อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและกำหนดอำนาจหน้าที่ ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 102) วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและกำหนดอำนาจหน้าที่ ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 102) ... อ่านต่อ
การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและกำหนดอำนาจหน้าที่ ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 101) วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและกำหนดอำนาจหน้าที่ ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 101) ... เชื่อมโยง
การกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 54) วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 การกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 54) ... เชื่อมโยง
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 37) วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
คำสั่งสำนักการระบายน้ำ เรื่อง มอบอํานาจให้ผู้อํานวยการสํานักงาน ผู้อํานวยการกองและเลขานุการสํานักการระบายน้ำปฏิบัติราชการแทนผู้อํานวยการสํานักการระบายน้ำ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด