พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 เดือน กุมภาพันธ์ 2558 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
2เดือน กุมภาพันธ์ 2558 ไม่มีผลการสอบราคา 
3 เดือน มีนาคม 2558 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
4เดือน มีนาคม 2558 ไม่มีผลการสอบราคา 
5 เดือน เมษายน 2558 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
6เดือน เมษายน 2558 ไม่มีผลการสอบราคา 
7 เดือน พฤษภาคม 2558 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
8เดือน พฤษภาคม 2558 ผลการพิจารณาจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่าย (บ้านโพธิ์ศรี) 
9 เดือน มิถุนายน 2558 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
10เดือน มิถุนายน 2558 ไม่มีผลการสอบราคา 
11 เดือน กรกฎาคม 2558 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
12เดือน กรกฎาคม 2558 ไม่มีผลการสอบราคา 
13 เดือน สิงหาคม 2558 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
14เดือน สิงหาคม 2558 ไม่มีผลการสอบราคา 
15 เดือน กันยายน 2558 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
16เดือน กันยายน 2558 ไม่มีผลการสอบราคา 
17 เดือน ตุลาคม 2558 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
18เดือน ตุลาคม 2558 ไม่มีผลการสอบราคา 
19เดือน พฤศจิกายน 2558 ไม่มีผลการสอบราคา 
20 เดือน พฤศจิกายน 2558 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
21เดือน ธันวาคม 2558 ไม่มีผลการสอบราคา 
22 เดือน ธันวาคม 2558 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
23 เดือน มกราคม 2559 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
24เดือน มกราคม 2559 ไม่มีผลการสอบราคา 
25 เดือน กุมภาพันธ์ 2559 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
26เดือน กุมภาพันธ์ 2559 ไม่มีผลการสอบราคา 
27 เดือน มีนาคม 2559 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
28เดือน มีนาคม 2559 ไม่มีผลการสอบราคา 
29 เดือน เมษายน 2559 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
30เดือน เมษายน 2559 ไม่มีผลการสอบราคา 
31 เดือน พฤษภาคม 2559 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
32เดือน พฤษภาคม 2559 ไม่มีผลการสอบราคา 
33 เดือน มิถุนายน 2559 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
34เดือน มิถุนายน 2559 ไม่มีผลการสอบราคา 
35 เดือน กรกฎาคม 2559 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
36เดือน กรกฎาคม 2559 ไม่มีผลการสอบราคา 
37 เดือน สิงหาคม 2559 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
38เดือน สิงหาคม 2559 ไม่มีผลการสอบราคา 
39 เดือน กันยายน 2559 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
40เดือน กันยายน 2559 ไม่มีผลการสอบราคา 
41 เดือน ตุลาคม 2559 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
42เดือน ตุลาคม 2559 ไม่มีผลการสอบราคา 
43 เดือน พฤศจิกายน 2559 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
44เดือน พฤศจิกายน 2559 ไม่มีผลการสอบราคา 
45 เดือน ธันวาคม 2559 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
46เดือน ธันวาคม 2559 ไม่มีผลการสอบราคา 
47 เดือน มกราคม 2560 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
48เดือน มกราคม 2560 ไม่มีผลการสอบราคา 
49 เดือน กุมภาพันธ์ 2560 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
50เดือน กุมภาพันธ์ 2560 ไม่มีผลการสอบราคา 
51 เดือน มีนาคม 2560 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
52เดือน มีนาคม 2560 ไม่มีผลการสอบราคา 
53 เดือน เมษายน 2560 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
54เดือน เมษายน 2560 ไม่มีผลการสอบราคา 
55 เดือน พฤษภาคม 2560 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
56เดือน พฤษภาคม 2560 ไม่มีผลการสอบราคา 
57 เดือน มิถุนายน 2560 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
58เดือน มิถุนายน 2560 ไม่มีผลการสอบราคา 
59 เดือน กรกฎาคม 2560 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
60เดือน กรกฎาคม 2560 ไม่มีผลการสอบราคา 
61เดือน สิงหาคม 2560 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
62 เดือน สิงหาคม 2560 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
63เดือน สิงหาคม 2560 ไม่มีผลการสอบราคา 
64เดือน กันยายน 2560 ไม่มีการสอบราคา 
65 เดือน กันยายน 2560 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
66 เดือน ตุลาคม 2560 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
67เดือน ตุลาคม 2560 ไม่มีการสอบราคา 
68เดือน พฤศจิกายน 2560 ไม่มีการสอบราคา 
69 เดือน พฤศจิกายน 2560 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
70 เดือน ธันวาคม 2560 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
71เดือน ธันวาคม 2560 ไม่มีการสอบราคา 
72เดือน มกราคม 2561 ไม่มีการสอบราคา 
73 เดือน มกราคม 2561 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
74เดือน กุมภาพันธ์ 2561 ไม่มีการสอบราคา 
75 เดือน กุมภาพันธ์ 2561 ผลการติดต้้งมิเตอร์ 
76 เดือน มีนาคม 2561 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
77เดือน มีนาคม 2561 ไม่มีการสอบราคา 
78 เดือน เมษายน 2561 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
79เดือน เมษายน 2561 ไม่มีการสอบราคา 
80 เดือน พฤษภาคม 2561 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
81เดือน พฤษภาคม 2561 ไม่มีการสอบราคา 
82เดือน มิถุนายน 2561 ไม่มีการสอบราคา 
83 เดือน มิถุนายน 2561 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
84 เดือน กรกฎาคม 2561 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
85เดือน กรกฎาคม 2561 ไม่มีการสอบราคา 
86 เดือน สิงหาคม 2561 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
87เดือน สิงหาคม 2561 ไม่มีการสอบราคา 
88 เดือน กันยายน 2561 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
89เดือน กันยายน 2561 ไม่มีการสอบราคา 
90เดือน ตุลาคม 2561 ไม่มีการสอบราคา 
91 เดือน ตุลาคม 2561 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
92 เดือน ธันวาคม 2561 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
93เดือน ธันวาคม 2561 ไม่มีการสอบราคา 
94เดือน พฤศจิกายน 2561 ไม่มีการสอบราคา 
95 เดือน พฤษจิกายน 2561 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
96เดือน มกราคม 2562 ไม่มีการสอบราคา 
97 เดือน มกราคม 2562 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
98เดือน กุมภาพันธ์ 2562 ไม่มีการสอบราคา 
99 เดือน กุมภาพันธ์ 2562 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
100เดือน มีนาคม 2562 ไม่มีการสอบราคา 
101 เดือน มีนาคม 2562 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
102เดือน เมษายน 2562 ไม่มีการสอบราคา 
103 เดือน เมษายน 2562 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
104 เดือน พฤษภาคม 2562 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
105เดือน พฤษภาคม 2562 ไม่มีการสอบราคา 
106 เดือน มิถุนายน 2562 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
107 เดือน มิถุนายน 2562 มีการประกวดราคา 
108 เดือน กรกฏาคม 2562 มีการประกวดราคา 
109 เดือน กรกฏาคม 2562 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
110เดือน สิงหาคม 2562 ไม่มีการสอบราคา 
111 เดือน สิงหาคม 2562 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
112เดือน กันยายน 2562 ไม่มีการสอบราคา 
113 เดือน กันยายน 2562 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
114เดือน ตุลาคม 2562 ไม่มีการสอบราคา 
115 เดือน ตุลาคม 2562 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
116เดือน พฤศจิกายน 2562 ไม่มีการสอบราคา 
117 เดือน พฤศจิกายน 2562 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
118เดือน ธันวาคม 2562 ไม่มีการสอบราคา 
119 เดือน ธันวาคม 2562 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
120 เดือน มกราคม 2563 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
121เดือน มกราคม 2563 ไม่มีการสอบราคา 
122 เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
123เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ไม่มีการสอบราคา 
124 เดือน มีนาคม 2563 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
125เดือน มีนาคม 2563 ไม่มีการสอบราคา 
126 เดือน เมษายน 2563 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
127เดือน เมษายน 2563 ไม่มีการสอบราคา 
128 เดือน พฤษภาคม 2563 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
129 เดือน พฤษภาคม 2563 มีการสอบราคา 
130 เดือน มิถุนายน 2563 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
131 เดือน มิถุนายน 2563 มีการสอบราคา 
132 เดือน กรกฎาคม 2563 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
133เดือน กรกฎาคม 2563 ไม่มีการสอบราคา 
134 เดือน สิงหาคม 2563 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
135เดือน สิงหาคม 2563 ไม่มีการสอบราคา 
136 เดิอน กันยายน 2563 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
137เดือน กันยายน 2563 ไม่มีการสอบราคา 
138 เดิอน ตุลาคม 2563 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
139เดือน ตุลาคม 2563 ไม่มีการสอบราคา 
140 เดิอน พฤศจิกายน 2563 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
141 เดือน พฤศจิกายน 2563 มีการสอบราคา 
142 เดิอน ธันวาคม 2563 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
143 เดือน ธันวาคม 2563 มีการสอบราคา 
144 เดือน มกราคม 2564 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
145เดือน มกราคม 2564 ไม่มีการสอบราคา 
146 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
147เดือน กุมภาพันธ์ 2564 ไม่มีการสอบราคา 
148เดือน มีนาคม 2564 ไม่มีการสอบราคา 
149 เดือน มีนาคม 2564 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
150เดือน เมษายน 2564 ไม่มีการสอบราคา 
151 เดือน เมษายน 2564 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
152เดือน พฤษภาคม 2564 ไม่มีการสอบราคา 
153 เดือน พฤษภาคม 2564 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
154เดือน มิถุนายน 2564 ไม่มีการสอบราคา 
155 เดือน มิถุนายน 2564 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
156 เดือน กรกฎาคม 2564 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
157เดือน กรกฎาคม 2564 ไม่มีการสอบราคา 
158เดือน สิงหาคม 2564 ไม่มีการสอบราคา 
159 เดือน กันยายน 2564 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 
160เดือน กันยายน 2564 ไม่มีการสอบราคา 
161 เดือน สิงหาคม 2564 ผลการติดตั้งมิเตอร์ 

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 นโยบายกฟภ.โปร่งใส 
2 นโยบายกำกับฯ 
3 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
4 นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น 
5 นโยบายนายเสริมสกุล 
6 นโยบายบริหารและพัฒนากฟภ. 
7 นโยบายองค์กร 2557 
8 แผนแม่บทcsr 
9 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
10 ภาพรวมทิศทางกลยุทธ์ 
11 ภาพรวมทิศทางและยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
12 นโยบายด้านการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญา 
13 แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557/2566 
14 แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557/2566 (ทบทวน 2) 
15 แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557/2566 (ทบทวน 3) 
16 แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557/2566 (ทบทวน 3) 
17 นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
18 นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
19 แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคนและสิ่งแวดล้อมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2560-2564 
20 นโยบายการขับเคลื่อนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 4.0 
21 นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
22 นโยบายกฟภ.โปร่งใส 2.0 
23 แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557/2566 (ทบทวน 4 พ.ศ. 2561) 
24 แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. (พ.ศ. 2560- 2564) (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561) 
25 นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน 
26 แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 
27 แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวน 2) 
28 แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวน 3) 
29 แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวน 3) แผ่นพับ 
30 แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวน 4 พ.ศ. 2561) 
31 แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 5 พ.ศ.2562) 
32 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2562 
33 แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. (พ.ศ.2560-2564)(ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ.2562) 
34 แผนปฏฺบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ.2561 - 2565 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ.2562) 
35 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2562 
36 แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2560-2564 
37 นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ พ.ศ.2562 
38 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
39 แผนแม่บทการจัดการความรู้ 2563-2567 (KM Master Plan) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
40 แผนแม่บทด้านการพัฒนาความยั่งยืนของ กฟภ.ปี 2563-2567 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 Beyond Smart Grid การพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 
2 PEA Front Office 
3 การ ดำเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (100% Electrified เพิ่มคุณภาพและความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าให้ครอบคลุมทั่วถึง) 
4 โครงการ SMEs ประหยัดไฟ ช่วยไทยลดใช้พลังงาน 
5 โครงการด้านพลังงานไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม 
6 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคานำร่องในอาคารของรัฐในภูมิภาค 
7 โครงการอุตสาหกรรมประหยัดไฟ ช่วยไทยลดใช้พลังงาน 
8 แผนงบประมาณปี 2558 
9 แผนงบประมาณปี 2559 
10 แผนงานและโครงการด้านการบริหารทรัพยากร มนุษย์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
11 แผนปฏิบัติประจำปี 2558 
12 แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2558 
13 แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2559 
14 โครงการ "PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจารโลหิต 8.4 ล้านซีซี" 
15 โครงการ ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA 
16 โครงการ 74 ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA 
17 แผนงบประมาณปี 2560 
18 โครงการ PEA รวมใจประชารัฐ รักษ์น้ำ สร้างฝาย 65 ฝาย 
19 แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560 
20 แผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการไฟฟ้าโปร่งใส 2.0 
21 แผนงบประมาณปี 2561 
22 โครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้าน ซีซี ประจำปี 2561 - 2563 
23 แผนดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ประจำปี 2561 กฟส.ทวง. ร่วมกับ กฟจ.ลบ. 
24 แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 
25 แผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการไฟฟ้าโปร่งใส 2.0 
26 โครงการ/แผนงาน ลงทุนที่สำคัญในปัจจุบัน และที่จะดำเนินการในอนาคต (คาดว่าจะลงทุนใน 3 ปีข้างหน้า) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
27 จัดโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ประจำปี 2562 
28 แผนการดำเนินงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 
29 แผนการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 (รายละเอียดแผนงาน/โครงการ) 
30 แผนการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 (รายละเอียดแผนงาน/โครงการ) 
31 แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562 
32 งบประมาณประจำปี 2562 (1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
33 งบประมาณประจำปี 2563 (1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
34 งบประมาณประจำปี 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าวุ้ง 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 กรอบแนวทางในการจัดหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในภาพรวม 
2 การตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและการใช้สายดิน 
3 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าวุ้ง 
4 คู่มือ แนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สำหรับหน่วยงานของรัฐ 
5 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 
6 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนงานการรับฟังเสียงลูกค้าทางสื่อสังคมออนไลน์ 
7 คู่มือการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ. 
8 คู่มือความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าและการปฐมพยาบาลผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูด 
9 คู่มือความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าในสภาวะน้ำท่วม 
10 คู่มือประชาชน การขอติดตั้งมิเตอร์เขตชนบท กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน 
11 คู่มือประชาชน การขอติดตั้งมิเตอร์เขตชนบท กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม 
12 คู่มือประชาชน การขอติดตั้งมิเตอร์เขตเมือง กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน 
13 คู่มือประชาชน การขอติดตั้งมิเตอร์เขตเมือง กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม 
14 คู่มือผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทบ้านอยู่อาศัย 
15 คู่มือผู้ใช้ไฟฟ้า สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม 
16 คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าวุ้ง ที่ ทวง.(พ.) 11/2560 
17 คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าวุ้ง ที่ ทวง.(พ.) 12/2560 
18 คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าวุ้ง ที่ ทวง.(พ.) 13/2560 
19 คู่มือ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(ศปท.PEA) 
20 คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าวุ้ง ที่ ทวง.(พ.) 07/2561 
21 คู่มือสำหรับประชาชน การขอติดตั้งมิเตอร์เขตชนบท กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนตรวจสอบการเกินสายภายใน (นิติบุคคล) 
22 คู่มือสำหรับประชาชน การขอติดตั้งมิเตอร์เขตชนบท กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนตรวจสอบการเดินสายภายใน (บุคคลธรรมดา) 
23 คู่มือสำหรับประชาชน การขอติดตั้งมิเตอร์เขตชนบท กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (นิติบุคคล) 
24 คู่มือสำหรับประชาชน การขอติดตั้งมิเตอร์เขตชนบท กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม(บุคคลธรรมดา) 
25 คู่มือสำหรับประชาชน การขอติดตั้งมิเตอร์เขตเมือง กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนตรวจสอบการเดินสายภายใน (บุคคลธรรมดา) 
26 คู่มือสำหรับประชาชน การขอติดตั้งมิเตอร์เขตเมือง กรณีชำรุดค่าธรรมเนียมก่อนตรวจสอบการเดินสายภายใน (นิติบุคคล) 
27 คู่มือสำหรับประชาชน การขอติดตั้งมิเตอร์เขตเมือง กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (นิติบุคคล) 
28 คู่มือสำหรับประชาชน การขอติดตั้งมิเตอร์เขตเมือง กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (บุคคลธรรมดา) 
29 คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าวุ้ง ที่ ทวง.(พ.) 08/2561 
30 คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าวุ้ง ที่ ทวง.(พ.) 09/2561 
31 คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานผู้ทำหน้าที่อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย 
32 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน ประจำปี 2562 
33 คู่มือ การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชนบท กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (นิติบุคคล) 
34 คู่มือ การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชนบท กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (นิติบุคคล) 
35 คู่มือ การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชนบท กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (บุคคลธรรมดา) 
36 คู่มือ การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตเมือง กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (นิติบุคคล) 
37 คู่มือ การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตเมือง กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (นิติบุคคล) 
38 คู่มือ การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตเมือง กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (นิติบุคคล) 
39 คู่มือ การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตเมือง กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (บุคคลธรรมดา) 
40 คู่มือการขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชนบท กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (บุคคลธรรมดา) 
41 คู่มือสำหรับประชาชน :การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชุมชน กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (บุคคลธรรมดา) (N) 
42 คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (บุคคลธรรมดา) (N) 
43 คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (บุคคลธรรมดา) (N) 
44 คู่มือสำหรับประชาชน : การต่อกลับการใช้ไฟฟ้านอกเขตชุมชน กรณีถูกงดจ่ายไฟ (ในและนอกเวลาทำการ) (N) 
45 คู่มือสำหรับประชาชน : การต่อกลับการใช้ไฟฟ้านอกเขตชุมชน กรณีถูกงดจ่ายไฟ (ในและนอกเวลาทำการ) (N) 
46 คู่มือสำหรับประชาชน : การต่อกลับการใช้ไฟฟ้าในเขตชุมชน กรณีถูกงดจ่ายไฟ (ในและนอกเวลาทำการ) (N) 
47 คู่มือสำหรับประชาชน : การต่อกลับการใช้ไฟฟ้าผู้ใช้ไฟรายใหญ่ กรณีถูกงดจ่ายไฟ (N) 
48 คู่มือสำหรับประชาชน :การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (นิติบุคคล) (N) 
49 คู่มือสำหรับประชาชน :การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (นิติบุคคล) (N) 
50 คู่มือสำหรับประชาชน :การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบการเดินสายภายใน (บุคคลธรรมดา) (N) 
51 คู่มือสำหรับประชาชน :การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชุมชน กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (นิติบุคคล) (N) 
52 คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (นิติบุคคล) (N) 
53 คำสั่ง มอบหมายให้พนักงานเก็บรับษากุญแจตู้นิรภัย 
54 คำสั่งคณะทำงานมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 
55 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสาร กฟส.อ.ทวง. 
56 คำสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลระบบสารสนเทศ Application Line กฟส.อ.ทวง. 
57 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน(ด้านบริการ) ประจำปี 2563 
58 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร กฟส.อ.ทวง. 
59 คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานเปิดตู้รับความเห็น ข้อร้องเรียน ของ กฟส.อ.ทวง. 
60 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน(ด้านบริการ) ประจำปี 2564 
61 คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำจุดคัดกรองผู้ใช้ไฟ กฟส.อ.ทวง. 
62 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสาร กฟส.อ.ท่าวุ้ง 
63 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเปิดตู้รับความเห็น ข้อร้องเรียน ของ กฟส.อ.ทวง. 
64 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร กฟส.อ.ทวง. 
65 คำสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลกระบวนการรับฟังเสียงลูกค้าผ่านกลไกลโทรศัพท์และการรับโทรศัพท์สำนักงาน กฟส.อ.ทวง. 
66 คำสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลระบบสารสนเทศ Application Line กฟส.อ.ทวง. 

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุม ครั้งที่ 4/2558 
2 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุม ครั้งที่ 6/2557 
3 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุม ครั้งที่ 7/2557 
4 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 1/2557 
5 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 2/2557 
6 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 3/2557 
7 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 3/2557 
8 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 3/2557 
9 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 4/2557 
10 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 5/2557 
11 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 5/2557 
12 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 7/2558 
13 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 8/2558 
14 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 9/2558 
15 มติคณะรัฐมนตรี : การดำเนินงานตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
16 มติคณะรัฐมนตรี : การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นายถวิล เปลี่ยนศรี) 
17 มติคณะรัฐมนตรี : การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
18 มติคณะรัฐมนตรี : การปรับค่าจ้างชดเชยให้ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างแรกบรรจุของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ 
19 มติคณะรัฐมนตรี : การปรับปรุงบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ 
20 มติคณะรัฐมนตรี : การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1 (การค้ำประกันเงินกู้ให้กับรัฐวิสาหกิจ การกู้เงินของรัฐวิสาหกิจเพื่อดำเนินโครงการลงทุนและการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้) 
21 มติคณะรัฐมนตรี : การรายงานผลการดำเนินการประเด็นเรื่องสำคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติและข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน - 2 กันยายน 2557) (การปรับโครงสร้างและการบริหารจัดการด้านพลังงาน) 
22 มติคณะรัฐมนตรี : การรายงานรายการรายจ่ายลงทุนที่มีงบประมาณตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไปของปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
23 มติคณะรัฐมนตรี : การสนับสนุนการดำเนินงาของศูนย์ดำรงธรรม 
24 มติคณะรัฐมนตรี : ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ ปี 2557-2558 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
25 มติคณะรัฐมนตรี : ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับงานที่ทำเป็นโครงการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เพิ่มเติม) 
26 มติคณะรัฐมนตรี : ขอความเห็นชอบปรับปรุงสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
27 มติคณะรัฐมนตรี : ขอความเห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกู้เงินระยะสั้นประเภทกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) 
28 มติคณะรัฐมนตรี : ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา โดยไม่ถือเป็นวันลา 
29 มติคณะรัฐมนตรี : ขอปรับเพิ่มเงินลงทุน (Cost Overrun) โครงการพัฒนาระบบส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8 ส่วนที่ 1 
30 มติคณะรัฐมนตรี : ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อชำระหนี้ค่าขยายเขตไฟฟ้าที่ยังค้างชำระให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
31 มติคณะรัฐมนตรี : ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (การปรับโครงสร้างพลังงาน ให้รัฐวิสาหกิจจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action plan) 
32 มติคณะรัฐมนตรี : ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle-EV Car) การแต่งตั้งประธานกรรมการบริหารและผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจต่างๆ 
33 มติคณะรัฐมนตรี : ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (มาตรการประหยัดพลังงานและแนวทางการใช้พลังงานทดแทนต่าง ๆ เช่น ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์) 
34 มติคณะรัฐมนตรี : ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่มีผลกระทบต่อประชาชน การปรับปรุงแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 
35 มติคณะรัฐมนตรี : ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (แผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านพลังงานระยะยาว การผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในแต่ละพื้นที่ การพิจารณาแนวทางการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ฯ 
36 มติคณะรัฐมนตรี : ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน การบริหารจัดการพลังงาน) 
37 มติคณะรัฐมนตรี : ข้อสั่งการหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (แนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน การประมูลโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากเอกชนรายใหญ่ (Independent Power Producer : IPP) 
38 มติคณะรัฐมนตรี : โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล 
39 มติคณะรัฐมนตรี : โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
40 มติคณะรัฐมนตรี : โครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ประตูระบายน้ำและ อ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน 
41 มติคณะรัฐมนตรี : มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2558 (ครั้งที่ 1) แนวทางการดำเนินการกับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) อัตราการรับซื้อไฟฟ้าพิเศษจากขยะอุตสาหกรรมฯ 
42 มติคณะรัฐมนตรี : มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2558 (ครั้งที่ 1) แนวทางการดำเนินการกับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) อัตราการรับซื้อไฟฟ้าพิเศษจากขยะอุตสาหกรรมฯ 
43 มติคณะรัฐมนตรี : มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพิ่มเติม (แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ) 
44 มติคณะรัฐมนตรี : ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 32 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง (การรักษาเสถียรภาพความมั่นคง การพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การพัฒนาและโครงการเชื่อมโยงสายส่งไฟฟ้าอาเซียน 
45 มติคณะรัฐมนตรี : ร่างแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยโครงการบูรณาการการด้านไฟฟ้าระหว่างลาว ไทย มาเลเซียและสิงคโปร์ 
46 มติคณะรัฐมนตรี : รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบกลางและเงินงบประมาณเหลือจ่าย 
47 มติคณะรัฐมนตรี : รายงานผลการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2558 ไตรมาส 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2557) 
48 มติคณะรัฐมนตรี : รายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (การวางระบบการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ การปฏิรูปการกำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (SFIs) การสร้างความโปร่งใสในการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ฯ 
49 มติคณะรัฐมนตรี : รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 32 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
50 มติคณะรัฐมนตรี : รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐเร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ) 
51 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 7/2559 วาระที่ 6.2 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 7/2559 และรายงานผลการเดินทางไปดูงานและตรวจเยี่ยมพนักงานในพื้นที่ กฟภ. เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุดรธานี ของคณะกรรมการ 
52 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 5.7 ขอความเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559 และความเห็นเพิ่มเตามของกระทรวงการคลัง 
53 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.10 รายงานผลการดำเนินงานตามร่างบันทึกข้อตกลงฯ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559 ผลเดือน ก.ค. 2559 
54 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.11 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559 ไตรมาส 1-2 (1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2559) 
55 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.9 รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ กฟภ. เกี่ยวกับการขายไฟฟ้าให้ต่างประเทศ และการดำเนินการกร๊ค้างชำระค่ากระแสไฟฟ้าและไม่ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
56 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.14 รายงานผลการดำเนินงานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 2 
57 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.18 รายงานการจัดซื้อและจัดจ้างของคณะกรรมการบริหาร 
58 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.3 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 8/2559 และครั้งที่ 9/2559 
59 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.4 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 5/2559 
60 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.5 รายงานผลการประชุมกรรมการอิสระในคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 3/2559 
61 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.6 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสียงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 5/2559 
62 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.7 รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการเทสโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไตรมาสที่ 2/2559 
63 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.8 รายงานผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ ต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ ที่ได้รับความเดือนร้อนจากการไม่มีไฟฟ้าใช้ 
64 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 7/2559 วาระที่ 5.5 ขออนุมัติแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560 
65 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (6 พื้นที่) 
66 ขอความเห็นชอบปรับปรุงสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
67 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
68 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 11/2559 วาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบปรับอัตราเงินเดือน/ค่าจ้างพนักงาน และลูกจ้า กฟภ. ตามมติคณะรัฐมนตรี 
69 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 11/2559 วาระที่ 6.2 รายงานผลการเยี่ยมชมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และตรวจเยี่ยมพนักงานในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 13-14 ต.ค. 2559 
70 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 11/2559 วาระที่ 6.4 รายงานการจัดซื้อและจัดจ้างของคณะกรรมการบริหาร 
71 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบแผนกการดำเนินการจัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในและรายงานการควบคุมภายใน ของ กฟภ. ประจำปี 2560 
72 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระที่ 6.11 รายงานผลการดำเนินงานตามร่างบันทึกข้อตกลงฯ กฟภ. ประจำปี 2559 ผลเดือน ต.ค. 2559 
73 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระที่ 6.12 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของ กฟภ. ประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 1-3 (1 ม.ค. -30 ก.ย. 2559) 
74 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระที่ 6.15 รายงานสถานะบริการประชาชนหลังการขาย ตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ. ประจำเดือน ส.ค. 2559 
75 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระที่ 6.16 รายงานผลการดำเนินงานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 3 
76 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระที่ 6.19 รายงานผลการจัดซื้อและจัดจ้างของคณะกรรมการบริหาร 
77 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระที่ 6.20 รายงานผลความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ สถานะ ณ ไตรมาสที่ 3/2559 (ก.ค. - ก.ย. 2559) 
78 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระที่ 6.5 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 13/2559 
79 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระที่ 6.7 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ กฟภ. ครั้งที่ 7/2559 
80 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระที่ 6.8 รายงานผลการดำเนินกงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ไตรมาสที่ 3/2559 
81 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระที่ 6.9 รายงานมติคณะรัฐมนตรีเรื่องงบประมาฯชณ ประจำปี 2560 ของ กฟภ. 
82 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 ืวาระที่ 6.6 รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ กฟภ. ไตรมาสที่ 3/2559 
83 ขอปรับเพิ่มเงินลงทุน (Cost Overrun) โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก ระยะที่ 2 (น้ำหมันและน้ำสาน) จังหวัดเลย 
84 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 13/2559 วาระที่ 6.10 รายงานความคืบหน้างานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือน ธ.ค. 2559 
85 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 5.13 ขออนุมัติใช้เงนิดอกผลจากกองทุนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ในงาน "ประชารัฐร่วมใจ ช่วยอุทกภัยภาคใต้" 
86 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 5.14 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานของแผนงานออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้ง IP Core ระยะที่ 2 ตามงบลงทุนประจำปี 2560 
87 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 5.5 ขอความเห็นขอบปรับลดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2559 กรณีการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่างบประมาณ 
88 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 5.6 ขออนุมัติสนับสนุนงบประมาณประชาสัมพันธ์ด้านการแข่งขันกีฬาประจำปี 2560 ในสโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
89 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 6.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2560 
90 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 6.2 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการแก้ปัญหาเพื่อความมั่นคงในพื่้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
91 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 6.7 รายงานสถานะบริการประชาชนหลังการขาย ตามมตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน ต.ค. 2559 
92 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 6.9 รายงานการจัดซื้อและจัดจ้างของคณะกรรมการบริหาร 
93 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6/2560 วาระที่ 6.5 รายงานผลการประชุมคณธกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 3/2560 
94 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 
95 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6/2560 วาระที่ 6.4.1 รายงานการจัดซื้อและจัดจ้างของคณะกรรมการบริหาร 
96 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6/2560 วาระที่ 5.7 การพิจารณาผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2560 
97 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6/2560 วาระที่ 5.8 การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2559 ของ กฟภ. 
98 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6/2560 วาระที่ 5.9 ขอความเห็นชอบแบบแสดงการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ กฟภ. 
99 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6/2560 วาระที่ 6.2 รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ปี 2560 ผลเดือน ม.ค. - มี.ค. 2560 ประจำเดือน เม.ย. 2560 
100 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6/2560 วาระที่ 6.3 รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ของ กฟภ. ไตรมาสที่ 1/2560 
101 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6/2560 วาระที่ 6.4 รายงานผลการประชุมกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 1/2560 
102 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 7/2560 วาระที่ 6.2 รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ปี 2560 ผลเดือน ม.ค. - เม.ย. 2560 ประจำเดือน พ.ค. 2560 
103 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 7/2560 วาระที่ 6.3 รายงานสถานะบริการประชาชนหลังการขาย ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน ก.พ. 2560 
104 มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 7/2560 วาระที่ 6.8 รายงานการอนุมัติจ่ายเงินโบนัส ประจำปี 2559 และนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1เดือน ก.พ. 2558 ไม่มีประกาศสอบราคา 
2เดือน มี.ค. 2558 ไม่มีประกาศสอบราคา 
3เดือน เม.ย. 2558 ไม่มีประกาศสอบราคา 
4 เดือน พ.ค. 2558 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า 
5เดือน มิ.ย. 2558 ไม่มีประกาศสอบราคา 
6เดือน ก.ค. 2558 ไม่มีประกาศสอบราคา 
7เดือน ส.ค. 2558 ไม่มีประกาศสอบราคา 
8เดือน ก.ย. 2558 ไม่มีประกาศสอบราคา 
9เดือน ต.ค. 2558 ไม่มีประกาศสอบราคา 
10เดือน พ.ย. 2558 ไม่มีประกาศสอบราคา 
11เดือน ธ.ค. 2558 ไม่มีประกาศสอบราคา 
12เดือน ม.ค. 2559 ไม่มีประกาศสอบราคา 
13เดือน ก.พ. 2559 ไม่มีประกาศสอบราคา 
14เดือน มี.ค. 2559 ไม่มีประกาศสอบราคา 
15เดือน เม.ย. 2559 ไม่มีประกาศสอบราคา 
16เดือน พ.ค. 2559 ไม่มีประกาศสอบราคา 
17เดือน มิ.ย. 2559 ไม่มีประกาศสอบราคา 
18เดือน ก.ค. 2559 ไม่มีประกาศสอบราคา 
19เดือน ส.ค. 2559 ไม่มีประกาศสอบราคา 
20เดือน ก.ย. 2559 ไม่มีประกาศสอบราคา 
21เดือน ต.ค. 2559 ไม่มีประกาศสอบราคา 
22เดือน พ.ย. 2559 ไม่มีประกาศสอบราคา 
23เดือน ธ.ค. 2559 ไม่มีประกาศสอบราคา 
24เดือน ก.พ. 2560 ไม่มีประกาศสอบราคา 
25เดือน ม.ค. 2560 ไม่มีประกาศสอบราคา 
26เดือน มี.ค. 2560 ไม่มีประกาศสอบราคา 
27เดือน เม.ย. 2560 ไม่มีประกาศสอบราคา 
28เดือน พ.ค. 2560 ไม่มีประกาศสอบราคา 
29เดือน มิ.ย. 2560 ไม่มีประกาศสอบราคา 
30เดือน ก.ค. 2560 ไม่มีประกาศสอบราคา 
31 ประกาศสอบราคา เดือน สิงหาคม 2560 เรื่องงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินการตัดมิเตอร์ค้างชำระต่อกลับมิเตอร์ 
32เดือน ก.ย. 2560 ไม่มีการประกาศสอบราคา 
33เดือน ต.ค. 2560 ไม่มีการประกาศสอบราคา 
34เดือน พ.ย. 2560 ไม่มีการประกาศสอบราคา 
35เดือน ธ.ค. 2560 ไม่มีการประกาศสอบราคา 
36เดือน ม.ค. 2561 ไม่มีประกาศสอบราคา 
37เดือน ก.พ. 2561 ไม่มีประกาศสอบราคา 
38เดือน มี.ค. 2561 ไม่มีประกาศสอบราคา 
39เดือน เม.ย. 2561 ไม่มีประกาศสอบราคา 
40เดือน พ.ค. 2561 ไม่มีประกาศสอบราคา 
41เดือน มิ.ย. 2561 ไม่มีประกาศสอบราคา 
42เดือน ก.ค. 2561 ไม่มีประกาศสอบราคา 
43เดือน ส.ค. 2561 ไม่มีประกาศสอบราคา 
44เดือน ก.ย. 2561 ไม่มีประกาศสอบราคา 
45เดือน ต.ค. 2561 ไม่มีประกาศสอบราคา 
46เดือน พ.ย. 2561 ไม่มีประกาศสอบราคา 
47เดือน ธ.ค. 2561 ไม่มีการประกาศสอบราคา 
48เดือน ม.ค. 2562 ไม่มีการประกาศสอบราคา 
49เดือน ก.พ. 2562 ไม่มีการประกาศสอบราคา 
50เดือน มี.ค. 2562 ไม่มีการประกาศสอบราคา 
51เดือน เม.ย. 2562 ไม่มีการประกาศสอบราคา 
52 เดือน พ.ค. 2562 มีการประกาศประกวดราคา 
53 เดือน มิ.ย. 2562 มีการประกาศประกวดราคา 
54เดือน กรกฎาคม 2562 ไม่มีการประกาศสอบราคา 
55เดือน สิงหาคม 2562 ไม่มีการประกาศสอบราคา 
56เดือน กันยายน 2562 ไม่มีการประกาศสอบราคา 
57เดือน ตุลาคม 2562 ไม่มีการประกาศสอบราคา 
58เดือน พฤศจิกายน 2562 ไม่มีการประกาศสอบราคา 
59เดือน ธันวาคม 2562 ไม่มีการประกาศสอบราคา 
60เดือน มกราคม 2563 ไม่มีการประกาศสอบราคา 
61เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ไม่มีการประกาศสอบราคา 
62เดือน มีนาคม 2563 ไม่มีการประกาศสอบราคา 
63 เดือน เมษายน 2563 มีการประกาศสอบราคา 
64เดือน พฤษภาคม 2563 ไม่มีการประกาศสอบราคา 
65เดือน มิถุนายน 2563 ไม่มีการประกาศสอบราคา 
66เดือน กรกฎาคม 2563 ไม่มีการประกาศสอบราคา 
67เดือน สิงหาคม 2563 ไม่มีการประกาศสอบราคา 
68เดือน กันยายน 2563 ไม่มีการประกาศสอบราคา 
69เดือน ตุลาคม 2563 ไม่มีการประกาศสอบราคา 
70 เดือน พฤศจิกายน 2563 มีการประกาศสอบราคา 
71 เดือน ธันวาคม 2563 มีการสอบราคา 
72เดือน มกราคม 2564 ไม่มีการประกาศสอบราคา 
73เดือน กุมภาพันธ์ 2564 ไม่มีการประกาศสอบราคา 
74เดือน มีนาคม 2564 ไม่มีการประกาศสอบราคา 
75เดือน เมษายน 2564 ไม่มีการประกาศสอบราคา 
76เดือน พฤษภาคม 2564 ไม่มีการประกาศสอบราคา 
77เดือน มิถุนายน 2564 ไม่มีการประกาศสอบราคา 
78เดือน กรกฎาคม 2564 ไม่มีการประกาศสอบราคา 
79เดือน สิงหาคม 2564 ไม่มีการประกาศสอบราคา 
80เดือน กันยายน 2564 ไม่มีการประกาศสอบราคา 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 เดือน กุมภาพันธ์ 2558 (ตกลงราคา) 
2เดือน กุมภาพันธ์ 2558 (สอบราคา) ไม่มีการสอบราคา 
3 เดือน มีนาคม 2558 (ตกลงราคา) 
4เดือน มีนาคม 2558 (สอบราคา) ไม่มีการสอบราคา 
5 เดือน เมษายน 2558 (ตกลงราคา) 
6เดือน เมษายน 2558 (สอบราคา) ไม่มีการสอบราคา 
7 เดือน พฤษภาคม 2558 (ตกลงราคา) 
8 เดือน พฤษภาคม 2558 (สอบราคา) 
9 เดือน มิถุนายน 2558 (ตกลงราคา) 
10เดือน มิถุนายน 2558 (สอบราคา) ไม่มีการสอบราคา 
11 เดือน กรกฎาคม 2558 (ตกลงราคา) 
12 เดือน กรกฎาคม 2558 (สอบราคา) 
13 เดือน สิงหาคม 2558 (ตกลงราคา) 
14เดือน สิงหาคม 2558 (สอบราคา) ไม่มีการสอบราคา 
15 เดือน กันยายน 2558 (ตกลงราคา) 
16เดือน กันยายน 2558 (สอบราคา) ไม่มีการสอบราคา 
17 เดือน ตุลาคม 2558 (ตกลงราคา) 
18เดือน ตุลาคม 2558 (สอบราคา) ไม่มีการสอบราคา 
19 เดือน พฤศจิกายน 2558 (ตกลงราคา) 
20เดือน พฤศจิกายน 2558 (สอบราคา) ไม่มีการสอบราคา 
21 เดือน ธันวาคม 2558 (ตกลงราคา) 
22เดือน ธันวาคม 2558 (สอบราคา) ไม่มีการสอบราคา 
23 เดือน มกราคม 2559 (ตกลงราคา) 
24เดือน มกราคม 2559 (สอบราคา) ไม่มีการสอบราคา 
25 เดือน กุมภาพันธ์ 2559 (ตกลงราคา) 
26เดือน กุมภาพันธ์ 2559 (สอบราคา) ไม่มีการสอบราคา 
27 เดือน มีนาคม 2559 (ตกลงราคา) 
28เดือน มีนาคม 2559 (สอบราคา) ไม่มีการสอบราคา 
29 เดือน เมษายน 2559 (ตกลงราคา) 
30เดือน เมษายน 2559 (สอบราคา) ไม่มีการสอบราคา 
31 เดือน พฤษภาคม 2559 (ตกลงราคา) 
32เดือน พฤษภาคม 2559 (สอบราคา) ไม่มีการสอบราคา 
33 เดือน มิถุนายน 2559 (ตกลงราคา) 
34เดือน มิถุนายน 2559 (สอบราคา) ไม่มีการสอบราคา 
35 เดือน กรกฎาคม 2559 (ตกลงราคา) 
36เดือน กรกฎาคม 2559 (สอบราคา) ไม่มีการสอบราคา 
37 เดือน สิงหาคม 2559 (ตกลงราคา) 
38เดือน สิงหาคม 2559 (สอบราคา) ไม่มีการสอบราคา 
39 เดือน กันยายน 2559 (ตกลงราคา) 
40เดือน กันยายน 2559 (สอบราคา) ไม่มีการสอบราคา 
41 เดือน ตุลาคม 2559 (ตกลงราคา) 
42เดือน ตุลาคม 2559 (สอบราคา) ไม่มีการสอบราคา 
43 เดือน พฤศจิกายน 2559 (ตกลงราคา) 
44เดือน พฤศจิกายน 2559 (สอบราคา) ไม่มีการสอบราคา 
45 เดือน ธันวาคม 2559 (ตกลงราคา) 
46เดือน ธันวาคม 2559 (สอบราคา) ไม่มีการสอบราคา 
47 เดือน มกราคม 2560 (ตกลงราคา) 
48เดือน มกราคม 2560 (สอบราคา) ไม่มีการสอบราคา 
49 เดือน กุมภาพันธ์ 2560 (ตกลงราคา) 
50เดือน กุมภาพันธ์ 2560 (สอบราคา) ไม่มีการสอบราคา 
51 เดือน มีนาคม 2560 (ตกลงราคา) 
52เดือน มีนาคม 2560 (สอบราคา) ไม่มีการสอบราคา 
53 เดือน เมษายน 2560 (ตกลงราคา) 
54เดือน เมษายน 2560 (สอบราคา) ไม่มีการสอบราคา 
55 เดือน พฤษภาคม 2560 (ตกลงราคา) 
56เดือน พฤษภาคม 2560 (สอบราคา) ไม่มีการสอบราคา 
57 เดือน มิถุนายน 2560 (ตกลงราคา) 
58เดือน มิถุนายน 2560 (สอบราคา) ไม่มีการสอบราคา 
59 เดือน กรกฏาคม 2560 (ตกลงราคา) 
60เดือน กรกฏาคม 2560 (สอบราคา) ไม่มีการสอบราคา 
61 เดือน สิงหาคม 2560 (ตกลงราคา) 
62เดือน สิงหาคม 2560 (สอบราคา) ไม่มีการสอบราคา 
63 เดือน กันยายน 2560 (เฉพาะเจาะจง) 
64เดือน กันยายน 2560 (สอบราคา) ไม่มีการสอบราคา 
65 เดือน ตุลาคม 2560 (เฉพาะเจาะจง) 
66เดือน ตุลาคม 2560 (สอบราคา) ไม่มีการสอบราคา 
67 เดือน พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะเจาะจง) 
68เดือน พฤศจิกายน 2560 (สอบราคา) ไม่มีการสอบราคา 
69 เดือน ธันวาคม 2560 (เฉพาะเจาะจง) 
70เดือน ธันวาคม 2560 (สอบราคา) ไม่มีการสอบราคา 
71 เดือน มกราคม 2561 (เฉพาะเจาะจง) 
72เดือน มกราคม 2561 (สอบราคา) ไม่มีการสอบราคา 
73 เดือน กุมภาพันธ์ 2561 (เฉพาะเจาะจง) 
74เดือน กุมภาพันธ์ 2561 (สอบราคา) ไม่มีการสอบราคา 
75 เดือน มีนาคม 2561 (เฉพาะเจาะจง) 
76เดือน มีนาคม 2561 (สอบราคา) ไม่มีการสอบราคา 
77 เดือน เมษายน 2561 (เฉพาะเจาะจง) 
78เดือน เมษายน 2561 (สอบราคา) ไม่มีการสอบราคา 
79 เดือน พฤษภาคม 2561 (เฉพาะเจาะจง) 
80เดือน พฤษภาคม 2561 (สอบราคา) ไม่มีการสอบราคา 
81 เดือน มิถุนายน 2561 (เฉพาะเจาะจง) 
82เดือน มิถุนายน 2561 (สอบราคา) ไม่มีการสอบราคา 
83 เดือน กรกฎาคม 2561 (เฉพาะเจาะจง) 
84เดือน กรกฎาคม 2561 (สอบราคา) ไม่มีการสอบราคา 
85 เดือน สิงหาคม 2561 (เฉพาะเจาะจง) 
86เดือน สิงหาคม 2561 (สอบราคา) ไม่มีการสอบราคา 
87 เดือน กันยายน 2561 (เฉพาะเจาะจง) 
88เดือน กันยายน 2561 (สอบราคา) ไม่มีการสอบราคา 
89 เดือน ตุลาคม 2561 (เฉพาะเจาะจง) 
90เดือน ตุลาคม 2561 (สอบราคา) ไม่มีการสอบราคา 
91 เดือน พฤศจิกายน 2561 (เฉพาะเจาะจง) 
92เดือน พฤศจิกายน 2561 (สอบราคา) ไม่มีการสอบราคา 
93 เดือน ธันวาคม 2561 (เฉพาะเจาะจง) 
94เดือน ธันวาคม 2561 (สอบราคา) ไม่มีการสอบราคา 
95 เดือน มกราคม 2562 (เฉพาะเจาะจง) 
96เดือน มกราคม 2562 (สอบราคา) ไม่มีการสอบราคา 
97 เดือน กุมภาพันธ์ 2562 (เฉพาะเจาะจง) 
98เดือน กุมภาพันธ์ 2562 (สอบราคา) ไม่มีการสอบราคา 
99 เดือน มีนาคม 2562 (เฉพาะเจาะจง) 
100เดือน มีนาคม 2562 (สอบราคา) ไม่มีการสอบราคา 
101 เดือน เมษายน 2562 (เฉพาะเจาะจง) 
102เดือน เมษายน 2562 (สอบราคา) ไม่มีการสอบราคา 
103 เดือน พฤษภาคม 2562 (เฉพาะเจาะจง) 
104เดือน พฤษภาคม 2562 (สอบราคา) ไม่มีการสอบราคา 
105 เดือน มิถุนายน 2562 (เฉพาะเจาะจง) 
106 เดือน มิถุนายน 2562 (สอบราคา) ประกวดราคา 
107 เดือน กรกฎาคม 2562 (เฉพาะเจาะจง) 
108เดือน กรกฎาคม 2562 (สอบราคา) 
109 เดือน สิงหาคม 2562 (เฉพาะเจาะจง) 
110เดือน สิงหาคม 2562 (สอบราคา) 
111 เดือน กันยายน 2562 (เฉพาะเจาะจง) 
112เดือน กันยายน 2562 (สอบราคา) 
113 เดือน ตุลาคม 2562 (เฉพาะเจาะจง) 
114เดือน ตุลาคม 2562 (สอบราคา) 
115 เดือน พฤศจิกายน 2562 (เฉพาะเจาะจง) 
116เดือน พฤศจิกายน 2562 (สอบราคา) 
117 เดือน ธันวาคม 2562 (เฉพาะเจาะจง) 
118 เดือน ธันวาคม 2562 (สอบราคา) 
119 เดือน มกราคม 2563 (เฉพาะเจาะจง) 
120เดือน มกราคม 2563 (สอบราคา) 
121 เดือน กุมภาพันธ์ 2563 (เฉพาะเจาะจง) 
122เดือน กุมภาพันธ์ 2563 (สอบราคา) 
123 เดือน มีนาคม 2563 (เฉพาะเจาะจง) 
124เดือน มีนาคม 2563 (สอบราคา) 
125 เดือน เมษายน 2563 (เฉพาะเจาะจง) 
126เดือน เมษายน 2563 (สอบราคา) 
127 เดือน พฤษภาคม 2563 (เฉพาะเจาะจง) 
128เดือน พฤษภาคม 2563 (สอบราคา)  
129 เดือน มิถุนายน 2563 (เฉพาะเจาะจง) 
130เดือน มิถุนายน 2563 (สอบราคา) 
131 เดือน กรกฎาคม 2563 (เฉพาะเจาะจง) 
132เดือน กรกฎาคม 2563 (สอบราคา) 
133 เดือน สิงหาคม 2563 (เฉพาะเจาะจง) 
134เดือน สิงหาคม 2563 (สอบราคา) 
135 เดือน กันยายน 2563 (เฉพาะเจาะจง) 
136เดือน กันยายน 2563 (สอบราคา) 
137 เดือน ตุลาคม 2563 (เฉพาะเจาะจง) 
138เดือน ตุลาคม 2563 (สอบราคา) 
139 เดือน พฤศจิกายน 2563 (เฉพาะเจาะจง) 
140เดือน พฤศจิกายน 2563 (สอบราคา) 
141 เดือน ธันวาคม 2563 (เฉพาะเจาะจง) 
142เดือน ธันวาคม 2563 (สอบราคา) 
143 เดือน มกราคม 2564 (เฉพาะเจาะจง) 
144เดือน มกราคม 2564 (สอบราคา) 
145 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 (เฉพาะเจาะจง) 
146เดือน กุมภาพันธ์ 2564 (สอบราคา) 
147 เดือน มีนาคม 2564 (เฉพาะเจาะจง) 
148เดือน มีนาคม 2564 (สอบราคา) 
149 เดือน เมษายน 2564 (เฉพาะเจาะจง) 
150เดือน เมษายน 2564 (สอบราคา) 
151 เดือน พฤษภาคม 2564 (เฉพาะเจาะจง) 
152เดือน พฤษภาคม 2564 (สอบราคา) 
153 เดือน มิถุนายน 2564 (เฉพาะเจาะจง) 
154เดือน มิถุนายน 2564 (สอบราคา) 
155 เดือน กรกฎาคม 2564 (เฉพาะเจาะจง) 
156เดือน กรกฎาคม 2564 (สอบราคา) 
157 เดือน สิงหาคม 2564 (เฉพาะเจาะจง) 
158เดือน สิงหาคม 2564 (สอบราคา) 
159 เดือน กันยายน 2564 (เฉพาะเจาะจง) 
160เดือน กันยายน 2564 (สอบราคา) 

สัญญาอื่นๆ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สัญญาจ้างทำความสะอาด นางนงลักษณ์ สาสกุล (จ.01) ประจำปี 2558 
2 สัญญาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย (จ.02)กฟส.ท่าวุ้ง ประจำปี 2558 
3 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการงดจ่ายไฟฟ้าหรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ ประจำปี 2558 (จ.03) 5 ม.ค. 2558 
4 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายเป็นรายปี (จ.04) 26 ก.พ. 2558 
5 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายเป็ฯรายปี (จ.05) 26 ก.พ. 2558 
6 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการงดจ่ายไฟฟ้าหรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ ประจำปี 2558 (จ.187) 1 ก.ค. 2558 
7 สัญญาจ้างทำความสะอาด นางนงลักษณ์ สาสกุล (จ. 38) ประจำปี 2558 
8 สัญญาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย (จ.37)กฟส.ท่าวุ้ง ประจำปี 2559 
9 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์(จ.1) ประจำปี 2559 
10 สัญญาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย กฟส.ท่าวุ้ง (จ.37) ประจำปี 2560 
11 สัญญาจ้างทำความสะอาด นางนงลักษณ์ สาสกุล (จ.38) ประจำปี 2560 
12 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ (จ.03) ประจำปี 2560 
13 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายเป็นรายปี (จ.07) ประจำปี 2560 
14 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายเป็นรายปี (จ.08) ประจำปี 2560 
15 สัญญาจ้างเหมางานปรับปรุงไฟฟ้าตก ม.9 ต.ท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 
16 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ (จ.1) ประจำปี 2561 
17 สัญญาจ้างทำความสะอาด นางนงลักษณ์ สาสกุล (จ.2) ประจำปี 2561 
18 สัญญาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย กฟส.ท่าวุ้ง(จ.5) ประจำเดือน 2561 
19 สัญญาจ้างเหมางานติดตั้งหม้อแปลง วัดพระนางจามเทวี ม.1 ต.บางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี (น.3่จ.ทวง.(กป.) 7/2561) 
20 สัญญาจ้างเหมางานปรับปรุงระบบจำหน่าย ม.6 ต.หัวสำโรง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี (น.3จ.ทวง.(กป.) 6/2562) 
21 สัญญาจ้างเหมางานปรับปรุงระบบจำหน่าย ม.6 ต.ท้ายตลาด อ.เมือง จ.ลพบุรี (น.3จ.ทวง.(กป.)8/2561) 
22 สัญญาจ้างเหมางานปรับปรุงระบบจำหน่าย ม.2 ต.โคกสลุด อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี (น.3จ.ทวง.(กป.)12/2561) 
23 สัญญาจ้างเหมางานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง ประตูระบายน้ำ ม.7 ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี (น.3จ.ทวง.(กป.)17/2561) 
24 สัญญาจ้างเหมางานปรับปรุงระบบจำหน่าย ม.1 ต.ท้ายตลาด อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี (น.3จ.ทวง.(กป.) 15/2561) 
25 สัญญาจ้างเหมางานปรับปรุงระบบจำหน่าย ม.1 ต.สี่คลอง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี (น.3จ.ทวง.(กป.) 14/2561) 
26 สัญญาจ้างเหมางานปรับปรุงระบบจำหน่าย ม.13 ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี (น.3จ.ทวง.(กป.)16/2561) 
27 สัญญาจ้างเหมางานปรับปรุงระบบจำหน่าย ม.13 ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี (น.3จ.ทวง.(กป.) 13/2561) 
28 สัญญาจ้างเหมางานขยายเขต(คขก.)กลุ่มบ้านนายยงค์ ปาลวัฒน์ ม.8 ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี (น.3จ.ทวง.(กป.)19/2561) 
29 สัญญาจ้างเหมางานปรับปรุงระบบจำหน่าย ม.6 ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี (น.3จ.ทวง.(กป.) 20/2561) 
30 สัญญาจ้างเหมางานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าตก (ซอยลื่นล้ม) ม.1 ต.ท้ายตลาด อ.เมือง จ.ลพบุรี (น.3จ.ทวง.(กป.) 21/2561) 
31 สัญญาจ้างเหมางานปรับปรุงระบบจำหน่าย ม.1 ต.บ้านข่อย อ.เมือง จ.ลพบุรี (น.3จ.ทวง.(กป.) 25/2561) 
32 สัญญาจ้างเหมางานปรับปรุงระบบจำหน่าย ม.3 ต.ลาดสาลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี (น.3จ.ทวง.(กป.)24/2561) 
33 สัญญาจ้างเหมางาน คขก.กลุ่มบ้าน นายวิโรจน์ บัวสกุล ม.11 ต.บางคู้ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี (น.3จ.ทวง.(กป.) 28/2561) 
34 สัญญาจ้างเหมางานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง บริษัท เอสทูสมาร์ท จำกัด ม.1 ต.ท้ายตลาด อ.เมือง จ.ลพบุรี (น.3จ.ทวง.(กป.)30/2561) 
35 สัญญาจ้างเหมางานบริการรักษาความปลอดภัย (น.3จ.ทวง.(ธก.) 02/2562 
36 สัญญาจ้างเหมางานจ้างทำความสะอาดอาคาร (น.3จ.ทวง.(ธก.)01/2562 
37 สัญญาจ้างเหมางานตั้งตัวแทนจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า (น.3จ.ทวง.04/2562) 
38 สัญญาจ้างเหมางานบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ 
39 สัญญาจ้างเหมางานเพิ่มขนาดหม้อแปลง ม.11 ต.หัวสำโรง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี (น.3จ.ทวง.(กป.) 4/2562) 
40 งานปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณไฟแดงท่าวุ้ง-หน้าโรงสีเจ๊ดาว(จุดที่1)(น.3 ลบ.(จ.)834/2562 ลว.14 มี.ค.2562) 
41 งานปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณแยกไฟแดงท่าวุ้ง-หน้าโรงสีเจ๊ดาว(จุดที่1)(น.3 ลบ.(จ.)834/2562 ลว. 14 มี.ค.2562) 
42 งานปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณหน้าโรงสีเจ๊ดาว-สี่แยกโพธิ์เกษตร(จุดที่2)(น.3 ลบ (จ.) 835/2562 ลว.14 มี.ค.2562) 
43 สัญญาจ้างเหมางานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่ง เทศบาลโพตลาดแก้ว ม.3 ต.โพตลาดแก้ว อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี (น.3จ.ทวง.(กป.)05/2562 ลว. 5 เม.ย. 2562) 
44 ย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่ง เทศบาลโพตลาดแก้ว ม.3(น.3 จ. ทวง.(กป.)05/2562 ลว. 5 เม.ย. 2562) 
45 งานปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณสะพานท่าวุ้ง-วัดบ้านลาด(จุดที่1)(น.3 ลบ/จ. 2137/2562 ลว.22 ก.ค.2562) 
46 งานย้ายแนวรถไฟทางคู่(จุดที่1) ต.โพตลาดแก้ว อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี(น.3 จ. ทวง.(กป.) 07/2562 ลว.15 ก.ค.2562) 
47 งานปรับปรุงระบบจำหน่าย บ้านดอนกระต่าย ม.9 ต.โพตลาดแก้ว อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี(น.3 จ. ทวง. (กป.)014/2562 ลว.23 ส.ค.2562) 
48 งานย้ายแนวระบบจำหน่าย บริเวณ ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ม.9 ต. โพตลาดแก้ว อ.ท่าวุ้งจ.ลพบุรี(น.3 ลบ./ จ. 2421/2562 ลว.13 ส.ค.62) 
49 งานปรับปรุงระบบจำหน่าย(จุดที่1) บ้านเบิก-ตรีณรงณ์ ม.3,7 ต.บ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี(น.3 จ. ทวง.(กป.)016/2562 ลว. 23 ก.ย.2562) 
50 งานปรับปรุงระบบจำหน่าย(จุดที่2) บ้านเบิก-ตรีณรงณ์ ม3,7ต.บ้านเบิกอ.ท่าวุ้งจลพบุรี(น.3 จ. ทวง.(กป.) 017/2562 ลว.23 ก.ย. 2562) 
51 งานปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านบำหรุ ม.2 ต.โพธิ์ตรุ อ.เมือง จ.ลพบุรี(น.3 จ. ทวง.(กป.) 015/2562 ลว. 12 ก.ย.2562) 
52 งานจ้างเหมาตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ศูนย์บริการลูกค้า (Front Office) (น.3 จ.ทวง.(กป.) 019/2562 ลว. 24 ต.ค. 2562) 
53 งานจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์บริการลูกค้า (PEA Front Office) (น.3 จ.ทวง.(กป.) 020/2562 ลว. 6 พ.ย. 2562) 
54 งานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง หมู่บ้านสิริญญาฯ ม.1 ต.บางคู้ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี (น.3 จ.ทวง.(กป.) 022/2562 ลว. 17 ธ.ค. 2562) 
55 งานจ้างเหมาปรับปรุงห้องสุขาภายในสำนักงาน ชั้น 1 (น.3 จ.ทวง.(กป.) 04/2563 ลว. 16 มี.ค. 63) 
56 งานขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ นายสนั่น เจิมน่วม ม.7 ต.ท้ายตลาด อ.เมือง จ.ลพบุรี (น.3 จ.ทวง.(กป.) 05/2563 ลว. 13 พ.ค. 2563) 
57 สัญญาจ้างเหมางานสำรวจปรับปรุงข้อมูลเฟสมิเตอร์ที่ติดตั้งเดิม ของ กฟส.ทวง. 
58 งานจัดทำพร้อมติดตั้งตาข่ายป้องกันงู (Snake Guard) (น.3 จ.ทวง.(กป.) 08/2563 ลว. 18 มิ.ย. 2563) 
59 งานจ้างเหมาเทคอนกรีตโคนเสาต้นรีโคลสเซอร์ และ ต้น SF6 ( น.3 จ.ทวง.(กป.) 09/2563 ลว. 18 มิ.ย. 2563) 
60 งานปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณวัดสามัคคีธรรม - หน้าวัดมะค่า (จุดที่ 4) (น.3 จ. ทวง.(กป.) 06/2563 ลว. 19 มิ.ย. 2563) 
61 งานปรับปรุงระบบจำหน่าย หน้าวัดมะค่า - หน้าวัดยวด (จุดที่ 5) (น.3 จ.ทวง.(กป.) 11/2563 ลว. 20 ส.ค. 2563) 
62 สัญญาจ้างเหมางานเทคอนกรีตโคนเสาต้นรีโคลสเซอร์และต้น SF6 
63 สัญญาจ้างเหมางานปรับปรุงห้องสุขาภายในสำนักงาน ชั้น 1 ของ กฟส.ทวง. 
64 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายเป็นรายปี 
65 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายเป็นรายปี 
66 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ 
67 สัญญาจ้างบริการจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนการงดจ่ายไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้า 
68 สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร น.3จ.ทวง.(ธก.)001/2564 ลว. 4 ม.ค. 64 
69 สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย น.3 กฟส.อ.ท่าวุ้ง(จ.)002/2564 ลว. 11 ม.ค. 64 
70 สัญญาจ้างก่อสร้างห้องน้ำคนพิการ ของ กฟส.ท่าวุ้ง น.3 จ.ทวง.(กป.)005/2564 ลว. 25 มี.ค. 64 
71 สัญญาจ้างเหมางานปรับปรุงระบบจำหน่ายเปลี่ยนสาย(ไลน์ข้างเทศบาล) ต.3 ต.บางคู้ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี น.3จ.ทวง.(กป.)07/2564 ลว. 8 เม.ย. 64 
72 สัญญาจ้างเหมางานปรับปรุงระบบจำหน่ายเปลี่ยนสาย(ไลน์วัดกระดังงา) ต.3 ต.ท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี น.3จ.ทวง.(กป.)06/2564 ลว. 8 เม.ย. 64 
73 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฎิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ น.3ทวง.จ.04/2564 ลว. 9 มี.ค. 64 
74 สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ ที่สำนักงาน กฟส.ท่าวุ้ง น.3จ.ทวง.(กป.)008/2564 ลว. 12 พ.ค. 64 
75 สัญญาจ้างเหมางานเทคอนกรีตหุ้มโคนเสาตอม่อ น.3 จ.ทวง.(กป.) 09/2564 ลว. 2 มิ.ย. 64 
76 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ม.7 ต.บ้านชี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี น.3 จ.ทวง./จ.10/2564 ลว. 30 มิ.ย. 64 
77 งานปรับปรุงระบบจำหน่ายเปลี่ยนสาย(สภ.ท่าวุ้ง) ต.ท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี น.3จ.ทวง.(กป.)12/2564 ลว. 29 มิ.ย. 64 
78 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ม.15 ต.หัวสำโรง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี น.3 จ.ทวง./จ.11/2564 ลว. 30 มิ.ย. 64 
79 งานปรับปรุงระบบจำหน่ายเปลี่ยนสาย(บ้านหัวสำโรง) ต.หัวสำโรง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี น.3จ.ทวง.(กป.)14/2564 ลว. 29 มิ.ย. 64 
80 งานปรับปรุงระบบจำหน่ายเปลี่ยนสาย(วัดโพธิ์แก้ว) ต.บางคู้ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี น.3จ.ทวง.(กป.)13/2564 ลว. 29 มิ.ย. 64 
81 สัญญาจ้างก่อสร้างงานจัดหาคอนสื่อสารและอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้ง (น.3 ทวง.(กป.)จ.15/2564 ลว. 30 ก.ค. 2564) 
82 สัญญาจ้างเหมางานเชิงป้องกันระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม พื้นที่ กฟส.อ.ท่าวุ้ง ( น.3จ.ทวง.(กป.)16/2564 ลว. 19 ส.ค. 2564) 
83 สัญญาจ้างเหมางานตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าแบบเฉพาะคราว กฟส.อ.ท่าวุ้ง (น.3จ.ทวง.(กป.)17/2564 ลว. 15 ก.ย. 2564)