อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 112) วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 109) วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 94) วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 98) วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 97) วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้ที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 79)   ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด