พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) 
2 เดือนกุมภาพันธ์ 2558 (ผลการติดตั้้งมิเตอร์) 
3 เดือนมกราคม 2558 (ผลการติดตั้้งมิเตอร์) 
4เดือนมกราคม 2558 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) 
5เดือนมีนาคม 2558 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) 
6เดือนเมษายน 2558 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) 
7เดือนพฤษภาคม 2558 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) 
8เดือนมิถุนายน 2558 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) 
9เดือนกรกฎาคม 2558 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) 
10เดือนสิงหาคม 2558 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) 
11เดือนกันยายน 2558 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) 
12เดือนตุลาคม 2558 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) 
13เดือนพฤศจกายน 2558 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) 
14เดือนธันวาคม 2558 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) 
15 เดือนมีนาคม 2558 (ผลการติดตั้้งมิเตอร์) 
16 เดือนพฤษภาคม 2558 (ผลการติดตั้้งมิเตอร์) 
17 เดือนเมษายน 2558 (ผลการติดตั้้งมิเตอร์) 
18 เดือนมิถุนายน 2558 (ผลการติดตั้้งมิเตอร์) 
19 เดือนกรกฎาคม 2558 (ผลการติดตั้้งมิเตอร์) 
20 เดือนสิงหาคม 2558 (ผลการติดตั้้งมิเตอร์) 
21 เดือนกันยายน 2558 (ผลการติดตั้้งมิเตอร์) 
22 เดือนตุลาคม 2558 (ผลการติดตั้้งมิเตอร์) 
23 เดือนพฤศจิกายน 2558 (ผลการติดตั้้งมิเตอร์) 
24เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) 
25เดือนมกราคม 2559 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) 
26 เดือนธันวาคม 2558 (ผลการติดตั้้งมิเตอร์) 
27เดือนมีนาคม 2559 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) 
28เดือนเมษายน 2559 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) 
29เดือนพฤษภาคม 2559 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) 
30เดือนมิถุนายน 2559 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) 
31เดือนกรกฎาคม 2559 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) 
32เดือนสิงหาคม 2559 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) 
33เดือนกันยายน 2559 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) 
34เดือนตุลาคม 2559 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) 
35เดือนธันวาคม 2559 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) 
36เดือนพฤศจิกายน 2559 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) 
37เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) 
38เดือนมกราคม 2560 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) 
39 เดือนกุมภาพันธ์ 2559 (ผลการติดตั้้งมิเตอร์) 
40 เดือนมกราคม 2559 (ผลการติดตั้้งมิเตอร์) 
41เดือนมีนาคม 2560 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) 
42 เดือนเมษายน 2559 (ผลการติดตั้้งมิเตอร์) 
43 เดือนมีนาคม 2559 (ผลการติดตั้้งมิเตอร์) 
44เดือนเมษายน 2560 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) 
45 เดือนพฤษภาคม 2559 (ผลการติดตั้้งมิเตอร์) 
46 เดือนเมษายน 2559 (ผลการติดตั้้งมิเตอร์) 
47 เดือนมิถุนายน 2559 (ผลการติดตั้้งมิเตอร์) 
48 เดือนกรกฎาคม 2559 (ผลการติดตั้้งมิเตอร์) 
49 เดือนสิงหาคม 2559 (ผลการติดตั้้งมิเตอร์) 
50 เดือนกันยายน 2559 (ผลการติดตั้้งมิเตอร์) 
51 เดือนตุลาคม 2559 (ผลการติดตั้้งมิเตอร์) 
52 เดือนพฤศจิกายน 2559 (ผลการติดตั้้งมิเตอร์) 
53 เดือนธันวาคม 2559 (ผลการติดตั้้งมิเตอร์) 
54 เดือนมกราคม 2560 (ผลการติดตั้้งมิเตอร์) 
55 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 (ผลการติดตั้้งมิเตอร์) 
56 เดือนมีนาคม 2560 (ผลการติดตั้้งมิเตอร์) 
57 เดือนเมษายน 2560 (ผลการติดตั้้งมิเตอร์) 
58 เดือนพฤษภาคม 2560 (ผลการติดตั้้งมิเตอร์) 
59เดือนพฤษภาคม 2560 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) 
60เดือนมิถุนายน 2560 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) 
61 เดือนมิถุนายน 2560 (ผลการติดตั้้งมิเตอร์) 
62 เดือนกรกฎาคม 2560 (ผลการติดตั้้งมิเตอร์) 
63เดือนกรกฎาคม 2560 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) 
64เดือนสิงหาคม 2560 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) 
65 เดือนสิงหาคม 2560 (ผลการติดตั้้งมิเตอร์) 
66เดือนกันยายน 2560 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) 
67 เดือนกันยายน 2560 (ผลการติดตั้้งมิเตอร์) 
68 เดือนตุลาคม 2560 (ผลการติดตั้้งมิเตอร์) 
69เดือนตุลาคม 2560 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) 
70 เดือนพฤศจิกายน 2560 (ผลการติดตั้้งมิเตอร์) 
71เดือนพฤศจิกายน 2560 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) 
72 เดือนธันวาคม 2560 (ผลการติดตั้้งมิเตอร์) 
73เดือนธันวาคม 2560 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) 
74เดือนมกราคม 2561 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) 
75 เดือนมกราคม 2561 (ผลการติดตั้้งมิเตอร์) 
76 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 (ผลการติดตั้้งมิเตอร์) 
77เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) 
78 เดือนมีนาคม 2561 (ผลการติดตั้้งมิเตอร์) 
79เดือนมีนาคม 2561 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) 
80 เดือนเมษายน 2561 (ผลการติดตั้้งมิเตอร์) 
81เดือนเมษายน 2561 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) 
82 เดือนพฤษภาคม 2561 (ผลการติดตั้้งมิเตอร์) 
83เดือนพฤษภาคม 2561 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) 
84 เดือนมิถุนายน 2561 (ผลการติดตั้้งมิเตอร์) 
85เดือนมิถุนายน 2561 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) 
86 เดือนกรกฎาคม 2561 (ผลการติดตั้้งมิเตอร์) 
87เดือนกรกฎาคม 2561 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) 
88 เดือนสิงหาคม 2561 (ผลการติดตั้้งมิเตอร์) 
89เดือนสิงหาคม 2561 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) 
90 เดือนกันยายน 2561 (ผลการติดตั้้งมิเตอร์) 
91เดือนกันยายน 2561 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) 
92เดือนตุลาคม 2561 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) 
93 เดือนตุลาคม 2561 (ผลการติดตั้้งมิเตอร์) 
94 เดือนพฤศจิกายน 2561 (ผลการติดตั้้งมิเตอร์) 
95เดือนพฤศจิกายน 2561 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) 
96 เดือนธันวาคม 2561 (ผลการติดตั้้งมิเตอร์) 
97เดือนธันวาคม 2561 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) 
98 เดือนมกราคม 2562 (ผลการติดตั้้งมิเตอร์) 
99เดือนมกราคม 2562 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) 
100 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 (ผลการติดตั้้งมิเตอร์) 
101เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) 
102เดือนมีนาคม 2562 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) 
103 เดือนมีนาคม 2562 (ผลการติดตั้้งมิเตอร์) 
104 เดือนเมษายน 2562 (ผลการติดตั้้งมิเตอร์) 
105เดือนเมษายน 2562 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) 
106เดือนพฤษภาคม 2562 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) 
107 เดือนพฤษภาคม 2562 (ผลการติดตั้้งมิเตอร์) 
108เดือนมิถุนายน 2562 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) 
109 เดือนมิถุนายน 2562 (ผลการติดตั้้งมิเตอร์) 
110เดือนกรกฎาคม 2562 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) 
111 เดือนกรกฎาคม 2562 (ผลการติดตั้้งมิเตอร์) 
112 เดือนสิงหาคม 2562 (ผลการติดตั้้งมิเตอร์) 
113เดือนสิงหาคม 2562 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) 
114เดือนกันยายน 2562 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) 
115 เดือนกันยายน 2562 (ผลการติดตั้้งมิเตอร์) 
116เดือนตุลาคม 2562 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) 
117 เดือนตุลาคม 2562 (ผลการติดตั้้งมิเตอร์) 
118 เดือนธันวาคม 2562 (ผลการติดตั้้งมิเตอร์) 
119 เดือนพฤศจิกายน 2562 (ผลการติดตั้้งมิเตอร์) 
120เดือนพฤศจิกายน 2562 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) 
121เดือนธันวาคม 2562 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) 
122เดือนมกราคม 2563 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) 
123 เดือนมกราคม 2563 (ผลการติดตั้้งมิเตอร์) 
124 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 (ผลการติดตั้้งมิเตอร์) 
125 เดือนมีนาคม 2563 (ผลการติดตั้้งมิเตอร์) 
126เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) 
127เดือนมีนาคม 2563 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) 
128 เดือนพฤษภาคม 2563 (ผลการติดตั้้งมิเตอร์) 
129 เดือนเมษายน 2563 (ผลการติดตั้้งมิเตอร์) 
130เดือนเมษายน 2563 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) 
131เดือนพฤษภาคม 2563 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) 
132เดือนพฤษภาคม 2563 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) 
133 เดือนกรกฎาคม 2563 (ผลการติดตั้้งมิเตอร์) 
134 เดือนมิถุนายน 2563 (ผลการติดตั้้งมิเตอร์) 
135 เดือนสิงหาคม 2563 (ผลการติดตั้้งมิเตอร์) 
136 เดือนกันยายน 2563 (ผลการติดตั้้งมิเตอร์) 
137 เดือน ธันวาคม 2563 (ผลการติดตั้้งมิเตอร์) 
138 เดือนตุลาคม 2563 (ผลการติดตั้้งมิเตอร์) 
139 เดือนพฤศจิกายน 2563 (ผลการติดตั้้งมิเตอร์) 
140 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 (ผลการติดตั้งมิเตอร์) 
141 เดือน มกราคม 2564 (ผลการติดตั้งมิเตอร์) 
142 เดือน มีนาคม 2564 (ผลการติดตั้งมิเตอร์) 
143 เดือน พฤษภาคม 2564 (ผลการติดตั้งมิเตอร์) 
144 เดือน มิถุนายน 2564 (ผลการติดตั้งมิเตอร์) 
145 เดือน เมษายน 2564 (ผลการติดตั้งมิเตอร์) 
146 เดือน กรกฎาคม 2564 (ผลการติดตั้งมิเตอร์) 
147 เดือน กันยายน 2564 (ผลการติดตั้งมิเตอร์) 
148 เดือน ธันวาคม 2564 (ผลการติดตั้งมิเตอร์) 
149 เดือน พฤษจิกายน 2564 (ผลการติดตั้งมิเตอร์) 
150 เดือน สิงหาคม 2564 (ผลการติดตั้งมิเตอร์) 
151 เดือน ตุลาคม 2564 (ผลการติดตั้งมิเตอร์) 

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติฯ 2563 
2 นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี (นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล) 
3 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
4 นโยบายองค์กร 2557 
5 นโยบายบริหารและพัฒนากฟภ. 
6 นโยบายนายเสริมสกุล คล้ายแก้ว 
7 ภาพรวมทิศทางกลยุทธ์ 
8 นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น 
9 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
10 นโยบายกฟภ.โปร่งใส 
11 ภาพรวมทิศทางและยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
12 นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใส 2.0 
13 แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. ปี 2560-2564 
14 แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ.2561) 
15 แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ. (พ.ศ.2560-2561) 
16 แผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ กฟภ. 2561-2565 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ.2562) 
17 นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน 
18 แผนการดำเนินงาน กฟภ. ประจำปี 2563 
19 แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 5 พ.ศ.2562) 
20 นโยบายการบริหารและพัฒนา กฟภ. โดย ผวก. คนที่ 14 (นายสมพงษ์ ปรีเปรม) 
21 แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (พ.ศ.2560-2564) (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562) 
22 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (นายสมพงษ์ ปรีเปรม) 
23 ประกาศเจตจำนง การต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2562 
24 แผนปฏิบัติการ กฟภ. ประจำปี 2565 
25 แผนปฏิบัติการ กฟภ. ประจำปี2564 
26 แผนแม่บทบริการลูกค้าและการตลาด พ.ศ 2564-2568 
27 แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ 2564-2568 
28 หนังสือแผนการดำเนินงาน กฟภ. ของ ผวก.ปี 2564 
29 หนังสือแผนการดำเนินงาน กฟภ. ของ ผวก.ปี 2564 
30 แผนยุทธศาสตร์ กฟภ. พ.ศ. 2565 - 2569 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 แผนงบประมาณปี 2558 
2 แผนงบประมาณปี 2559 
3 แผนงบประมาณปี 2560 
4 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคานำร่องในอาคารของรัฐในภูมิภาค 
5 โครงการอุตสาหกรรมประหยัดไฟ ช่วยไทยลดใช้พลังงาน 
6 แผนงานและโครงการด้านการบริหารทรัพยากร มนุษย์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
7 Beyond Smart Grid การพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 
8 PEA Front Office 
9 การ ดำเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (100% Electrified เพิ่มคุณภาพและความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าให้ครอบคลุมทั่วถึง) 
10 โครงการ SMEs ประหยัดไฟ ช่วยไทยลดใช้พลังงาน 
11 แผนการดำเนินการไฟฟ้าโปร่งใส 2.0 
12 แผนปฏิบัติ ปี 2560 
13 แผนปฏิบัติ กฟน.3 ปี2560 
14 แผนปฏิบัติ กฟจ.อุทัยธานี ปี 2560 
15 แผนงบประมาณปี 2561 
16 แผนปฏิบัติ กฟจ.อุทัยธานี ปี 2561 
17 แผนงบประมาณปี 2562 
18 แผนการดำเนินงาน ปี 2562 
19 แผนปฏิบัติการ กฟน.3 ประจำปี 2562 
20 แผนแม่บทด้านการกำกับกิจการดูแลที่ดี ป้องกันและปราบปราม การทุจริตคอร์รัปชั่น (พ.ศ.2560-2564) ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 
21 แผนปฏิบัติ กฟจ.อุทัยธานี ประจำปี 2563 
22 แผนงบประมาณปี 2563 
23 แผนงบประมาณปี 2564 
24 แผนปฏิบัติ กฟจ.อุทัยธานี ประจำปี 2564 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 กรอบแนวทางในการจัดหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในภาพรวม 
2 คู่มือ แนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สำหรับหน่วยงานของรัฐ 
3 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนงานการรับฟังเสียงลูกค้าทางสื่อสังคมออนไลน์ 
4 คู่มือผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทบ้านอยู่อาศัย 
5 คู่มือการขอใช้ไฟฟ้าของประชาชน 
6 คู่มือการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและการใช้สายดิน 
7 คู่มือความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าในช่วงน้ำท่วม 
8 คู่มือผู้ใช้ไฟฟ้า สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม 
9 การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของ PEA 
10 คู่มือข้อตกลงระดับการให้บริการ(SLA) 11 กระบวน 
11 คู่มือความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าและการปฐมพยาบาลผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูด 
12 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านไร่ 
13 คู่มือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท.PEA) 
14 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานบริการจัดการข้อร้องเรียนและงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท.PEA) กฟจ.อุทัยธานี 
15 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินการไฟฟ้าโปร่งใส 2.0 กฟส.บ้านไร่ 
16 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานพิจารณานำข้อมูล "การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0" ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน กฟส.บ้านไร่ 
17 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร หรือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสาร กฟส.บ้านไร่ 
18 การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชนบท กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (นิติบุคคล) 
19 การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชนบท กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (นิติบุคคล) 
20 การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชนบท กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (บุคคลธรรมดา) 
21 การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชนบท กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (นิติบุคคล) 
22 การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชนบท กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (บุคคลธรรมดา) 
23 การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตเมือง กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (นิติบุคคล) 
24 การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตเมือง กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (บุคคลธรรมดา) 
25 การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตเมือง กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (นิติบุคคล) 
26 การขอใช้ไฟฟ้ำประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตเมือง กรณีตรวจสอบกำรเดินสำยภำยในก่อนชำระค่ำธรรมเนียม (บุคคลธรรมดา) 
27 การขอใช้ไฟฟ้า ในเขตชนบท กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (บุคคลธรรมดา) ฉบับภาษาอังกฤษ 
28 การขอใช้ไฟฟ้า ในเขตชนบท กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (นิติบุคคล) ฉบับภาษาอังกฤษ 
29 การขอใช้ไฟฟ้า ในเขตชนบท กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (บุคคลธรรมดา) ฉบับภาษาอังกฤษ 
30 การขอใช้ไฟฟ้า ในเขตชนบท กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (บุคคลธรรมดา) ฉบับภาษาอังกฤษ 
31 การขอใช้ไฟฟ้า ในเขตเมือง กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (นิติบุคคล) ฉบับภาษาอังกฤษ 
32 การขอใช้ไฟฟ้า ในเขตเมือง กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (นิติบุคคล) ฉบับภาษาอังกฤษ 
33 การขอใช้ไฟฟ้า ในเขตเมือง กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (บุคคลธรรมดา) ฉบับภาษาอังกฤษ 
34 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินการไฟฟ้าโปร่งใสอย่างยั่งยืน ปี 2562 กฟส.บ้านไร่ 
35 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินการไฟฟ้าโปร่งใสอย่างยั่งยืน ปี 2563 กฟส.บ้านไร่ 
36 การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (นิติบุคคล) ปี 2563 
37 การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (บุคคลธรรมดา) ปี 2563 
38 การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (นิติบุคคล) ปี 2563 
39 การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (บุคคลธรรมดา) ปี 2563 
40 การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (นิติบุคคล) ปี 2563 
41 การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (บุคคลธรรมดา) ปี 2563 
42 การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชุมชน กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (นิติบุคคล) ปี 2563 
43 การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชุมชน กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (บุคคลธรรมดา) ปี 2563 
44 การจ่ายคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า (กรณียกเลิกการใช้ไฟฟ้า) ปี 2563 
45 การต่อกลับการใช้ไฟฟ้านอกเขตชุมชน กรณีถูกงดจ่ายไฟ (ในและนอกเวลาทำการ) ปี 2563 
46 การต่อกลับการใช้ไฟฟ้าในเขตชุมชน กรณีถูกงดจ่ายไฟ (ในและนอกเวลาทำการ) ปี 2563 
47 การต่อกลับการใช้ไฟฟ้าผู้ใช้ไฟรายใหญ่ กรณีถูกงดจ่ายไฟ ปี 2563 

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 4/2558 
2 มติคณะรัฐมนตรี : การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นายถวิล เปลี่ยนศรี) 
3 มติคณะรัฐมนตรี : การปรับค่าจ้างชดเชยให้ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างแรกบรรจุของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ 
4 มติคณะรัฐมนตรี : การรายงานรายการรายจ่ายลงทุนที่มีงบประมาณตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไปของปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
5 มติคณะรัฐมนตรี : ข้อสั่งการหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (แนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน การประมูลโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากเอกชนรายใหญ่ (Independent Power Producer : IPP) 
6 มติคณะรัฐมนตรี : โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล 
7 มติคณะรัฐมนตรี : โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
8 มติคณะรัฐมนตรี : โครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ประตูระบายน้ำและ อ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน 
9 มติคณะรัฐมนตรี : แต่งตั้งผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว) 
10 มติคณะรัฐมนตรี : มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2558 (ครั้งที่ 1) แนวทางการดำเนินการกับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) อัตราการรับซื้อไฟฟ้าพิเศษจากขยะอุตสาหกรรมฯ 
11 มติคณะรัฐมนตรี : มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพิ่มเติม (แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ) 
12 มติคณะรัฐมนตรี : ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 32 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง (การรักษาเสถียรภาพความมั่นคง การพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การพัฒนาและโครงการเชื่อมโยงสายส่งไฟฟ้าอาเซียน 
13 มติคณะรัฐมนตรี : ร่างแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยโครงการบูรณาการการด้านไฟฟ้าระหว่างลาว ไทย มาเลเซียและสิงคโปร์ 
14 มติคณะรัฐมนตรี : รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบกลางและเงินงบประมาณเหลือจ่าย 
15 มติคณะรัฐมนตรี : รายงานผลการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2558 ไตรมาส 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2557) 
16 มติคณะรัฐมนตรี : รายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (การวางระบบการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ การปฏิรูปการกำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (SFIs) การสร้างความโปร่งใสในการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ฯ 
17 มติคณะรัฐมนตรี : รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 32 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
18 มติคณะรัฐมนตรี : รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐเร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ) 
19 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 7/2558 
20 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 8/2558 
21 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 9/2558 
22 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 10/2559 
23 มติคณะรัฐมนตรี : การดำเนินงานตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
24 มติคณะรัฐมนตรี : การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
25 มติคณะรัฐมนตรี : การปรับปรุงบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ 
26 มติคณะรัฐมนตรี : การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1 (การค้ำประกันเงินกู้ให้กับรัฐวิสาหกิจ การกู้เงินของรัฐวิสาหกิจเพื่อดำเนินโครงการลงทุนและการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้) 
27 มติคณะรัฐมนตรี : การรายงานผลการดำเนินการประเด็นเรื่องสำคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติและข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน - 2 กันยายน 2557) (การปรับโครงสร้างและการบริหารจัดการด้านพลังงาน) 
28 มติคณะรัฐมนตรี : การสนับสนุนการดำเนินงาของศูนย์ดำรงธรรม 
29 มติคณะรัฐมนตรี : ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ ปี 2557-2558 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
30 มติคณะรัฐมนตรี : ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับงานที่ทำเป็นโครงการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เพิ่มเติม) 
31 มติคณะรัฐมนตรี : ขอความเห็นชอบปรับปรุงสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
32 มติคณะรัฐมนตรี : ขอความเห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกู้เงินระยะสั้นประเภทกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) 
33 มติคณะรัฐมนตรี : ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา โดยไม่ถือเป็นวันลา 
34 มติคณะรัฐมนตรี : ขอปรับเพิ่มเงินลงทุน (Cost Overrun) โครงการพัฒนาระบบส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8 ส่วนที่ 1 
35 มติคณะรัฐมนตรี : ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อชำระหนี้ค่าขยายเขตไฟฟ้าที่ยังค้างชำระให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
36 มติคณะรัฐมนตรี : ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (การปรับโครงสร้างพลังงาน ให้รัฐวิสาหกิจจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action plan) 
37 มติคณะรัฐมนตรี : ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle-EV Car) การแต่งตั้งประธานกรรมการบริหารและผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจต่างๆ 
38 มติคณะรัฐมนตรี : ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (มาตรการประหยัดพลังงานและแนวทางการใช้พลังงานทดแทนต่าง ๆ เช่น ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์) 
39 มติคณะรัฐมนตรี : ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่มีผลกระทบต่อประชาชน การปรับปรุงแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 
40 มติคณะรัฐมนตรี : ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (แผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านพลังงานระยะยาว การผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในแต่ละพื้นที่ การพิจารณาแนวทางการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ฯ 
41 มติคณะรัฐมนตรี : ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน การบริหารจัดการพลังงาน) 
42 มติคณะรัฐมนตรี : การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นายปฏิคม วงษ์สุวรรณ) 
43 มติคณะรัฐมนตรี : การเพิ่มความคล่องตัวในการจัดหาพัสดุของส่วนราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
44 มติคณะรัฐมนตรี : ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ ปี 2559 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
45 มติคณะรัฐมนตรี : โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2 
46 มติคณะรัฐมนตรี : โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 1 
47 มติคณะรัฐมนตรี : พลังงานไทย 
48 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 5.3.3 ผลการดำเนินงานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 4 
49 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 5.3.5 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. ประจำปี 2560 
50 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 5.3.7 ผลการประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการที่ดีและความรับผิดชอบของสังคม ครั้งที่ 1/2561 
51 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 6.2.1 รายงานผลการดำเนินงานของ ผวก. กฟภ. ไตรมาสที่ 1-4 ปี 2560 (1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2560) 
52 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 6.2.11 รายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กฟภ. ในรอบปี 2560 
53 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 6.2.3 รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯของ กฟภ. ปี 2560 ผลเดือน ม.ค.-ธ.ค. ประจำเดือน ก.พ. 2561 และร่างตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงฯ ปี 2560 
54 มติที่ประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 5.1.1 การพิจารณาแต่งตั้งประธานอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของ ผวก.และประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษพนักงาน กฟภ.และอุทธรณ์คำสั่งให้พนักงานชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิด 
55 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ.ครั้งที่ 1/2562 วาระที่ 6.2.2 รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ปี 2561 ประจ าเดือน ม.ค. 2562 
56 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 1/2562 วาระที่ 5.3.10 ผลการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ กฟภ. ไตรมาสที่ 4/2561 
57 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 1/2562 วาระที่ 5.3.3 ขอความเห็นชอบปรับลดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนประจ าปี 2561 กรณีการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่างบประมาณ 
58 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 1/2562 วาระที่ 5.3.9 ผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 
59 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 3/2562 วาระที่ 3.1 เมื่อวันที่ 20 มี.ค.2562 
60 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วาระที่ 6.2.6 รายงานผลการจัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติในการจัดระเบียบสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. รวมถึงอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
61 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 
62 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 
63 มติคณะกรรมการ กฟภ. เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เรื่องอัตราค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมิเตอร์กับผู้ใช้ไฟฟ้าที่เลือกใช้ตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU) 
64 มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาด้านนโยบาย, กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
65 มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เรื่องชี้แจงการเรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียมในการขอใช้ไฟฟ้าตามคำสั่ง กฟภ.ที่ อ.5/2562 
66 มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 วาระที่ 4.1 เรื่องข้อเสนอของ สร.กฟภ.เรื่องการลาหยุดพักผ่อนประจำปี 
67 มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่ 19/2562 เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.62 และครั้งที 1/2563 เมื่อวันที่ 9 ม.ค.63 
68 มติคณะกรรมการ PEA มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 3/2563 วาระที่ 5.1.3 เรื่องขอความเห็นชอบแผนแม่บทด้านนวัตกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2563-2567 
69 มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชน ดูแลปัญหาภัยแล้วและกระตุ้นเศรษฐกิจ 
70 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่องการขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้า สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 5 กิจการเฉพาะอย่าง (ธุรกิจโรงแรม และกิจการให้เช่าพักอาศัย) 
71 มติคณะรัฐมนตรี : เรื่อง มาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
72 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 15 เมษายน 2563 
73 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 เมษายน 2563 
74 มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ปี 2563 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
75 มติคณะกรรมการ กฟภ. เพื่อประชาสัมพันธ์ใน Website ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์ของราชการ กฟภ.ตามประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2563 
76 แจ้งกฎระเบียบใหม่ๆ ตามมติที่คณะประชุม ครั้งที่ 1/2563 
77 มติคณะกรรมการ กฟภ. เพื่อประชาสัมพันธ์ใน Website ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์ของราชการ กฟภ.ตามประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2563 
78 ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ ครั้งที่ 2/2563 
79 ผลสรุปรายงานการปฎิบัติงานนอกสถานที่ รายสัปดาร์ ครั้งที่ 11 
80 มติคณะกรรมการ กฟภ. เพื่อประชาสัมพันธ์ใน Website ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์ของราชการ กฟภ. ตามประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2563 
81 มติ ครม.และกฎระเบียบใหม่ 
82 มติประชุมการทำงานกำกับดูแลการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2553 
83 รายงานความคืบหน้าการดำเนินการแผนงานระยะยาวใหม่ ปี2563 
84 ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมยานยนต์ 
85 มติคณะกรรมการ กฟภ. เพื่อประชาสัมพันธ์ใน Website ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์ของราชการ กฟภ.ตามประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 12/2563 
86 มติคณะกรรมการ กฟภ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วาระที่ 5.1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ.2561-2565 ประจำไตรมาส 4/2563 
87 มติคณะรัฐมนตรี สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีร่างคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยการติดต่อ กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
88 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1เดือนธันวาคม 2562 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
2เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
3เดือนมกราคม 2558 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
4เดือนมีนาคม 2558 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
5เดือนพฤษภาคม 2558 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
6เดือนเมษายน 2558 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
7เดือนกรกฎาคม 2558 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
8เดือนมิถุนายน 2558 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
9เดือนกันยายน 2558 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
10เดือนสิงหาคม 2558 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
11เดือนตุลาคม 2558 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
12เดือนพฤศจิกายน 2558 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
13เดือนธันวาคม 2558 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
14เดือนมกราคม 2559 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
15เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
16เดือนมีนาคม 2559 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
17เดือนเมษายน 2559 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
18เดือนพฤษภาคม 2559 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
19เดือนมิถุนายน 2559 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
20เดือนกรกฎาคม 2559 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
21เดือนสิงหาคม 2559 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
22เดือนกันยายน 2559 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
23เดือนกันยายน 2559 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
24เดือนกันยายน 2559 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
25เดือนกันยายน 2559 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
26เดือนตุลาคม 2559 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
27เดือนพฤศจิกายน 2559 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
28เดือนธันวาคม 2559 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
29เดือนมกราคม 2560 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
30เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
31เดือนมีนาคม 2560 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
32เดือนเมษายน 2560 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
33เดือนพฤษภาคม 2560 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
34เดือนมิถุนายน 2560 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
35เดือนกรกฎาคม 2560 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
36เดือนสิงหาคม 2560 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
37เดือนกันยายน 2560 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
38เดือนตุลาคม 2560 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
39เดือนพฤศจิกายน 2560 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
40เดือนธันวาคม 2560 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
41เดือนมกราคม 2561 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
42เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
43เดือนมีนาคม 2561 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
44เดือนเมษายน 2561 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
45เดือนพฤษภาคม 2561 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
46เดือนมิถุนายน 2561 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
47เดือนกรกฎาคม 2561 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
48เดือนสิงหาคม 2561 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
49เดือนกันยายน 2561 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
50เดือนตุลาคม 2561 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
51เดือนพฤศจิกายน 2561 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
52เดือนธันวาคม 2561 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
53เดือนมกราคม 2562 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
54เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
55เดือนมีนาคม 2562 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
56เดือนเมษายน 2562 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
57เดือนพฤษภาคม 2562 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
58เดือนมิถุนายน 2562 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
59เดือนกรกฎาคม 2562 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
60เดือนสิงหาคม 2562 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
61เดือนกันยายน 2562 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
62เดือนตุลาคม 2562 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
63เดือนพฤศจิกายน 2562 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
64เดือนธันวาคม 2562 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
65เดือน มกราคม 2563 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
66เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
67เดือน มีนาคม 2563 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
68เดือน เมษายน 2563 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
69เดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
70เดือน มิถุนายน 2563 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
71เดือน กรกฎาคม 2563 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
72เดือนสิงหาคม 2563 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
73เดือนกันยายน 2563 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
74เดือนตุลาคม 2563 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
75เดือนพฤศจิกายน 2563 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) 
76 ประกวดราคาการจ้างตัดต้นไม้รายปี 2565 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 เดือนมกราคม 2560 แบบสขร.1 ตกลงราคา 
2เดือนมกราคม 2560 แบบสขร.1 สอบราคา (ไม่มีการสอบราคาในเดือนนี้) 
3 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 แบบสขร.1 ตกลงราคา 
4เดือนกุมภาพันธ์ 2560 แบบสขร.1 สอบราคา (ไม่มีการสอบราคาในเดือนนี้) 
5 เดือนมีนาคม 2560 แบบสขร.1 ตกลงราคา 
6เดือนมีนาคม 2560 แบบสขร.1 สอบราคา (ไม่มีการสอบราคาในเดือนนี้) 
7 เดือนเมษายน 2560 แบบสขร.1 ตกลงราคา 
8เดือนเมษายน 2560 แบบสขร.1 สอบราคา (ไม่มีการสอบราคาในเดือนนี้) 
9 เดือนพฤษภาคม 2560 แบบสขร.1 ตกลงราคา 
10เดือนพฤษภาคม 2560 แบบสขร.1 สอบราคา (ไม่มีการสอบราคาในเดือนนี้) 
11 เดือนมิถุนายน 2560 แบบสขร.1 ตกลงราคา 
12เดือนมิถุนายน 2560 แบบสขร.1 สอบราคา (ไม่มีการสอบราคาในเดือนนี้) 
13 เดือนกรกฎาคม 2560 แบบสขร.1 ตกลงราคา 
14เดือนกรกฎาคม 2560 แบบสขร.1 สอบราคา (ไม่มีการสอบราคาในเดือนนี้) 
15 เดือนสิงหาคม 2560 แบบสขร.1 ตกลงราคา 
16เดือนสิงหาคม 2560 แบบสขร.1 สอบราคา (ไม่มีการสอบราคาในเดือนนี้) 
17 เดือนกันยายน 2560 แบบสขร.1 ตกลงราคา 
18เดือนกันยายน 2560 แบบสขร.1 สอบราคา (ไม่มีการสอบราคาในเดือนนี้) 
19 เดือนตุลาคม 2560 แบบสขร.1 ตกลงราคา 
20เดือนตุลาคม 2560 แบบสขร.1 สอบราคา (ไม่มีการสอบราคาในเดือนนี้) 
21 เดือนพฤศจิกายน 2560 แบบสขร.1 ตกลงราคา 
22เดือนพฤศจิกายน 2560 แบบสขร.1 สอบราคา (ไม่มีการสอบราคาในเดือนนี้) 
23 เดือนธันวาคม 2560 แบบสขร.1 ตกลงราคา 
24เดือนธันวาคม 2560 แบบสขร.1 สอบราคา (ไม่มีการสอบราคาในเดือนนี้) 
25 เดือนมกราคม 2561 แบบสขร.1 ตกลงราคา 
26เดือนมกราคม 2561 แบบสขร.1 สอบราคา (ไม่มีการสอบราคาในเดือนนี้) 
27 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 แบบสขร.1 ตกลงราคา 
28เดือนกุมภาพันธ์ 2561 แบบสขร.1 สอบราคา (ไม่มีการสอบราคาในเดือนนี้) 
29 เดือนมีนาคม 2561 แบบสขร.1 ตกลงราคา 
30เดือนมีนาคม 2561 แบบสขร.1 สอบราคา (ไม่มีการสอบราคาในเดือนนี้) 
31 เดือนเมษายน 2561 แบบสขร.1 ตกลงราคา 
32เดือนเมษายน 2561 แบบสขร.1 สอบราคา (ไม่มีการสอบราคาในเดือนนี้) 
33 เดือนพฤษภาคม 2561 แบบสขร.1 ตกลงราคา 
34เดือนพฤษภาคม 2561 แบบสขร.1 สอบราคา (ไม่มีการสอบราคาในเดือนนี้) 
35 เดือนมิถุนายน 2561 แบบสขร.1 ตกลงราคา 
36เดือนมิถุนายน 2561 แบบสขร.1 สอบราคา (ไม่มีการสอบราคาในเดือนนี้) 
37 เดือนกรกฎาคม 2561 แบบสขร.1 ตกลงราคา 
38เดือนกรกฎาคม 2561 แบบสขร.1 สอบราคา (ไม่มีการสอบราคาในเดือนนี้) 
39 เดือนสิงหาคม 2561 แบบสขร.1 ตกลงราคา 
40เดือนสิงหาคม 2561 แบบสขร.1 สอบราคา (ไม่มีการสอบราคาในเดือนนี้) 
41 เดือนกันยายน 2561 แบบสขร.1 ตกลงราคา 
42เดือนกันยายน 2561 แบบสขร.1 สอบราคา (ไม่มีการสอบราคาในเดือนนี้) 
43 เดือนตุลาคม 2561 แบบสขร.1 ตกลงราคา 
44เดือนตุลาคม 2561 แบบสขร.1 สอบราคา (ไม่มีการสอบราคาในเดือนนี้) 
45 เดือนพฤศจิกายน 2561 แบบสขร.1 ตกลงราคา 
46เดือนพฤศจิกายน 2561 แบบสขร.1 สอบราคา (ไม่มีการสอบราคาในเดือนนี้) 
47 เดือนธันวาคม 2561 แบบสขร.1 ตกลงราคา 
48เดือนธันวาคม 2561 แบบสขร.1 สอบราคา (ไม่มีการสอบราคาในเดือนนี้) 
49 เดือนมกราคม 2562 แบบสขร.1 ตกลงราคา 
50เดือนมกราคม 2562 แบบสขร.1 สอบราคา (ไม่มีการสอบราคาในเดือนนี้) 
51 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 แบบสขร.1 ตกลงราคา 
52เดือนกุมภาพันธ์ 2562 แบบสขร.1 สอบราคา (ไม่มีการสอบราคาในเดือนนี้) 
53 เดือนมีนาคม 2562 แบบสขร.1 ตกลงราคา 
54เดือนมีนาคม 2562 แบบสขร.1 สอบราคา (ไม่มีการสอบราคาในเดือนนี้) 
55 เดือนเมษายน 2562 แบบสขร.1 ตกลงราคา 
56เดือนเมษายน 2562 แบบสขร.1 สอบราคา (ไม่มีการสอบราคาในเดือนนี้) 
57 เดือนพฤษภาคม 2562 แบบสขร.1 ตกลงราคา 
58เดือนพฤษภาคม 2562 แบบสขร.1 สอบราคา (ไม่มีการสอบราคาในเดือนนี้) 
59 เดือนมิถุนายน 2562 แบบสขร.1 ตกลงราคา 
60เดือนมิถุนายน 2562 แบบสขร.1 สอบราคา (ไม่มีการสอบราคาในเดือนนี้) 
61 เดือนกรกฎาคม 2562 แบบสขร.1 ตกลงราคา 
62เดือนกรกฎาคม 2562 แบบสขร.1 สอบราคา (ไม่มีการสอบราคาในเดือนนี้) 
63 เดือนสิงหาคม 2562 แบบสขร.1 ตกลงราคา 
64เดือนสิงหาคม 2562 แบบสขร.1 สอบราคา (ไม่มีการสอบราคาในเดือนนี้) 
65 เดือนกันยายน 2562 แบบสขร.1 ตกลงราคา 
66เดือนกันยายน 2562 แบบสขร.1 สอบราคา (ไม่มีการสอบราคาในเดือนนี้) 
67 เดือนตุลาคม 2562 แบบสขร.1 ตกลงราคา 
68เดือนตุลาคม 2562 แบบสขร.1 สอบราคา (ไม่มีการสอบราคาในเดือนนี้) 
69 เดือนพฤศจิกายน 2562 แบบสขร.1 ตกลงราคา 
70เดือนพฤศจิกายน 2562 แบบสขร.1 สอบราคา (ไม่มีการสอบราคาในเดือนนี้) 
71 เดือนธันวาคม 2562 แบบสขร.1 ตกลงราคา (09/12/2562) 
72เดือนธันวาคม 2562 แบบสขร.1 สอบราคา (ไม่มีการสอบราคาในเดือนนี้) 
73เดือนมกราคม 2563 แบบสขร.1 สอบราคา (ไม่มีการสอบราคาในเดือนนี้) 
74 เดือนมกราคม 2563 แบบสขร.1 ตกลงราคา (09/12/2562) 
75เดือนมกราคม 2563 แบบสขร.1 สอบราคา (ไม่มีการสอบราคาในเดือนนี้) 
76 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 แบบสขร.1 ตกลงราคา 
77เดือนกุมภาพันธ์ 2563 แบบสขร.1 สอบราคา (ไม่มีการสอบราคาในเดือนนี้) 
78 เดือนมีนาคม 2563 แบบสขร.1 ตกลงราคา 
79เดือนมีนาคม 2563 แบบสขร.1 สอบราคา (ไม่มีการสอบราคาในเดือนนี้) 
80 เดือนเมษายน 2563 แบบสขร.1 ตกลงราคา 
81เดือนเมษายน 2563 แบบสขร.1 สอบราคา (ไม่มีการสอบราคาในเดือนนี้) 
82 เดือนพฤษภาคม 2563 แบบสขร.1 ตกลงราคา 
83เดือนพฤษภาคม 2563 แบบสขร.1 สอบราคา (ไม่มีการสอบราคาในเดือนนี้) 
84 เดือนมิถุนายน 2563 แบบสขร.1 ตกลงราคา 
85เดือนมิถุนายน 2563 แบบสขร.1 สอบราคา (ไม่มีการสอบราคาในเดือนนี้) 
86 เดือนกรกฎาคม 2563 แบบสขร.1 ตกลงราคา 
87เดือนกรกฎาคม 2563 แบบสขร.1 สอบราคา (ไม่มีการสอบราคาในเดือนนี้) 
88 เดือนสิงหาคม 2563 แบบสขร.1 ตกลงราคา 
89เดือนสิงหาคม 2563 แบบสขร.1 สอบราคา (ไม่มีการสอบราคาในเดือนนี้) 
90 เดือนกันยายน 2563 แบบสขร.1 ตกลงราคา 
91เดือนกันยายน 2563 แบบสขร.1 สอบราคา (ไม่มีการสอบราคาในเดือนนี้) 
92 เดือนตุลาคม 2563 แบบสขร.1 ตกลงราคา 
93เดือนตุลาคม 2563 แบบสขร.1 สอบราคา (ไม่มีการสอบราคาในเดือนนี้) 
94เดือนพฤศจิกายน 2563 แบบสขร.1 สอบราคา (ไม่มีการสอบราคาในเดือนนี้) 
95 เดือนพฤศจิกายน 2563 แบบสขร.1 ตกลงราคา 
96 เดือนธันวาคม 2563 แบบสขร.1 ตกลงราคา 
97เดือนธันวาคม 2563 แบบสขร.1 สอบราคา (ไม่มีการสอบราคาในเดือนนี้) 
98 เดือนมกราคม 2564 แบบสขร.1 ตกลงราคา 
99เดือนมกราคม 2564 แบบสขร.1 สอบราคา (ไม่มีการสอบราคาในเดือนนี้) 
100 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 แบบสขร.1 ตกลงราคา 
101เดือนกุมภาพันธ์ 2564 แบบสขร.1 สอบราคา (ไม่มีการสอบราคาในเดือนนี้) 
102 เดือนมีนาคม 2564 แบบสขร.1 ตกลงราคา 
103เดือนมีนาคม 2564 แบบสขร.1 สอบราคา (ไม่มีการสอบราคาในเดือนนี้) 
104 เดือนพฤษภาคม 2564 แบบสขร.1 ตกลงราคา 
105เดือนพฤษภาคม 2564 แบบสขร.1 สอบราคา (ไม่มีการสอบราคาในเดือนนี้) 
106 เดือนเมษายน 2564 แบบสขร.1 ตกลงราคา 
107เดือนเมษายน 2564 แบบสขร.1 สอบราคา (ไม่มีการสอบราคาในเดือนนี้) 
108 เดือนมิถุนายน 2564 แบบสขร.1 ตกลงราคา 
109เดือนมิถุนายน 2564 แบบสขร.1 สอบราคา (ไม่มีการสอบราคาในเดือนนี้) 
110 เดือนกรกฎาคม 2564 แบบสขร.1 ตกลงราคา 
111เดือนกรกฎาคม 2564 แบบสขร.1 สอบราคา (ไม่มีการสอบราคาในเดือนนี้) 
112 เดือนสิงหาคม 2564 แบบสขร.1 ตกลงราคา 
113เดือนสิงหาคม 2564 แบบสขร.1 สอบราคา (ไม่มีการสอบราคาในเดือนนี้) 
114 เดือนกันยายน 2564 แบบสขร.1 ตกลงราคา 
115เดือนกันยายน 2564 แบบสขร.1 สอบราคา (ไม่มีการสอบราคาในเดือนนี้) 
116 เดือนตุลาคม 2564 แบบสขร.1 ตกลงราคา 
117เดือนตุลาคม 2564 แบบสขร.1 สอบราคา (ไม่มีการสอบราคาในเดือนนี้) 
118 เดือนพฤศจิกายน 2564 แบบสขร.1 ตกลงราคา 
119เดือนพฤศจิกายน 2564 แบบสขร.1 สอบราคา (ไม่มีการสอบราคาในเดือนนี้) 
120 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างตัดต้นไม้รายปี 2565 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คโทรนิกส์(e-bidding) 
121 เดือนธันวาคม 2564 แบบสขร.1 ตกลงราคา 
122เดือนธันวาคม 2564 แบบสขร.1 สอบราคา (ไม่มีการสอบราคาในเดือนนี้) 

สัญญาอื่นๆ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1เดือน กุมภาพันธ์ 2558(ไม่มีสัญญาการสอบราคาในเดือนนี้) 
2เดือน มกราคม 2558(ไม่มีสัญญาการสอบราคาในเดือนนี้) 
3เดือน มีนาคม 2558(ไม่มีสัญญาการสอบราคาในเดือนนี้) 
4เดือน เมษายน 2558(ไม่มีสัญญาการสอบราคาในเดือนนี้) 
5เดือน พฤษภาคม 2558(ไม่มีสัญญาการสอบราคาในเดือนนี้) 
6เดือน มิถุนายน 2558(ไม่มีสัญญาการสอบราคาในเดือนนี้) 
7เดือน กรกฎาคม 2558(ไม่มีสัญญาการสอบราคาในเดือนนี้) 
8เดือน สิงหาคม 2558(ไม่มีสัญญาการสอบราคาในเดือนนี้) 
9เดือน กันยายน 2558(ไม่มีสัญญาการสอบราคาในเดือนนี้) 
10เดือน ตุลาคม 2558(ไม่มีสัญญาการสอบราคาในเดือนนี้) 
11 เดือน ธันวาคม 2558 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ 
12เดือน พฤศจิกายน 2558(ไม่มีสัญญาการสอบราคาในเดือนนี้) 
13 เดือน กุมภาพันธ์ 2559 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายเฉพาะคราว 
14เดือน มกราคม 2559(ไม่มีสัญญาการสอบราคาในเดือนนี้) 
15เดือน พฤษภาคม 2559(ไม่มีสัญญาการสอบราคาในเดือนนี้) 
16เดือน มีนาคม 2559(ไม่มีสัญญาการสอบราคาในเดือนนี้) 
17เดือน เมษายน 2559(ไม่มีสัญญาการสอบราคาในเดือนนี้) 
18เดือน กรกฎาคม 2559(ไม่มีสัญญาการสอบราคาในเดือนนี้) 
19เดือน มิถุนายน 2559(ไม่มีสัญญาการสอบราคาในเดือนนี้) 
20 เดือน กันยายน 2559 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายเฉพาะคราว 
21 เดือน กันยายน 2559 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายเฉพาะคราว 
22 เดือน กันยายน 2559 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายเฉพาะคราว 
23เดือน สิงหาคม 2559(ไม่มีสัญญาการสอบราคาในเดือนนี้) 
24เดือน ตุลาคม 2559(ไม่มีสัญญาการสอบราคาในเดือนนี้) 
25เดือน พฤศจิกายน 2559(ไม่มีสัญญาการสอบราคาในเดือนนี้) 
26 เดือน ธันวาคม 2559 สัญญาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย 
27 เดือน ธันวาคม 2559 สัญญาจ้างเหมางานรักษาความสะอาด 
28 เดือน มกราคม 2560 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ 
29 เดือน มกราคม 2560 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กฟย.เมืองการุ้ง 
30เดือน กุมภาพันธ์ 2560(ไม่มีสัญญาการสอบราคาในเดือนนี้) 
31เดือน มีนาคม 2560(ไม่มีสัญญาการสอบราคาในเดือนนี้) 
32เดือน เมษายน 2560(ไม่มีสัญญาการสอบราคาในเดือนนี้) 
33เดือน พฤษภาคม 2560(ไม่มีสัญญาการสอบราคาในเดือนนี้) 
34เดือน มิถุนายน 2560(ไม่มีสัญญาการสอบราคาในเดือนนี้) 
35เดือน กรกฎาคม 2560(ไม่มีสัญญาการสอบราคาในเดือนนี้) 
36เดือน สิงหาคม 2560(ไม่มีสัญญาการสอบราคาในเดือนนี้) 
37เดือน กันยายน 2560(ไม่มีสัญญาการสอบราคาในเดือนนี้) 
38เดือน ตุลาคม 2560(ไม่มีสัญญาการสอบราคาในเดือนนี้) 
39เดือน พฤศจิกายน 2560(ไม่มีสัญญาการสอบราคาในเดือนนี้) 
40 เดือน ธันวาคม 2560 สัญญาจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาด ประจำปี 2561 
41 เดือน มกราคม 2561 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กฟย.เมืองการุ้ง ประจำปี 2561 
42 เดือน มกราคม 2561 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี 2561 
43 เดือนพฤษภาคม 2561 สัญญาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2561 
44 เดือน พฤศจิกายน 2561 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กฟย.เมืองการุ้ง ประจำปี 2562 
45 เดือน พฤศจิกายน 2561 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี 2562 
46 เดือน พฤศจิกายน 2562 สัญญาจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาด ประจำปี 2562 
47 เดือน มกราคม 2562 สัญญาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2562 
48 เดือน มิถุนายน 2562 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำเดือน มิ.ย.-ธ.ค.62 
49 เดือน พฤศจิกายน 2562 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำเดือน ธ.ค.2562 
50 เดือน พฤศจิกายน 2562 สัญญาจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาด กฟย.เมืองการุ้ง ประจำปี 2562 
51 เดือน ธันวาคม 2562 สัญญาจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาด กฟย.เมืองการุ้ง ประจำปี 2563 
52 เดือน ธันวาคม 2562 สัญญาจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาด ประจำปี 2563 
53 เดือน ธันวาคม 2562 สัญญาจ้างเหมาตัวแทนจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า ประจำปี 2563 
54 เดือน ธันวาคม 2562 สัญญาจ้างเหมาตัวแทนจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า ประจำปี 2563 กฟย.เมืองการุ้ง 
55 เดือนตุลาคม 2563 สัญญาเช่าที่ดิน เพื่อกองเสาไฟฟ้า (1 ต.ค.63-1 ก.ย.64) 
56 เดือน ธันวาคม 2563 สัญญาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2564 
57 เดือน ธันวาคม 2563 สัญญาจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาด กฟย.เมืองการุ้ง ประจำปี 2564 
58 เดือน ธันวาคม 2563 สัญญาจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาด กฟส.บ้านไร่ ประจำปี 2564 
59 เดือน มกราคม 2564 สัญญาจ้างเหมาติดตั้ง สับเปลี่ยน รื้อถอน ประจำปี 2564 กฟส.บ้านไร่ 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1เดือน มกราคม 2562 ไม่มีประกาศเชิญชวนทั่วไปที่เกี่ยวข้อง 
2เดือน กุมภาพันธ์ 2562 ไม่มีประกาศเชิญชวนทั่วไปที่เกี่ยวข้อง 
3เดือน มีนาคม 2562 ไม่มีประกาศเชิญชวนทั่วไปที่เกี่ยวข้อง 
4เดือน เมษายน 2562 ไม่มีประกาศเชิญชวนทั่วไปที่เกี่ยวข้อง 
5เดือน มิถุนายน 2562 ไม่มีประกาศเชิญชวนทั่วไปที่เกี่ยวข้อง 
6เดือน พฤศจิกายน 2562 ไม่มีประกาศเชิญชวนทั่วไปที่เกี่ยวข้อง 
7ไม่มีการประกาศผลผู้ชนะที่เกี่ยวข้อง 
8ไม่มีสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างที่เกี่ยวข้อง 
9ประกาศประกวดการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127032078) 
10 ผลประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127032078) 
11 ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า ผ่านโปรแกรมระบบหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63127167467) 
12 ผลประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า ผ่านโปรแกรมระบบหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63127167467) 
13 สัญญาประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า ผ่านโปรแกรมระบบหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63127167467) 
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าใต้ระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี บริเวณสถานีไฟฟ้าหนองฉาง-สถานีไฟฟ้าบ้านไร่ จุดที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64017302016) 
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าใต้ระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี บริเวณสถานีไฟฟ้าหนองฉาง-สถานีไฟฟ้าบ้านไร่ จุดที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64017062913) 
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าใต้ระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี บริเวณสถานีไฟฟ้าหนองฉาง-สถานีไฟฟ้าบ้านไร่ จุดที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64017067881) 
17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าใต้ระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี บริเวณสถานีไฟฟ้าหนองฉาง-สถานีไฟฟ้าบ้านไร่ จุดที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64017081494) 
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าใต้ระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี บริเวณสถานีไฟฟ้าหนองฉาง-สถานีไฟฟ้าบ้านไร่ จุดที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64017084906) 
19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าใต้ระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี บริเวณสถานีไฟฟ้าหนองฉาง-สถานีไฟฟ้าบ้านไร่ จุดที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64017091220) 
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณสถานีไฟฟ้าบ้านไร่-ตลาดบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64017040900) 
21 ผลประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าใต้ระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี บริเวณสถานีไฟฟ้าหนองฉาง-สถานีไฟฟ้าบ้านไร่ จุดที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64017302016) 
22 ผลประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าใต้ระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี บริเวณสถานีไฟฟ้าหนองฉาง-สถานีไฟฟ้าบ้านไร่ จุดที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64017062913) 
23 ผลประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าใต้ระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี บริเวณสถานีไฟฟ้าหนองฉาง-สถานีไฟฟ้าบ้านไร่ จุดที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64017067881) 
24 ผลประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าใต้ระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี บริเวณสถานีไฟฟ้าหนองฉาง-สถานีไฟฟ้าบ้านไร่ จุดที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64017081494) 
25 ผลประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าใต้ระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี บริเวณสถานีไฟฟ้าหนองฉาง-สถานีไฟฟ้าบ้านไร่ จุดที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64017084906) 
26 ผลประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าใต้ระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี บริเวณสถานีไฟฟ้าหนองฉาง-สถานีไฟฟ้าบ้านไร่ จุดที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64017091220) 
27 ผลประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณสถานีไฟฟ้าบ้านไร่-ตลาดบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64017040900) 
28สัญญาประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าใต้ระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี บริเวณสถานีไฟฟ้าหนองฉาง-สถานีไฟฟ้าบ้านไร่ จุดที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64017302016) 
29สัญญาประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าใต้ระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี บริเวณสถานีไฟฟ้าหนองฉาง-สถานีไฟฟ้าบ้านไร่ จุดที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64017062913) 
30สัญญาประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าใต้ระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี บริเวณสถานีไฟฟ้าหนองฉาง-สถานีไฟฟ้าบ้านไร่ จุดที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64017067881) 
31สัญญาประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าใต้ระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี บริเวณสถานีไฟฟ้าหนองฉาง-สถานีไฟฟ้าบ้านไร่ จุดที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64017081494) 
32สัญญาประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าใต้ระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี บริเวณสถานีไฟฟ้าหนองฉาง-สถานีไฟฟ้าบ้านไร่ จุดที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64017084906) 
33สัญญาประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าใต้ระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี บริเวณสถานีไฟฟ้าหนองฉาง-สถานีไฟฟ้าบ้านไร่ จุดที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64017091220) 
34สัญญาประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณสถานีไฟฟ้าบ้านไร่-ตลาดบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64017040900)