พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน กรกฎาคม 2563 
2 เดือน กุมภาพันธ์ 2558 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
3 รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน มีนาคม 2558 
4 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 
5 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน มกราคม 2559 
6 รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน กรกฎาคม 2558 
7 รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน มิถุนายน 2558 
8 รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน พฤษภาคม 2558 
9 รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน เมษายน 2558 
10 รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน กันยายน 2558 
11 รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน สิงหาคม 2558 
12 รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน ตุลาคม 2558 
13 รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน ธันวาคม 2558 
14 รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน พฤศจิกายน 2558 
15 รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน กุมภาพันธ์ 2559 
16 รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน มกราคม 2559 
17 เดือน มีนาคม 2559 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
18 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน มีนาคม 2559 
19 เดือน เมษายน 2559 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
20 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน เมษายน 2559 
21 เดือน พฤษภาคม 2559 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
22 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 
23 รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน มิถุนายน 2559 
24 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน มิถุนายน 2559 
25 รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน กรกฎาคม 2559 
26 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 
27 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน สิงหาคม 2559 
28 รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน สิงหาคม 2559 
29 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน กันยายน 2559 
30 รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน กันยายน 2559 
31 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน ตุลาคม 2559 
32 รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน ตุลาคม 2559 
33 รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน พฤศจิกายน 2559 
34 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน2559 
35 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน ธันวาคม 2559 
36 รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน ธันวาคม 2559 
37 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน มกราคม 2560 
38 รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน มกราคม 2560 
39 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 
40 รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน กุมภาพันธ์ 2560 
41 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน มีนาคม 2560 
42 รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน มีนาคม 2560 
43 รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติซื้อพร้อมติดตั้งคอนสื่อสาร PEA 
44 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน เมษายน 2560 
45 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน เมษายน 2560 
46 รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน เมษายน 2560 
47 รายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาค่าแรงปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 
48 รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน พฤษภาคม 2560 
49 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 
50 รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน มิถุนายน 2560 
51 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน มิถุนายน 2560 
52 รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน กรกฎาคม 2560 
53 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 
54 รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน สิงหาคม 2560 
55 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน สิงหาคม 2560 
56 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน กันยายน 2560 
57 รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน กันยายน 2560 
58 รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน ตุลาคม 2560 
59 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน ตุลาคม 2560 
60 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน2560 
61 รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน พฤศจิกายน 2560 
62 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน ธันวาคม 2560 
63 รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน ธันวาคม 2560 
64 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน มกราคม 2561 
65 รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน มกราคม 2561 
66 รายงานผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วงขนส่งชัยนาท - สี่แยกมโนรมย์ (จุด 3) อ.เมือง จ.ชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
67 รายงานผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงบึงหางแขยงหมู่2ต.หางน้ำสาครอ.มโนรมย์จ.ชัยนาทด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
68 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 
69 รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน กุมภาพันธ์ 2561 
70 รายงานผลพิจารณาจ้างเหมาก่อสร้างทางลาดและห้องน้ำภายนอกสำหรับผู้พิการ 
71 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน มีนาคม 2561 
72 รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน มีนาคม 2561 
73 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน เมษายน 2561 
74 รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน เมษายน 2561 
75 รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน พฤษภาคม 2561 
76 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 
77 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 
78 รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน มิถุนายน 2561 
79 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 
80 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 
81 รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน กรกฎาคม 2561 
82 รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน สิงหาคม 2561 
83 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน สิงหาคม 2561 
84 รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน กันยายน 2561 
85 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน กันยายน 2561 
86 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน ตุลาคม 2561 
87 รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน ตุลาคม 2561 
88 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน2561 
89 รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน พฤศจิกายน 2561 
90 รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน ธันวาคม 2561 
91 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน ธันวาคม 2561 
92 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน มกราคม 2562 
93 รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน มกราคม 2562 
94 รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน กุมภาพันธ์ 2562 
95 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 
96 รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน มีนาคม 2562 
97 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน มีนาคม 2562 
98 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน เมษายน 2562 
99 รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน เมษายน 2562 
100 รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน พฤษภาคม 2562 
101 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 
102 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 
103 รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน มิถุนายน 2562 
104 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 
105 รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน กรกฎาคม 2562 
106 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน สิงหาคม 2562 
107 รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน สิงหาคม 2562 
108 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน กันยายน 2562 
109 รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน กันยายน 2562 
110 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 
111 รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน ตุลาคม 2562 
112 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน2562 
113 รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน พฤศจิกายน 2562 
114 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 
115 รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน ธันวาคม 2562 
116 รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน มกราคม 2563 
117 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน มกราคม 2563 
118 รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน กุมภาพันธ์ 2563 
119 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน กุมภาพันะ์ 2563 
120 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน มีนาคม 2563 
121 รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน มีนาคม 2563 
122 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน เมษายน 2563 
123 รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน เมษายน 2563 
124 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 
125 รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน พฤษภาคม 2563 
126 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 
127 รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน มิถุนายน 2563 
128 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 
129 รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน กรกฎาคม 2563 
130 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 
131 รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน สิงหาคม 2563 
132 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน กันยายน 2563 
133 รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน กันยายน 2563 
134 รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน ตุลาคม 2563 
135 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 
136 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 
137 รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน พฤศจิกายน 2563 
138การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมโนรมย์ อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding ในปี 2563 
139 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 
140รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน ธันวาคม 2564 
141 รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน ธันวาคม 2563 
142 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน มกราคม 2564 
143 รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน มกราคม 2564 
144 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
145 รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน กุมภาพันธ์ 2564 
146 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน มีนาคม 2564 
147 รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน มีนาคม 2564 
148 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน เมษายน 2564 
149 รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน เมษายน 2564 
150 รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน พฤษภาคม 2564 
151 รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน มิถุนายน 2564 
152 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 
153 รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน กรกฎาคม 2564 
154 รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน สิงหาคม 2564 
155 รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน กันยายน 2564 
156 รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน ตุลาคม 2564 
157 รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน พฤศจิกายน 2564 
158 รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน ธันวาคม 2564 

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 
2 แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวน 2) 
3 6.แผนแม่บทcsr 
4 8.แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5 นโยบายกฟภ.โปร่งใส 
6 นโยบายกำกับฯ 
7 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
8 นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น 
9 นโยบายนายเสริมสกุล 
10 นโยบายบริหารและพัฒนากฟภ. 
11 นโยบายองค์กร 2557 
12 ภาพรวมทิศทางกลยุท 
13 นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใสและตรวจได้ 
14 ประกาศนโยบายการบริหารข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) 2559 
15 นโยบายด้านการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญา 
16 แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวน 3) 
17 แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวน 3) แผ่นพับ 
18 นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
19 นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
20 แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2560-2564 
21 นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 
22 นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
23 นโยบายการขับเคลื่อนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 4.0 
24 นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
25 แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวน 4 พ.ศ. 2561) 
26 แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. (พ.ศ.2560-2564)(ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ.2561) 
27 ประกาศนโยบายสนับสนุนการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ปี 2560 
28 นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน 
29 นโยบาย : K E E N 14 
30 PEA Digitai Transformation : DX พลิก กฟภ. สู่องค์กรดิจิทัล ภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ.2562) 
31 แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2561-2580 
32 แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวน 5 พ.ศ. 2562) 
33แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวน 5 พ.ศ. 2562) 
34 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
35 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2562 
36 นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
37 นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
38 อนุมัติหลัการการไฟฟ้าโปร่งใสอย่างยั่งยืน 2562 
39นโยบายการบริหารและพัฒนา กฟภ. โดย ผวก. คนที่ 14 (นายสมพงษ์ ปรีเปรม) 
40 นโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจ ปี 2563 
41 แผนแม่บทด้านการพัฒนาความยั่งยืนของ กฟภ. ปี 2563-2567 
42 แผนแม่บทการจัดการความรู้ 2563-2567(KM Master Plan 2020-2024) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
43 นโยบายทรัพย์สิน 
44 นโยบายนวัตกรรม 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 แผนงบประมาณปี 2558 
2 แผนการดำเนินงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2558-2559 
3 โครงการ ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA 
4 งบประมาณประจำปี 2559 (1 มกราคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
5 โครงการ "PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 8.4 ล้านซีซี" 
6 แผนปฏิบัติ การไฟฟ้าส่งนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท ปี 2560 
7 แผนปฏิบัติ การไฟฟ้าส่งนภูมิภาคสาขาอำเภอมโนรมย์ ปี 2560 
8 งบประมาณประจำปี 2560 (1 มกราคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
9 งบประมาณประจำปี 2560 (1 มกราคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอมโนรมย์ 
10 แผนงบประมาณปี 2560 
11 โครงการ 74ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA 
12 โครงการ PEA รวมใจประชารัฐ รักษ์น้ำ สร้างฝาย 65 ฝาย 
13 งบประมาณประจำปี 2561 (1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
14 งบประมาณประจำปี 2563 (1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
15 แผนปฏิบัติ การไฟฟ้าส่งนภูมิภาคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมโนรมย์ ปี 2563 
16 โครงการ "1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า" ประจำปี 2562 
17 งบประมาณประจำปี 2564 (1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564) การไฟฟ้าส่วนภุมิภาคสาขาอำเภอมโนรมย์ 
18 งบประมาณประจำปี 2564 (1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
19 แผนปฏิบัติ การไฟฟ้าส่งนภูมิภาคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมโนรมย์ ปี 2564 
20 งบประมาณประจำปี 2565 (1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565) การไฟฟ้าส่วนภุมิภาคสาขาอำเภอมโนรมย์ 
21 งบประมาณประจำปี 2565 (1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
22 แผนงบประมาณปี 2559 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คู่มือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท.PEA) 
2คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมโนรมย์ 
3 คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมโนรมย์ 
4คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมโนรมย์ ที่ มน.(พ) ๑๒ / ๒๕๕๙ 
5 กรอบแนวทางในการจัดหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในภาพรวม 
6 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนงานการรับฟังเสียงลูกค้าทางสื่อสังคมออนไลน์ 
7 คู่มือแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 สำหรับหน่วยงานของรัฐ 
8 คู่มือประชาชน การขอติดตั้งมิเตอร์เขตเมือง กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน 
9 คู่มือประชาชน การขอติดตั้งมิเตอร์เขตเมือง กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม 
10 คู่มือประชาชน การขอติดตัังมิเตอร์เขตชนบท กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม 
11 คู่มือผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทบ้านอยู่อาศัย 
12 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องมาตรฐานของสัญญาให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทที่ 1(บ้านอยู่อาศัย) และประเภทที่ 2 (กิจการขนาดเล็ก) 
13 คู่มือประชาชน การขอติดตัังมิเตอร์เขตชนบท กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนตรวจสอบการเดินสายภายใน 
14 คู่มือแนวปฏิบัติการไฟฟ้าโปร่งใส2.0การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมโนรมย์ 
15 คูู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)งานสำรวจ ออกแบบ ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันตัดตอน/คาปาซิเตอร์ แรงสูงติดตาม Line Coordination และการวิเคราะห์หน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้า 
16 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการด้านข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมโนรมย์(แก้ไขเพิ่มเติม) 
17 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการด้านข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมโนรมย์2561 
18 การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชนบท กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (นิติบุคคล) 
19 การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชนบท กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (บุคคลธรรมดา) 
20 การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชนบท กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (นิติบุคคล) 
21 การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชนบท กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (บุคคลธรรมดา) 
22 การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตเมือง กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (นิติบุคคล) 
23 การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตเมือง กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (บุคคลธรรมดา) 
24 การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตเมือง กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (นิติบุคคล) 
25 การขอใช้ไฟฟ้ำประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้ำ ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตเมือง กรณีตรวจสอบกำรเดินสายภายในก่อนชำระค่ำธรรมเนียม (บุคคลธรรมดา) 
26 คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมโนรมย์ 2561 
27 คู่มือโปร่งใส ปี 2562 
28 คู่มือประชาชนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับภาษาอังกฤษ) จำนวน 8 เล่ม 
29 1.คู่มือตรวจโปร่งใส 
30 2.คู่มือทะเบียนคุม คู่ค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
31 3.คู่มือขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง 
32 4.คู่มืองานจ้างเหมา 
33 5.คู่มือเครือข่าย 
34 6.คู่มือระบบจัดซื้อจัดจ้าง 
35 7.คู่มือ ขอใช้ไฟ P3 
36 8.คู่มือ Cus Smile Feed 
37 คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมโนรมย์ 2563 
38 การขอใช้ไฟฟ้า ในเขตชนบท กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (นิติบุคคล) ฉบับภาษาอังกฤษ 
39 การขอใช้ไฟฟ้า ในเขตชนบท กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (บุคคลธรรมดา) ฉบับภาษาอังกฤษ 
40 การขอใช้ไฟฟ้า ในเขตชนบท กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (นิติบุคคล) ฉบับภาษาอังกฤษ 
41 การขอใช้ไฟฟ้า ในเขตชนบท กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (บุคคลธรรมดา) ฉบับภาษาอังกฤษ ( 
42 การขอใช้ไฟฟ้า ในเขตเมือง กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (นิติบุคคล) ฉบับภาษาอังกฤษ 
43 คู่มือสำหรับประชาชน : การจ่ายคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า (กรณียกเลิกการใช้ไฟฟ้า) 
44 คู่มือสำหรับประชาชน : การต่อกลับการใช้ไฟฟ้านอกเขตชุมชนกรณีถูกงดจ่ายไฟ (ในและนอกเวลาทำการ) 
45 คู่มือสำหรับประชาชน : การต่อกลับการใช้ไฟฟ้าในเขตชุมชน กรณีถูกงดจ่ายไฟ (ในและนอกเวลาทำการ) 
46 คู่มือสำหรับประชาชน : การต่อกลับการใช้ไฟฟ้าผู้ใช้ไฟรายใหญ่ กรณีถูกงดจ่ายไฟ 
47 คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมโนรมย์ 2564 
48 การขอใช้ไฟฟ้า ในเขตเมือง กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (บุคคลธรรมดา) ฉบับภาษาอังกฤษ 
49 คู่มือ การจ่ายคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า (กรณียกเลิกการใช้ไฟฟ้า) 
50 คู่มือ การต่อกลับการใช้ไฟฟ้านอกเขตชุมชน กรณีถูกงดจ่ายไฟ (ในและนอกเวลาทำการ) 
51 คู่มือ การต่อกลับการใช้ไฟฟ้าในเขตชุมชน กรณีถูกงดจ่ายไฟ (ในและนอกเวลาทำการ) 
52 คู่มือ การต่อกลับการใช้ไฟฟ้าผู้ใช้ไฟรายใหญ่ กรณีถูกงดจ่ายไฟ 
53 คู่มือการขอใช้ไฟ นอกเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (นิติบุคคล) (N) 
54 คู่มือการขอใช้ไฟ นอกเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (บุคคลธรรมดา) (N) 
55 คู่มือการขอใช้ไฟ นอกเขตชุมชน กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (นิติบุคคล) (N) 
56 คู่มือการขอใช้ไฟ นอกเขตชุมชน กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (บุคคลธรรมดา) (N) 
57 คู่มือการขอใช้ไฟ ในเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (นิติบุคคล) (N) 
58 คู่มือการขอใช้ไฟ ในเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (บุคคลธรรมดา) (N) 
59 คู่มือการขอใช้ไฟ ในเขตชุมชน กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (นิติบุคคล) (N) 
60 คู่มือการขอใช้ไฟ ในเขตชุมชน กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (บุคคลธรรมดา) (N) 

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 3/2557 
2 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
3 การแต่งตั้งคณะกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
4 ขอความเห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกู้เงินระยะสั้นประเภทกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) 
5 รายงานเกี่ยวกับค่าไฟฟ้า (กระทรวงพลังงาน) 
6 โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2 
7 ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ ปี 2559 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
8 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 7/2559 วาระที่ 5.5 ขออนุมัติแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560 
9 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 7/2559 วาระที่ 6.2 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 7/2559 และรายงานผลการเดินทางไปดูงานและตรวจเยี่ยมพนักงานในพื้นที่ กฟภ. เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุดรธานี ของคณะกรรมการ 
10 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.9 รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ กฟภ. เกี่ยวกับการขายไฟฟ้าให้ต่างประเทศ และการดำเนินการกรณีค้างชำระค่ากระแสไฟฟ้าและไม่ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
11 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 5.7 ขอความเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2558 และความเห็นเพิ่มเติมของกระทรวงการคลัง 
12 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.10 รายงานผลการดำเนินงานตามร่างบันทึกข้อตกลงฯ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559 ผลเดือน ก.ค.2559 
13 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.11 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559 ไตรมาส 1-2 (1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2559) 
14 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.14 รายงานผลการดำเนินงานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 2 
15 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.18 รายงานการจัดซื้อและจัดจ้างของคณะกรรมการบริหาร 
16 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.3 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 8/2559 และครั้งที่ 9/2559 
17 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.4 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 5/2559 
18 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.4 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 5/2559 
19 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.5 รายงานผลการประชุมกรรมการอิสระในคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 3/2559 
20 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.6 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 5/2559 
21 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.7 รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไตรมาสที่ 2/2559 
22 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.8 รายงานผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ ต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีไฟฟ้าใช้ 
23 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (6พื้นที่) 
24 ขอความเห็นชอบปรับปรุงสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
25 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 7/2558 
26 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 8/2558 
27 มติคณะรัฐมนตรี : แต่งตั้งผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว) 
28 มติคณะรัฐมนตรี : มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2558 (ครั้งที่ 1) แนวทางการดำเนินการกับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) อัตราการรับซื้อไฟฟ้าพิเศษจากขยะอุตสาหกรรมฯ 
29 มติคณะรัฐมนตรี : รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบกลางและเงินงบประมาณเหลือจ่าย  
30 โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 
31 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 9/2558 
32 แต่งตั้งคณะกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
33 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
34 โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 
35 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (6พื้นที่) 
36 ขอความเห็นชอบปรับปรุงสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
37 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
38 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 11/2559 วาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบปรับอัตราเงินเดือน/ค่าจ้างพนักงาน และลูกจ้าง กฟภ. ตามมติคณะรัฐมนตรี 
39 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 11/2559 วาระที่ 6.2 รายงานผลการเยี่ยมชมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และตรวจเยี่ยมพนักงานในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 13-14 ต.ค. 2559 
40 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 11/2559 วาระที่ 6.4 รายงานการจัดซื้อและจัดจ้างของคณะกรรมการบริหาร 
41 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบแผนการดำเนินการจัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในและรายงานการควบคุมภายในของ กฟภ. ประจำปี 2560 
42 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระที่ 6.11 รายงานผลการดำเนินงานตามร่างบันทึกข้อตกลงฯ กฟภ. ประจำปี 2559 ผลเดือน ต.ค.2559 
43 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระที่ 6.12 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของ กฟภ. ประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 1-3 (1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2559) 
44 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระที่ 6.15 รายงานสถานะบริการประชาชนหลังการขาย ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน ส.ค. 2559 
45 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระที่ 6.16 รายงานผลการดำเนินงานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 3 
46 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระที่ 6.19 รายงานการจัดซื้อและจัดจ้างของคณะกรรมการบริหาร 
47 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระที่ 6.20 รายงานผลความคืบหน้าของโครงการต่างๆ สถานะ ณ ไตรมาสที่ 3/2559 (ก.ค. - ก.ย. 2559) 
48 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระที่ 6.5 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 13/2559 
49 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระที่ 6.6 รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ กฟภ. ไตรมาสที่ 3/2559 
50 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระที่ 6.7 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ กฟภ. ครั้งที่ 7/2559 
51 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระที่ 6.8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บมเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ไตรมาสที่ 3/2559 
52 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระที่ 6.9 รายงานมติคณะรัฐมนตรีเรื่องงบประมาฯชณประจำปี 2560 ของ กฟภ. 
53 ขอปรับเพิ่มเงินลงทุน (Cost Overrun) โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก ระยะที่ 2 (น้ำหมันและน้ำสาน) จังหวัดเลย 
54 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 13/2559 วาระที่ 6.10 รายงานความคืบหน้างานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือน ธ.ค. 2559 
55 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 5.13 ขออนุมัติใช้เงินดอกผลจากกองทุนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ในงาน "ประชารัฐร่วมใจ ช่วยอุทกภัยภาคใต้" 
56 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 5.14 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานของแผนงานออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้ง IP Core ระยะที่ 2 ตามงบลงทุนประจำปี 2560 
57 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 5.5 ขอความเห็นชอบปรับลดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2559 กรณีการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่างบประมาณ 
58 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 5.6 ขออนุมัติสนับสนุนงบประมาณประชาสัมพันธ์ด้านการแข่งขันกีฬาประจำปี 2560 ให้สโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
59 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 6.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2560 
60 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 6.2 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการแก้ปัญหาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
61 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 6.4 รายงานผลการดำเนินงานตามร่างบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ประจำปี 2559 ผลเดือน ธ.ค. 2559 
62 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 6.7 รายงานสถานะบริการประชาชนหลังการขาย ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน ต.ค. 2559 
63 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 6.9 รายงานการจัดซื้อและจัดจ้างของคณะกรรมการบริหาร 
64 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 3/2560 วาระที่ 6.10 รายงานความคืบหน้างานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือน ก.พ. 2560 
65 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6/2560 วาระที่ 6.5 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 3/2560 
66 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 
67 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6/2560 วาระที่ 5.7 การพิจารณาผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2560 
68 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6/2560 วาระที่ 5.8 การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2559 ของ กฟภ. 
69 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6/2560 วาระที่ 5.9 ขอความเห็นชอบแบบแสดงการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ กฟภ. 
70 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6/2560 วาระที่ 6.2 รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ปี 2560 ผลเดือน ม.ค. - มี.ค. 2560 ประจำเดือน เม.ย. 2560 
71 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6/2560 วาระที่ 6.3 รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ กฟภ. ไตรมาสที่ 1/2560 
72 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6/2560 วาระที่ 6.4 รายงานผลการประชุมกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 1/2560 
73 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6/2560 วาระที่ 6.41 รายงานการจัดซื้อและจัดจ้างของคณะกรรมการบริหาร 
74 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 7/2560 วาระที่ 6.2 รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ปี 2560 ผลเดือน ม.ค. - เม.ย. 2560 ประจำเดือน พ.ค. 2560 
75 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 7/2560 วาระที่ 6.3 รายงานสถานะบริการประชาชนหลังการขาย ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน ก.พ. 2560 
76 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 7/2560 วาระที่ 6.8 รายงานการอนุมัติจ่ายเงินโบนัส ประจำปี 2559 และนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน 
77 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 
78 แต่งตั้งผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นายสมพงษ์ ปรีเปรม) 
79 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2561 วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
80 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2561 วาระที่ 5.1.1 ขออนุมัติปรับแผนงานจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าทดแทนส าหรับการจัดการทรัพย์สินระบบจำหน่าย และสายส่งไฟฟ้า ปี 2560-2564 ภายในกรอบวงเงินงบประมาณเดิม (ปรับแผนครั้งที่ 1) 
81 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2561 วาระที่ 5.1.11 ผลการดำเนินงานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2561 ไตรมาสที่ 3 
82 โครงการติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (Advanced Metering Infrastructure : AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ 
83 โครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ 115 เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยังเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
84 โครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ (เกาะปันหยี จังหวัดพังงา) 
85 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 3/2562 วาระที่ 3.1 เรื่องที่ผู้ว่าการรายงานให้ที่ประชุมทราบ 
86 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 4/2562 วาระที่ 1 เรื่องที่ผู้ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
87 มติคณะกรรมการ ครั้งที่3_2563วาระที่5.1.3 ขอความเห็นชอบแผนแม่บทด้านนวัตกรรมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2563-2567 
88 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 3/2562 วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ 
89 ข้อสังเกตข้อสั่งการของคณะกรรมการ กฟภ ในการประชุมครั้งที่ 2/2563(เพิ่มเติม)และครั้งที่3 /2563 
90 กมต. แจ้งเวียนกฎหมาการดำเนินงานของ กฟภ 
91 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 
92 แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ สำหับป้องกันตวบคุมรักษาโรคโควิด19 
93 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 เมษายน 2563 
94 65.ครั้งที่3_2563วาระที่5.1.3 
95 86.กฎหมายการดำเนินงานของ กฟภ 
96 67.มติคณะกรรมการ กฟภ. เพื่อประชาสัมพันธ์ ใน website กกก. 
97 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 มกราคม 2564 
98 ขออนุมัติหลักการการจัดซื้ออุปกรณ์ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตราย(COVID-19) 
99 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 มกราคม 2564 
100 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 
101 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 
102 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 
103 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 
104 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 2 มีนาคม 2564 
105 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 9 มีนาคม 2564 
106 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 16 มีนาคม 2564 
107 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 มีนาคม 2564 
108 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 มีนาคม 2564 
109 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 เมษายน 2564 
110 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 เมษายน 2564 
111 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 
112 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 
113 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 
114 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 8 มิถุนายน 2564 
115 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 15 มิถุนายน 2564 
116 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 มิถุนายน 2564 
117 แต่งตั้งผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นายศุภชัย เอกอุ่น) 
118 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 29 มิถุนายน 2564 
119 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 มิถุนายน 2564 
120 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1เดือน มกราคม 2560 ไม่มีประกาศสอบราคา 
2 เดือน กุมภาพันธ์ 2560 
3เดือน มีนาคม 2560 ไม่มีประกาศสอบราคา 
4 เดือน เมษายน 2560 
5เดือน พฤษภาคม 2560 ไม่มีประกาศสอบราคา 
6เดือน มิถุนายน 2560 ไม่มีประกาศสอบราคา 
7เดือน กรกฎาคม 2560 ไม่มีประกาศสอบราคา 
8เดือน สิงหาคม 2560 ไม่มีประกาศสอบราคา 
9 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงระบบจำหน่ายแขวงขนส่งชัยนาท-สี่แยกมโนรมย์ (จุด3) อ.เมือง จ.ชัยนาทด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
10 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงบึงหางแขยงหมู่2ต.หางน้ำสาครอ.มโนรมย์จ.ชัยนาทด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
11ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
12เดือน มกราคม 2563 ไม่มีประกาศสอบราคา 
13เดือน ธันวาคม 2563 ไม่มีประกาศสอบราคา 
14เดือน มกราคม 2563 ไม่มีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
15เดือน มกราคม 2563 ไม่มีประกาศสอบราคา 
16เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ไม่มีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
17เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ไม่มีประกาศสอบราคา 
18เดือน มีนาคม 2563 ไม่มีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
19เดือน มีนาคม 2563 ไม่มีประกาศสอบราคา 
20เดือน เมษายน 2563 ไม่มีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
21เดือน เมษายน 2563 ไม่มีประกาศสอบราคา 
22เดือน พฤษภาคม 2563 ไม่มีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
23เดือน พฤษภาคม 2563 ไม่มีประกาศสอบราคา 
24เดือน มิถุนายน 2563 ไม่มีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
25เดือน มิถุนายน 2563 ไม่มีประกาศสอบราคา 
26เดือน กรกฎาคม 2563 ไม่มีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
27เดือน กรกฎาคม 2563 ไม่มีประกาศสอบราคา 
28เดือน สิงหาคม 2563 ไม่มีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
29เดือน สิงหาคม 2563 ไม่มีประกาศสอบราคา 
30เดือน กันยายน 2563 ไม่มีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
31เดือน กันยายน 2563 ไม่มีประกาศสอบราคา 
32เดือน ตุลาคม 2563 ไม่มีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
33เดือน ตุลาคม 2563 ไม่มีประกาศสอบราคา 
34เดือน พฤศจิกายน 2563 ไม่มีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
35เดือน พฤศจิกายน 2563 ไม่มีประกาศสอบราคา 
36เดือน ธันวาคม 2563 ไม่มีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
37เดือน ธันวาคม 2563 ไม่มีประกาศสอบราคา 
38เดือน มกราคม 2564 ไม่มีประกาศสอบราคา 
39เดือน มกราคม 2564 ไม่มีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
40เดือน กุมภาพันธ์ 2564 ไม่มีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
41เดือน กุมภาพันะ์ 2564 ไม่มีประกาศสอบราคา 
42เดือน มีนาคม 2564 ไม่มีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
43เดือน มีนาคม 2564 ไม่มีประกาศสอบราคา 
44เดือน เมษายน 2564 ไม่มีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
45เดือน เมษายน 2564 ไม่มีประกาศสอบราคา 
46เดือน พฤษภาคม 2564 ไม่มีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
47เดือน พฤษภาคม 2564 ไม่มีประกาศสอบราคา 
48เดือน มิถุนายน 2564 ไม่มีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
49เดือน มิถุนายน 2564 ไม่มีประกาศสอบราคา 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม2563 
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2559 ตกลงราคา 
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2559 ตกลงราคา 
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ตกลงราคา 
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2559 ตกลงราคา 
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ตกลงราคา 
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ตกลงราคา 
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ตกลงราคา 
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ตกลงราคา 
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2559 ตกลงราคา 
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 1 ตกลงราคา 
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ตกลงราคา 
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ตกลงราคา 
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2560 ตกลงราคา 
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ตกลงราคา 
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ครั้งที่ 1 ปี 2560 
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2560 ตกลงราคา 
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2560 ตกลงราคา 
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ตกลงราคา 
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ครั้งที่ 2 ปี 2560 
22 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ตกลงราคา 
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ตกลงราคา 
24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2560 
25 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2560 
26 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2560 
27 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 (11/12/2560) 
28สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 
29 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม2561 
30 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 
31 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2561 
32 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2561 
33 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 
34 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ครั้งที่ 1 ปี 2561 (ม.ค.-มิ.ย.2561) 
35 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2561 
36 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม2561 
37 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2561 
38 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2561 
39 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 
40 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 
41 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2561 
42 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ครั้งที่ 2 ปี 2561 
43 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม2562 
44 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 
45 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2562 
46 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ครั้งที่ 1 ปี 2562 (ม.ค.-มิ.ย.2562) 
47 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ครั้งที่ 2 ปี 2562 (ก.ค.-ธ.ค.2562) 
48 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2562 
49 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 
50 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2562 
51 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 
52 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2562 
53 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2562 
54 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 
56 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2562 
57 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2563 
58 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ครั้งที่ 1 ปี 2563 (ม.ค..-มี.ค.2563) 
59 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2563 
60 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 
61 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2563 
62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ครั้งที่ 2 ปี 2563 (เม.ย..-มิ.ย.2563) 
63 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 
64 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2563 
65 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2563 
66 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ครั้งที่ 3 ปี 2563 (ก.ค.-ก.ย. 2563) 
67 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 
68 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 
69 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 
70 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ครั้งที่ 4 ปี 2563 (ต.ค.-ธ.ค. 2563) 
71 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2564 
72 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
73 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2564 
74 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ครั้งที่ 1 ปี 2564 (ม.ค..-มี.ค.2564) 
75 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2564 
76 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 
77 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 
78 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ครั้งที่ 2 ปี 2564 (เม.ย.-มิ.ย.2564) 
79 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 
80 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2564 
81 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2564 
82 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ครั้งที่ 3 ปี 2564 (ก.ค.-ก.ย.2564) 
83 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ครั้งที่ 3 ปี 2564 (ก.ค.-ก.ย.2564) 
84 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 
85 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 
86 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2564 
87 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ครั้งที่ 4 ปี 2564 (ต.ค.-ธ.ค.2564) 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ศึกษาดูงาน กฟน.3 

สัญญาอื่นๆ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สัญญาจ้างเหมาเกี่ยวกับมิเตอร์ จ.05/2558 ลว.29 ธันวาคม 2558 
2 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ จ.036/2558 ลว.30 ธันวาคม 2558 
3 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ จ.037/2558 ลว.30 ธันวาคม 2558 
4 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาด จ.01/2559 ลว.1 มกราคม 2559 
5สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ จ.039/2559 ลว.22 ธันวาคม 2559 
6 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ จ.040/2559 ลว.22 ธันวาคม 2559 
7 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาด จ.01/2560 ลว.4 มกราคม 2560 
8 สัญญาจ้างเหมาเกี่ยวกับมิเตอร์ จ.002/2560 ลว.4 มกราคม 2560 
9 สัญญาจ้างเหมา ค่าแรงก่อสร้างไลน์ชั่วคราวปรับปรุงเปลี่ยนสายระบบจำหน่ายบริเวณหน้า สฟ.ม.โนรมย์- หางน้ำสาคร (จุดที่1)จ.มน.(กป.)001/2560 วันที่ 23 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2560 
10 สัญญาตั้งตัวแทนจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า จ.มน.(บง)003/2560 ลว.13 มีนาคม2560 
11 สัญญาจ้างเหมา ขยายเขตแรงต่ำ คฟก.บ้านไร่พัฒนา จ.มน.(กป.)003/2560 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 
12 สัญญาจ้างเหมา ขยายเขตแรงต่ำ คฟก.บ้านหางแขยง จ.มน.(กป.)004/2560 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 
13 สัญญาจ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลง จ.มน.(กป)008/2560 ลว.22 พฤษภาคม 2560 
14 สัญญาจ้างขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงแพล้นปูนวัดโคก จ.มน.(กป)009/2560 ลว.1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
15 สัญญาจ้างขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำนายธีรศักดิ์ สาททอง ม.6 ต.ธรรมามุล จ.มน.(กป)010/2560 ลว.1 มิถุนายน พ.ศ. 2560  
16 สัญญาจ้างขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำนายสุเทพ โกฉิม ม.5 ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.มน.(กป)011/2560 ลว.01 มิถุนยน พ.ศ. 2560 
17 สัญญาภัยธรรมชาติบริเวณคลองบางตาลายส ม.5 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท จ.มน.(กป)006/2560 ลว. 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
18 สัญญาย้ายจุดติดตั้งกายยึดโยงระบบสายส่ง 115 เควี อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท จ.มน.(กป)016/2560 ลว.26มิถุนายน พ.ศ. 2560  
19 สัญญาจ้างเหมา เทคอนกรีตหุ้มเสาต่อตอม่อในระบบจำหน่ายฟีดเดอร์ 6 สถานีไฟฟ้าฯมโนรย์ ตั้งแต่บรเวิณคลองบางตาลาย จ.มน.(กป.)019/2560 วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
20 สัญญาจ้างขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง จ.มน.(กป)012/2560 ลว.19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
21 สัญญาจ้างขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง จ.มน.(กป)013/2560 ลว.19 มิถุนายน 2560 พ.ศ. 2560 
22 สัญญาจ้างขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง จ.มน.(กป)014/2560 ลว.19 มิถุนายน 2560 พ.ศ. 2560 
23 สัญญาจ้างขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง จ.มน.(กป)015/2560 ลว.19 มิถุนายน 2560 พ.ศ. 2560 
24 สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งคอนสื่อสาร จ.มน.(กป)001/2560 ลว.2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
25 สัญญาจ้างขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงบริษัท ทีเค อิควิปเมนท์ จำกัด ม.4 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.มน.(กป)021/2560 ลว.25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
26 สัญญาจ้างขยายไฟสาธารณะจุด 3 ม.3 ตำบลไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ จ.มน.(กป)024/2560 ลว.25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
27 สัญญาจ้างขยายไฟสาธารณะจุด 4 ม.3 ตำบลไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ จ.มน.(กป)023/2560 ลว.01 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
28 สัญญาจ้างขยายไฟสาธารณะจุด2 ม.3 ตำบลไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ จ.มน.(กป)026/2560 ลว.25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
29 สัญญาจ้างเหมาค่าแรงปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณวิทยาลัยเกตรและเทคโนโลยีชัยนาท ต.หางน้ำสาคาร อ.มโนรมย์ จ.มน.(กป)0020/2560 ลว.21 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
30 สัญญาจ้างเหมาค่าแรงขยายเขต คฟก.บ้านหนองปลากราย ม.5 ต.ไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ จ.มน.(กป)028/2560 ลว.29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
31 สัญญาจ้างทำความสะอาดสำนักงาน กฟส.มโนรมย์ (นายสุขสันต์ เจริญพร) น.3 มน.(จ) 01/2561 ลว. 1 มกราคม 2561 
32 สัญญาจ้างเหมาค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณบ้านคงรักษ์ ม.4 ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.มน.(กป)004/2561 ลว.22 มกราคม พ.ศ. 2561 
33 สัญญาจ้างเหมาค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณขนส่งชัยนาท -สี่แยกมโนรมย์ จุด 4 จ.มน.(กป)006/2561 ลว.28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
34 สัญญาจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงบึงหางแขยง ม.2 ต.หางน้ำสาคาร อ.มโนรมย์ จ.มน.(กป)009/2561 ลว.16 มีนาคม พ.ศ. 2561 
35 สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างทางลาดและห้องน้ำภายนอกสำหรับผู้พิการ อ.มโนรมย์ จ.มน.(กป)010/2561 ลว.21 มีนาคม พ.ศ. 2561 
36 สัญญาจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงนางนฤมล อุดทาคำ ม.4 ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.มน.(กป)011/2561 ลว.19 เม.ย.พ.ศ. 2561 
37 สัญญาจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณบ้านตลุกโจน หมู่ 4 ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.มน.(กป)013/2561 ลว.31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
38 สัญญาจ้างเหมาเทคอนกรีตหุ้มเสาตอม่อในระบบจำหน่ายฟีดเดอร์ 6 สถานีไฟฟ้าฯ อ.มโนรมย์ จ.มน.(กป)015/2561 ลว.22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
39 สัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อ.มโนรมย์ จ.มน./จ.018/2561 ลว.28 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
40 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฎิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ น.3ชน/จ.70/2561 ลว.27 ธันวาคม 2561 
41 สัญญาจ้างทำความสะอาดสำนักงาน กฟส.มโนรมย์ (ปราณี เจือสุวรรณ์) น.3 มน.(จ) 28/2561 ลว. 25 ธันวาคม 2561 
42 สัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อ.มโนรมย์ จ.มน./จ.027/2561 ลว.20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
43 สัญญาจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณบ้านดอนฉนวน หมู่ 6 อ.มโนรมย์ จ.ชน.08/2562 ลว.18 มกราคม พ.ศ. 2562 
44 สัญญาจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณบ้านบ้านท้ายคลอง หมู่ 1 อ.มโนรมย์ จ.ชน.11/2562 ลว.18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
45 สัญญาจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงโรงกำจัดขยะเทศลาตำบลหางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ น.3มน./จ.02/2562 ลว.26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
46 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ (นายนิมิตร คงดี)น.3/มน.(กป)/จ.003/2562 ลว.18เมษายน2562 
47 สัญญาจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างปรัปปรุงระบบจำหน่ายบริเวณไลน์สะพานหิน-บ้านหัวยาง ตำบลท่าฉนวน อ.มโนรมย์ น.3ชน./จ.18/2562 ลว. 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
48 สัญญาจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหลังอาคารสำนักงาน กฟส. อ.มโนรมย์ น.3ชน./จ.18/2562 ลว.12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
49 สัญญาจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างปรัปปรุงระบบจำหน่ายบริเวณบ้านโรงวัว-บ้านห้วยปูนตำบลอู่ตะเภา อ.มโนรมย์ น.3ชน./จ.21/2562 ลว.2กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
50 สัญญาจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างปรัปปรุงระบบจำหน่ายบริเวณสนามกีฬาบุญนาครามสูตร หมู่4 ตำบลคุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ น.3มน./จ.06/2562 ลว.30กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
51 สัญญาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ Front Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมโนรมย์ น.3ชน./จ.32/2562 ลว.8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
52 สัญญาจ้างตรวจสอบหม้อแปลงในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค น.3มน./จ.08/2562 ลว. 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
53 สัญญาจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างปรัปปรุงระบบจำหน่ายบริเวณไฟตกกลุ่มสะพานหิน จุด 1 หมู่ 9 ตำบลท่าฉนวน อ.มโนรมย์ น.3ชน./จ.37/2562 ลว. 4 กันยายน พ.ศ. 2562 
54 สัญญาจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างปรัปปรุงระบบจำหน่ายบริเวณวัดสำเภาแก้ว - บ้านห้วยาง จุด 1 หมู่ 3 ตำบลท่าฉนวน อ.มโนรมย์ น.3มน./จ.010/2562 ลว. 4 กันยายน พ.ศ. 2562 วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
55 สัญญาจ้างบริการงานรักษาความปลอดภัย น.3 มน./จ.012/2562 ลว. 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
56 สัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อ.มโนรมย์ ประจำปี 2563 จ.มน./จ.012/2562 ลว.2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
57 สัญญาจ้างทำความสะอาดสำนักงาน กฟส.มโนรมย์ 2563(ปราณี เจือสุวรรณ์) น.3 มน.(จ) 13/2562 ลว. 23 ธันวาคม 2562 
58 สัญญาจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูงห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัยพ์ไพศาลี หมู่ 3ตำบลอุ่ตะเภา อ.มโนรมย์ น.3./จ.01/2563 ลว. 10 มกราคม พ.ศ. 2563 
59 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ น.3 มน./จ.002/2563 ลว. 15 มกราคม พ.ศ. 2563 
60 สัญญาซื้อขายคอนสื่อสารพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. พร้อม ติดตั้ง น.3 มน./จ.004/2563 ลว. 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
61 สัญญาจ้างเหมาค่าแรงก่องานภัยธสรรมชาติ หมู่ 5 ตำบลธรรมามูล อำเภอเมือง จังหวัดชีัยนาท น.3 มน./จ.001/2563 ลว. 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
62 สัญญาจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณบ้านหางกรวด หมุ่ 4 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท น.3 มน./จ.012/2563 ลว. 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
63 สัญญาจ้างบริการจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนการงดจ่ายไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้า น.3 มน./จ.013/2563 ลว. 1 กันยายน พ.ศ. 2563 
64 สัญญาจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณวัดพิกูลงาม หมุ่ 1 ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 4 น.3 มน./จ.014/2563 ลว. 26 กันยายน พ.ศ. 2563 
65 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้แนวระบบไฟฟ้าแบบเฉพาะเคราว น.3 มน./จ.015/2563 ลว. 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
66 สัญญาจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาด น.3 มน./จ.016/2563 ลว. 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
67 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ น.3 มน./จ.014/2563 ลว. 27 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
68 สัญญาจ้างบริการงานรักษาความปลอดภัย น.3 กฟส.อ.มน./จ.017/2563 ลว. 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
69 สัญญาจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณบ้านหัวถนนเหนือ หมุ่ 1 ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท น.3 มน./จ.020/2563 ลว. 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
70 สัญญาจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณสะพานสารสิน หมุ่ 1 ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท โครงการการพัฒนาระบบส่งแลำจกหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 4 น.3 มน./จ.019/2563 ลว. 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
71 สัญญาจ้างบริการจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนการงดจ่ายไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้า น.3 มน./จ.021/2563 ลว. 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
72 สัญญาจ้างเหมาตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้า น.3 /มน./จ.011/2564 ลว. 25 มีนาคม 2564 
73 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้แนวระบบไฟฟ้าแบบเฉพาะคราว เลขที่ น.3 มน./จ.009/2564 ลว. 25 มีนาคม 2564 
74 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้แนวระบบไฟฟ้าแบบเฉพาะคราว เลขที่ น.3 มน./จ.010/2564 ลว. 25 มีนาคม 2564 
75 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ น.3 มน./จ.008/2564 ลว. 2 เมษายน 2564 
76 สัญญาจ้างเหมาเทคอนกรีตหุ้มเสาต่อตอม่อในระบบจำหน่ายฟิดเตอร์ ๙ ตั้งแต่บริเวณสามแยกบ้านกลำ - SF6 รหัส MRA9S-07 (แยกเขาขยาย) น.3 จ.มน.(กป.)012/2564 ลว. 8 เมษายน 2564 
77 สัญญาจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณหน้าวัดจวน หมู่ 2 ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4 น.3 จ.มน./จ.013/2564 ลว. 27 เมษายน 2564 
78 สัญญาจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณซอยโรงฆ่าสัตว์ หมู่ 4 ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4 น.3 จ.มน./จ.014/2564 ลว. 25 พฤษภาคม 2564 
79 สัญญาจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างระบบจ่ายไฟชั่วคราวเพื่อรองรับการปรับปรุงสถานีไฟฟ้ามโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 แผนที่ 1 น.3 จ.มน./จ.017/2564 ลว. 11 มิถุนายน 2564 
80 สัญญาจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณซอยคริสตจักร หมู่ 2 ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4 น.3 จ.มน./จ.016/2564 ลว. 18 มิถุนายน 2564 
81 สัญญาจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณบ้านหลั่น หมู่ 4 ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 3 น.3 จ.มน./จ.020/2564 ลว. 13 สิงหาคม 2564 
82 สัญญาจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณ หมู่ 6 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4 น.3 จ.มน./จ.022/2564 ลว. 17 กันยายน 2564 
83 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าแบบเฉพาะคราว น.3 จ.มน./จ.023/2564 ลว. 15 ตุลาคม 2564 
84สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าแบบเฉพาะคราว น.3 จ.มน./จ.024/2564 ลว. 15 ตุลาคม 2564 
85 สัญญาจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณสี่แยกไหรษณีย์-วัดพิกุลงาม จุด 1 อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 3 น.3 จ.มน./จ.028/2564 ลว. 1 ธันวาคม 2564 
86สัญญาจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณสี่แยกไหรษณีย์-วัดพิกุลงาม จุด 1 อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 3 น.3 จ.มน./จ.028/2564 ลว. 1 ธันวาคม 2564 
87 สัญญาจ้างเหมาบริการงานรักษาทำความ น.3 จ.มน./จ.030/2564 ลว. 30 ธันวาคม 2564 
88 สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งคอนสื่อสารน.3 จ.มน./จ.018/2564 ลว. 6 กรกฎาคม 2564