กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการอบรมอัญมณีศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการอบรมอัญมณีศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ... อ่านต่อ
รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการพัฒนาทักษะและประสิทธิภาพด้านการบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562 รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการพัฒนาทักษะและประสิทธิภาพด้านการบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ... อ่านต่อ
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเสริมสมรรถนะด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ สำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเสริมสมรรถนะด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ สำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ... อ่านต่อ
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานด้านการรับจำนำ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานด้านการรับจำนำ ... อ่านต่อ
รายชื่อผู้สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 คำสั่งสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ที่ 151/2560 เรื่อง ให้พนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมสัมมนาตามโครงการอบรมสัมมนาของเจ้าหน้าที่สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 ... อ่านต่อ
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเปิดเผยข้อมูลฯ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสร้างเสริมความรู้เกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ... อ่านต่อ
รายชื่อผู้เข้าอบรม วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 คำสั่งสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ที่ 120/2560 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อพนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครที่เข้าอบรมตามโครงการการเสริมสมรรถนะด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ สำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561 ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด