กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง - วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ คลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ คลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ... เชื่อมโยง
กราฟเปรียบเทียบปริมาณฝนรายเดือน และรายเดือนสะสม ของสำนักการระบายน้ำ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562 กราฟเปรียบเทียบปริมาณฝนรายเดือน และรายเดือนสะสม ของสำนักการระบายน้ำ ... เชื่อมโยง
รายงานสภาพน้ำท่วมขังบนถนนสายหลัก ที่สำนักการระบายน้ำรับผิดชอบ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562 รายงานสภาพน้ำท่วมขังบนถนนสายหลัก ที่สำนักการระบายน้ำรับผิดชอบ ... เชื่อมโยง
แจ้งข้อร้องเรียนฝาท่อระบายน้ำและติดตามสถานะการดำเนินการ ของสำนักการระบายน้ำ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562 แจ้งข้อร้องเรียนฝาท่อระบายน้ำและติดตามสถานะการดำเนินการ ของสำนักการระบายน้ำ ... เชื่อมโยง
ระบบตรวจวัดระดับน้ำ สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562 ระบบตรวจวัดระดับน้ำ สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ... เชื่อมโยง
การพิจาณาขอขยายอายุสัญญา โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม วอยสุขุมวิท 4 (นานาใค้) วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 การพิจาณาขอขยายอายุสัญญา โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม วอยสุขุมวิท 4 (นานาใค้) ... เชื่อมโยง
กำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 กำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ... เชื่อมโยง
ขอขยายอายุสัญญา โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำลำรางสาธารณะและถนนเวฬุวนาราม (สพน.) วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ขอขยายอายุสัญญา โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำลำรางสาธารณะและถนนเวฬุวนาราม (สพน.) ... เชื่อมโยง
การพิจารณาขยายระยะเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซอยสุขุมวิท 31 และซอยสวัสดี วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561 การพิจารณาขยายระยะเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซอยสุขุมวิท 31 และซอยสวัสดี ... เชื่อมโยง
รายงานสถานการณ์น้ำ สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร  รายงานสถานการณ์น้ำ สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด