เดือน กรกฎาคม2564 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
เดือน มิถุนายน2564 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
เดือน พฤษภาคม2564 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
เดือน เมษายน2564 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
เดือน มีนาคม2564 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564 
เดือน กุมภาพันธ์2564 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 
เดือน มกราคม2564 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
เดือน ธันวาคม2563 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564 
เดือน พฤศจิกายน2563 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
เดือน ตุลาคม2563 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
เดือน กันยายน2563 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
เดือน สิงหาคม2563 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563 
เดือน กรกฎาคม2563 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
เดือน มิถุนายน2563 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
เดือน พฤษภาคม2563 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
เดือน เมษายน2563 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
เดือน มีนาคม2563 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 
เดือน กุมภาพันธ์2563 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 
เดือน มกราคม2563 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
เดือน ธันวาคม2562 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563 
เดือน ตุลาคม2562 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
เดือน กันยายน2562 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
เดือน สิงหาคม2562 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562 
เดือน กรกฎาคม2562 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
เดือน มิถุนายน2562 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
เดือน พฤษภาคม2562 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
เดือน เมษายน2562 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
เดือน มีนาคม2562 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562 
เดือน กุมภาพันธ์2562 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562 
เดือน มกราคม2562 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
เดือน ธันวาคม2561 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562 
เดือน พฤศจิกายน2561 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
เดือน ตุลาคม2561 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
เดือน กันยายน2561 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
เดือน สิงหาคม2561 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561 
เดือน กรกฎาคม2561 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
เดือน มิถุนายน2561 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
เดือน พฤษภาคม2561 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
เดือน เมษายน2561 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
เดือน มีนาคม2561 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561 
เดือน กุมภาพันธ์2561 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561 
เดือน มกราคม2561 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
เดือน ธันวาคม2560 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561 
เดือน พฤศจิกายน2560 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
เดือน ตุลาคม2560 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
เดือน กันยายน2560 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
เดือน สิงหาคม2560 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560 
เดือน กรกฎาคม2560 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
เดือน มิถุนายน2560 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
เดือน พฤษภาคม2560 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เดือน เมษายน2560 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
เดือน มีนาคม2560 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560 
เดือน กุมภาพันธ์2560 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 
เดือน มกราคม2560 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
เดือน ธันวาคม 2559 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า แบบรายปี ประจำปี 2560 วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือน พฤศจิกายน 2559 ประกาศตกลงราคาจ้างเหมานิติบุคคล ในงานรักษาความปลอดภัย สนง.กฟส.วัดสิงห์ ประจำปี 2560 วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือน ตุลาคม 2559 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
เดือน กันยายน 2559 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
เดือน สิงหาคม 2559 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559 
เดือน กรกฎาคม 2559 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
เดือน มิถุนายน 2559 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
เดือน พฤษภาคม 2559 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
เดือน เมษายน 2559 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
เดือน มีนาคม2559 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559 
เดือน กุมภาพันธ์ 2559 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2559 
เดือน มกราคม 2559 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2559 
... อ่านทั้งหมด