สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2563 วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563 วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2563 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2562 วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันายน 2562 วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2562 วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2562 วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2562 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562 วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2561 วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2561 วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2561 วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2561 วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2561 วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ฝ่ายการคลังฯ-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2561 วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ฝ่ายโยธาฯ-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2561 วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ฝ่ายศึกษาฯ-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2561 วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2561 วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ฝ่ายรายได้ฯ-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2561 วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ฝ่ายทะเบียนฯ-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2561 วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2561 วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2561 วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ฝ่ายเทศกิจ-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ฝ่ายปกครอง-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2561 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2561 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ฝ่ายเทศกิจ-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2560 วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ฝ่ายการคลัง-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2560 วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2560 วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ฝ่ายโยธา-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2560 วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ฝ่ายปกครอง-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2560 วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2560 วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ฝ่ายเทศกิจ-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ฝ่ายการคลัง-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ฝ่ายปกครอง-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ฝ่ายการศึกษา-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2560 วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ฝ่ายปกครอง-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2560 วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2560 วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ฝ่ายเทศกิจ -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2560 วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ฝ่ายโยธา -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2560 วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2560 วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ฝ่ายการคลัง -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2560 วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2560 วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ฝ่ายปกครอง -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2560 วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ฝ่ายทะเบียน -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2560 วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ฝ่ายการศึกษา -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2560 วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ฝ่ายเทศกิจ -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ฝ่ายโยธา -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ฝ่ายการศึกษา -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ฝ่ายทะเบียน -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ฝ่ายรายได้ -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ฝ่ายปกครอง -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ฝ่ายการคลัง -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ฝ่ายการศึกษา -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2560 วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ฝ่ายรักษาความสะอาด -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2560 วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ฝ่ายโยธา -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2560 วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2560 วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ฝ่ายปกครอง -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2560 วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ฝ่ายการคลัง -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2560 วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ฝ่ายทะเบียน -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2560 วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ฝ่ายปกครอง -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ฝ่ายทะเบียน -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ฝ่ายโยธาฯ -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ฝ่ายรักษาฯ -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2560 วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ฝ่ายเทศกิจ -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2560 วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2560 วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ฝ่ายพัฒนาชุมชน -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2560 วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ฝ่ายเทศกิจ -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2560 วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2560 วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2560 วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ฝ่ายโยธา -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2560 วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ฝ่ายทะเบียน -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2560 วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ฝ่ายปกครอง -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2560 วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ฝ่ายเทศกิจ -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ฝ่ายการคลัง -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ฝ่ายการศึกษา -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ฝ่ายรายได้ -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ฝ่ายโยธา -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ฝ่ายปกครอง -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ฝ่ายทะเบียน -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2560 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2560 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2560 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ฝ่ายโยธา -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2560 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ฝ่ายปกครอง -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2560 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2559 วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2559 วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ฝ่ายเทศกิจ -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2559 วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2559 วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ฝ่ายรายได้ -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2559 วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ฝ่ายปกครอง -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2559 วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ฝ่ายโยธา -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2559 วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ฝ่ายการศึกษา -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ฝ่ายรายได้ -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ฝ่ายทะเบียน -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ฝ่ายการคลัง -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ฝ่ายปกครอง -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ฝ่ายโยธา -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2559 วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ฝ่ายเทศกิจ -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2558 -กันยายน 2559 วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ฝ่ายโยธา -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ฝ่ายการศึกษา -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ฝ่ายทะเบียน -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2558 -กันยายน 2559 วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ฝ่ายการคลัง -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2558 -กันยายน 2559 วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ฝ่ายรายได้ -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2558 -กันยายน 2559 วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ฝ่ายปกครอง -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2558 -กันยายน 2559 วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด