อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบ่งสวนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ ฯ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบ่งสวนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๕๗) ... เชื่อมโยง
อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)   ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด