สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561 วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561 วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560 วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2560 วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2560 วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2560 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2560 วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2560 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2559 วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2559 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2559 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2559 วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2559 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2559 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2559 วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด