ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักการแพทย์ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา ของสำนักการแพทย์ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อผ้าสำหรับตัดเย็บเครื่องแบบให้แก่ข้าราชการในสายงานด้านการแพทย์และสาะรณสุขของส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างเหมาทำผ้าพร้มพิมพ์ตัวอักษรชื่อโรงพยาบาลลงบนผ้า ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้างตำแหน่งต่างๆของส่วนราชการในสำนักการแพทย์ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ SAMAUNG จำนวน 9 รายการ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อเตียงตรวจภายในควบคุมด้วยไฟฟ้า จำนวน 4 ตัว วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจัดซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 5 เครื่อง วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ วัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด วัดความดันโลหิตแบบภายนอกกรหายใจ ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 10.4 นิ้ว จำนวน 13 เครื่อง วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างเหมาทำผ้าพร้อมพิมพ์ตัวอักษรชื่อโรงพยาบาลลงบนผ้า ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 37 รายการ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจัดซื้อยูนิตทันตกรรมระบบไฮโดรลิคชนิดให้แสงสว่างที่ปรายหัวกรอบทุกชนิด จำนวน 1 ชุด วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ด้ามกรอฟัน จำนวน 90 หัว วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาเอกชนตรวจสุขภาพข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจัดซื้อผ้าสีสำหรับตัดเย็บชุดปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการในสายงานด้านการแพทย์ของส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 3,172 เมตร วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจัดซื้อถุงมือสำหรับการตรวจโรคไม่ปราศจากเชื้อ ชนิดใช้ครังเดียว แบบไม่มีแป้ง (Disposable Gloves) จำนวน 4 รายการ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจัดซื้อ NORMAL SALINE SOLUTION 100 ML 124,000 ถุง วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจัดซื้อถุงมือสำหรับการตรวจโรคไมปราศจากเชื้อ ชนิดใช้ครังเดียวแบบมีแป้งDisposable Gloves) จำนวน 4 รายการ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตและชีพจรแบบอัตโนมัติ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 13 รายการ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (ครั้งที่ 2) วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอุณหภูมิร่างกายของผู้ป่วย จำนวน 2 เครื่อง วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน และช่วยหายใจแบบ Nasal CPAP DuoPAP/BIPAP จำนวน 2 เครื่อง วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำใส้ส่วนต้นชนิดวิดีทัศน์แบบส่องผ่านจมูกได้ (Transnasal)และมีระบบปรับคลื่นแสงเพื่อแยกรอยโรค จำนวน 1 ชุด วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อตู้อบเด็กแรกเกิดที่มีสภาวะวิกฤตชนิดควบคุมอุณหภูมิ แบบผนัง 2 ชั้น ประตูเปิด-ปิด 2 ด้าน 3 ตู้ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประมูลซื้อหมอไอนำ (Boiler) ชนิด Once Thorugh 1.6 ตัน จำนวน 2 เครื่อง (ราคากลาง) วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประมูลซื้อเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller)ชนิด Scroll Air Cooled จำนวน 7 เครื่อง (ราคากลาง,เอกสารเพิ่มเติม) วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประมูลซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบการปรับจ่ายอากาศตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของปอด และระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติในผู้ใหญ่ จำนวน 7 เครื่อง (ราคากลาง) วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประมูลซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบการปรับจ่ายอากาศตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของปอด และระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติในผู้ใหญ่ จำนวน 7 เครื่อง(ราคากลาง) วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อถุงพลาสติก จำนวน 14 รายการ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ความดันโลหิตแบบภายนอกและภายในคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออก พร้อมระบบศูนย์รวมการติดตามสัญญาณ (มีระบบศูนย์กลาง 1 เครื่อง และเครื่องลูกข่าย 4 เครื่อง) จำนวน 1 ชุด วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อตู้อบเด็กชนิดเคลื่อนย้ายได้ขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ตู้ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดชับช้อน พร้อมเครื่องช่วยหายใจมีส่วนแสดงข้อมูลการหายใจ ค่าก๊าชดมยาสลบและปริมาณยาสลบ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาทำถุงบรรจุอาหารทางสายยางให้อาหารและอาหารเหลว จำนวน 150,000 ใบ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาให้เช่าสถานที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อโคมไฟส่องตรวจและช่วยผ่าตัดชนิด LED แบบติดเพดาน วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประมูลซื้อเครื่องทำน้าเย็น วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ขายทอดตลาด วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด