กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
โครงการสัมมนาและดูงานด้านการจัดการองค์กรเพื่อการพัฒนาบุคลากร (สก.สนน.) วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 โครงการสัมมนาและดูงานด้านการจัดการองค์กรเพื่อการพัฒนาบุคลากร (สก.สนน.) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้บุคลากรกรุงเทพมหานครเข้ารับการสัมมนาและดูงานโครงการสัมมนาและดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการป้องกันน้ำท่วมและจัดการคุณภาพน้ำ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563 คำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้บุคลากรกรุงเทพมหานครเข้ารับการสัมมนาและดูงานโครงการสัมมนาและดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการป้องกันน้ำท่วมและจัดการคุณภาพน้ำ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการรับ-ส่ง และเก็บรักษาเงินโครงการสัมมนาและดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการป้องกันน้ำท่วมและจัดการคุณภาพน้ำ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563 คำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการรับ-ส่ง และเก็บรักษาเงินโครงการสัมมนาและดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการป้องกันน้ำท่วมและจัดการคุณภาพน้ำ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
โครงการสัมมนาและดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการป้องกันน้ำท่วมและจัดการคุณภาพน้ำ ปี 2563 (กองสารสนเทศระบายน้ำ) วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563 โครงการสัมมนาและดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการป้องกันน้ำท่วมและจัดการคุณภาพน้ำ ปี 2563 (กองสารสนเทศระบายน้ำ) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
โครงการอบรมหลักสูตร "การปฐมนิเทศลูกจ้างชั่วคราวบรรจุใหม่ สังกัดสำนักการระบายน้ำ ประจำปี พ.ศ. 2562" วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 โครงการอบรมหลักสูตร "การปฐมนิเทศลูกจ้างชั่วคราวบรรจุใหม่ สังกัดสำนักการระบายน้ำ ประจำปี พ.ศ. 2562" ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่งให้ลูกจ้างชั่วคราวเข้ารับการอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศลูกจ้างชั่วคราวบรรจุใหม่ สังกัดสำนักการระบายน้ำ ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562 คำสั่งให้ลูกจ้างชั่วคราวเข้ารับการอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศลูกจ้างชั่วคราวบรรจุใหม่ สังกัดสำนักการระบายน้ำ ประจำปี พ.ศ. 2562 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการอบรมหลักสูตร "การปฐมนิเทศลูกจ้างชั่วคราวบรรจุใหม่ สังกัดสำนักการระบายน้ำ ประจำปี พ.ศ. 2562" วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการอบรมหลักสูตร "การปฐมนิเทศลูกจ้างชั่วคราวบรรจุใหม่ สังกัดสำนักการระบายน้ำ ประจำปี พ.ศ. 2562" ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
โครงการอบรมหลักสูตร "การปฐมนิเทศลูกจ้างชั่วคราวบรรจุใหม่สังกัดสำนักการระบายน้ำ ประจำปี พ.ศ. 2562" วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 โครงการอบรมหลักสูตร "การปฐมนิเทศลูกจ้างชั่วคราวบรรจุใหม่สังกัดสำนักการระบายน้ำ ประจำปี พ.ศ. 2562" ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
การฝึกอบรม "แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การจัดทำราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" วันที่ 29 - 30 มกราคม 2562 วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 การฝึกอบรม "แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การจัดทำราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" วันที่ 29 - 30 มกราคม 2562 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
โครงการฝึกอบรม "แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การจัดทำราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562 โครงการฝึกอบรม "แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การจัดทำราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติ เรื่อง การจัดทำราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติ เรื่อง การจัดทำราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการนำเสนอข้อมูลภาพเคลื่อนไหว (Info Motion) อย่างมืออาชีพ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการนำเสนอข้อมูลภาพเคลื่อนไหว (Info Motion) อย่างมืออาชีพ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่งสำนักการระบายน้ำ ให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรมการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎหมาย และคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561 คำสั่งสำนักการระบายน้ำ ให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรมการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎหมาย และคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่งสำนักการระบายน้ำ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการฝึกอบรมการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎหมาย และคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 คำสั่งสำนักการระบายน้ำ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการฝึกอบรมการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎหมาย และคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
โครงการอบรมสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงานสำนักการระบายน้ำ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โครงการอบรมสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงานสำนักการระบายน้ำ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักการระบาน้ำเข้าร่วมการสัมมนา โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักการระบาน้ำเข้าร่วมการสัมมนา โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
โครงการกฝึกอบรมด้านการจัดการคุณภาพน้ำ และการบริหารจัดการน้ำท่วม (water Control and Flood Management) วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 โครงการกฝึกอบรมด้านการจัดการคุณภาพน้ำ และการบริหารจัดการน้ำท่วม (water Control and Flood Management) ... เชื่อมโยง
อบรมและดูงานด้านการป้องกันน้ำท่วมและจัดการคุณภาพน้ำ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 อบรมและดูงานด้านการป้องกันน้ำท่วมและจัดการคุณภาพน้ำ ... เชื่อมโยง
คำสังให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเข้ารับการอบรมตามโครงโครงการสอบสวนพิจารณาของข้าราชการกรุงเทพมหานคร วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561 คำสังให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเข้ารับการอบรมตามโครงโครงการสอบสวนพิจารณาของข้าราชการกรุงเทพมหานคร ... เชื่อมโยง
โครงการอบรมเจ้าที่ปฏิบัติงานด้านการบัญชี วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558 โครงการอบรมเจ้าที่ปฏิบัติงานด้านการบัญชี ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด