พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 รายงานผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาดูแลกำจัดปวก มด หนู และแมลงทุกประเภท 
2 รายงานผลการดำเนินการประมูลซื้อเครื่องตรวจทวารหนักคลื่นเสียงความถี่สูง 
3 รายงานผลการดำเนินการประมูลซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะแบบโค้งงอได้ 
4 รายงานผลการดำเนินการประมูลซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ฯด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
5 รายงานผลการดำเนินการประมูลจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารฯ 
6 รายงานผลการเปิดซองสอบราคาจัดซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจฯ 
7 รายงานผลการเปิดซองสอบราคาจัดซื้อชุดเครื่องมือฐานในการผ่าตัดกระดูกสันหลัง 
8 รายงานผลการเปิดซองสอบราคาจัดซื้อชุดเลนส์สำหรับผ่าตัดจอประสาทตา 
9 รายงานผลการเปิดซองสอบราคาจัดซื้อตู้เตรียมยาเคมีบำบัดชนิด ISOLATOR 
10 รายงานผลการเปิดซองสอบราคาจัดซื้อเครื่องรักษาสายตาด้วยเลเซอร์ 
11 รายงานผลการเปิดซองสอบราคาจัดซื้อชุดเครื่องมือยึดตรึงกระดูกหักจากภายนอก 
12 รายงานผลการเปิดซองสอบราคาจัดซื้อเตียงผู้ป่วยปรับด้วยไฟฟ้าโครงสร้างสแตนเลส 
13 รายงานผลการดำเนินการประมูลซื้อเครื่องวัดสายตาแบบอัตโนมัติ 
14 รายงานผลการดำเนินการประมูลซท้อเครื่องดมยาสลบชนิดมาตรฐานพร้อมเครื่องติดตาม 
15 รายงานผลการดำเนินการประมูลซื้อเครื่องล้างฆ่าเชื้ออุปกรณ์กล้องเอ็นโดสโคปอัตโนมัติ 
16 รายงานผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาเอกชนตรวจสุขภาพข้าราชการและลูกจ้าง 
17 ผลการพิจารณางานจ้างเหมาบริการตรวจสอบวินิจฉัยผู้ป่วยด้วยเครื่องตรวจอวัยวะ 
18 รายงานผลการเปิดซองสอบราคาจัดซื้อผ้าสำลีสำหรับตัดเย็บชุดปฏิบัติงานฯ ประจำปี 2560 1  
19 รายงานผลการเปิดซองสอบราคาจัดซื้อกล้องส่องท่อไตแบบโค้งงอ 
20 รายงานผลการเปิดซองสอบราคาจัดซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นทารกชนิดควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ 
21 รายงานผลการเปิดซองสอบราคาจัดซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นทารกชนิดควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ 
22 รายงานผลการเปิดซองสอบราคาจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตและชีพจรแบบอัตโนมัติฯ 
23 รายงานผลการเปิดซองสอบราคาจัดซื้อถุงใส่อาหารเหลว 
24 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นทารกชนิดควรคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลกลาง 
25 ขออนุมัติจัดซื้อออกซิเจนเหลว ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลกลาง 
26 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) ประจำปีงบประมาณ 2561 
27 ขออนุมัติจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยอาคารต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 
28 ขออนุมัติจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขลิฟท์โดยสาร ลิฟท์ขนของ และบรรไดเลื่อนฯ ประจำปีงบปรระมาณ 2561 โรงพยาบาลกลาง 
29 ขออนุมัติจ้างเหมาบำรุงและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องตัดกระจกตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลกลาง 
30 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ส่องตรวจระบบดิจิตอลพร้อมเอกซเรย์ทั่วไปและแผ่นรับภาพระบบดิจิตอล โรงพยาบาลกลาง 
31 ขออนุมัติจัดซื้อเตียงผู้ป่วยแบบ 3 ไก โรงพยาบาลกลาง 
32 ขออนุมัติจัดซื้อถุงใส่อาหารเหลว โรงพยาบาลกลาง 
33 ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง 
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำของ/จ้างเหมาบริการเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง 
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน จำนวน 9 เครื่อง โรงพยาบาลสิรินธร 
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออวัยวะเทียม จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออวัยวะเทียม จำนวน 10 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออวัยวะเทียม จำนวน 12 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออวัยวะเทียม จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออวัยวะเทียม จำนวน 6 รายการ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องวัดความดันโลหิตและชีพจรแบบอัตโนมัติฯ โรงพยาบาลสิรินธร 
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องอะไหร่เครื่องช่วยหายใจ ยี่ห้อ Event รุ่น Inspiration จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซุดเครื่องมือผ่าตัดโดยใช้กล้องจุลทรรศน์และกล่องจุลทรรศน์ผ่าตัดตา จำนวน 2 เครื่อง โรงพยาบาลสิรินธร 
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Acos Skin Stapler 35 wide จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษห่อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊ส LPG วาวล์มือหมุน บรรจุ 48 กก. จำนวน 8 CYG โรงพยาบาลสิรินธร 
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์หน่วยจ่ายกลาง จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์หน่วยจ่ายกลาง จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์หน่วยจ่ายกลาง จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหลอดฮาโลเจน จำนวน 6 หลอด โรงพยาบาลสิรินธร 
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง 1 คัน โรงพยาบาลสิรินธร 
55 ประการผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออวัยวะเทียม จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออวัยวะเทียม จำนวน 43 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออวัยวะเทียม จำนวน 7 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ LINER AUCTION 1500 CC จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Reusable Fillter (Vadi) จำนวน 60 ชิ้น โรงพยาบาลสิรินธร 
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบเครื่องสูบจ่ายนำประกาและล้างถังเก็บน้ำโรงพยาบาลสิรินธร จำนวน 1 งาน โรงพยาบาลสิรินธร 
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา/เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา(วัสดุทันตกรรม) จำนวน 29 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 18 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแก๊ส LPG วาวล์มือหมุน บรรจุ 48 กก. จำนวน 8 Cyl โรงพยาบาลสิรินธร 
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่องบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โรงพยาบาลสิรินธร 
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่องเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องล้างฆ่าเชื้อ (WASHER 1,2,3) ยี่ห้อ Getioge จำนวน 3 เครื่อง โรงพยาบาลสิรินธร 
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมชุดกล้องส่องตรวจกล่องเสียงและหลอดลมชนิดโค้งงอได้ ยี่ห้อโอลิมปัส รุ่น LF-GP จำนวน 1 ชุด โรงพยาบาลสิรินธร 
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษห่อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 10 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำความสะอาดด้ามกรอฟัน จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลสิรินธร 
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองบรรจุเวชภัฑ์ จำนวน 10 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองพลาสติกใสและขวดพลาสติกสำหรับใส่ยา จำนวน 4 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาเคมี จำนวน 6 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์งานสวน จำนวน 18 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 1 เครื่อง โรงพยาบาลสิรินธร 
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานคลัว จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออวัยวะเทียม จำนวน 32 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออวัยวะเทียม จำนวน 20 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออวัยวะเทียม จำนวน 24 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออวัยวะเทียม จำนวน 36 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออวัยวะเทียม จำนวน 43 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออวัยวะเทียม จำนวน 45 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออวัยวะเทียม จำนวน 50 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออวัยวะเทียม จำนวน 71 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมกล้องตรวจหลอดลมชนิดวิดีทัศน์พร้อมอุปกรณ์ รุ่นโอลิมปัส/BF-P160 จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลสิรินธร 
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องเติมอากาศของระบบบำบัดนำเสีย (เครื่องชุดที่ 4) จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลสิรินธร 
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมตู้เก็บกล้องส่องตรวจพร้อมระบบฆ่าเชื้อ รุ่น ES-C8 จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลสิรินธร 
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องช่วยหายใจยี่ห้อ Newport รุ่น e360 plus จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลสิรินธร 
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องช่วยหายใจยี่ห้อ Newport รุ่น e360 plus จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลสิรินธร 
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์กล่องบรรจุเอกสาร จำนวน 1,000 ใบ โรงพยาบาลสิรินธร 
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อBacteria Fillter (แบบใส) vadi จำนวน 60 ชิ้น โรงพยาบาลสิรินธร 
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อStethoscope จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊ส LPG วาวล์มือหมุน บรรจุ 48 กก. จำนวน 8 CYL โรงพยาบาลสิรินธร 
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำหรับงานกิจกรรมบำบัด จำนวน 13 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกรอกระดูกเพื่อผ่าตัดในช่องปากและขากรรไกร จำนวน 2 เครื่อง โรงพยาบาลสิรินธร 
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องนับแยกชนิดเม็ดเลือดขาวแบบดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง โรงพยาบาลสิรินธร 
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั่นตกตะกอน จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลสิรินธร 
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดคลิปหนีบเส้นเลือดสมองโป่งพองในสมอง จำนวน 1 ชุด โรงพยาบาลสิรินธร 
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรม จำนวน 1 ชุด โรงพยาบาลสิรินธร 
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสายวัดความอิ่มตัวของปริมาณออกซิเจนในเลือดและวัดความดันโลหิต จำนวน 10 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าสำหรับตัดเย็บเครื่องแบบข้าราชการในสายงานด้านการแพทย์ และสาธารณสุขของโรงพยาบาลสิรินธร โรงพยาบาลสิรินธร 
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าสำหรับเย็บชุดปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการในสายงานด้านการแพทย์ของโรงพยาบาลสิรินธร โรงพยาบาลสิรินธร 
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพาเลทพลาสติก จำนวน 180 อัน โรงพยาบาลสิรินธร 
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา/เวชภัณฑ์ทีไม่ใช่ยา (วัสดุทัตกรรม) จำนวน 5 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานช่าง จำนวน 15 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อพลาสติกกันเปื้อน จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 12 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 โรงพยาบาลสิรินธร 
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนกันยายน 2561 โรงพยาบาลสิรินธร 
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (รพส.) โรงพยาบาลสิรินธร 
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนตุลาคม 2561 (รพก.) โรงพยาบาลกลาง 
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนตุลาคม 2561 (รพส.) โรงพยาบาลสิรินธร 
116 รายงานผลการตรวจรับพัสดุเครื่องวักความดันโลหิต (รพต.) โรงพยาบาลตากสิน 
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนธันวาคม 2561 (รพส.) โรงพยาบาลสิรินธร 
118ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง สนพ. 
119ผลการพิจารณาฯ ม.9(1) สนพ. 

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร "ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที" สนพ. 
2 แผนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร 20 ปี พ.ศ. 2556 -พ.ศ. 2575 1  
3 นโยบายการบริหารงานสำนักการแพทย์ ปี 2560 1  
4 นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 1  
5 วิสัยทัศ พันธกิจ สำนักการแพทย์ 1  
6 แผนปฏิบัติงานด้าน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 1  
7 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักการแพทย์ 4 ปี (พ.ศ.2560 - 2563) 1  
8 นโยบาย 11 ด้านของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
9 แผนพัฒนาทรัพยากรของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561 - 2565 
10นโยบายบริหารงานสำนักการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สนพ. 
11นโยบายการบริหารงานสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ปี 2564 สนพ. 
12นโยบายปลัดกรุงเทพมหานคร 2564 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 สำนักการแพทย์ 1  
2 ข้อบัญญัติงบประมาณราชจ่ายประจำปี 2560 1  
3 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2562 
4แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สำนักการแพทย์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2560 -2563) สนพ. 
5 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 
6 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
7 โครงการฟื้นฟูวิชาการพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (Refreshed EMT-Basic) 
8 โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย 
9 โครงการการควบคุมภายในด้านการบริหารทรัพย์สิน 
10 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย สำนักการแพทย์ 
11 โครงการศึกษาดูงานการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
12 โครงการสัมนาเพื่อพัฒนาองค์กร "สร้างเสริมความสัมพันธ์สู่องค์กรคุณธรรม" 
13 โครงการทุนส่งเสริมงานวิจัยทางการแพทย์ (โรงพยาบาลตากสิน) โรงพยาบาลตากสิน 
14 โครงการประชุมวิชาการการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (โรงพยาบาลตากสิน) โรงพยาบาลตากสิน 
15 โครงการประชุมวิชาการประจำปี (โรงพยาบาลสิรินธร) โรงพยาบาลสิรินธร 
16 โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2561 (ครั้งที่ 15) (โรงพยาบาลตากสิน) โรงพยาบาลตากสิน 
17 โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2561 (โรงพยาบาลราชพิพัฒน์) ฒน์ 
18 โครงการประชุมวิชาการประจำปี โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 
19 โครงการประชุมวิชาการผู้สูงอายุแบบองค์รวม Integrated Geriatric Care ประจำปี 2561 (โรงพยาบาลราชพิพัฒน์) โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 
20 โครงการประชุมใหญ่วิชาการการพยาบาลประจำปี 2561 (โรงพยาบาลกลาง) โรงพยาบาลกลาง 
21 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย (โรงพยาบาลกลาง) โรงพยาบาลกลาง 
22 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพชั้นสูง(ผู้ใหญ่) (โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
23 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัย (โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์) กว. 
24 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ผู้ใหญ่) (โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
25 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางการแพทย์ในสาธารณภัยกลุ่มชน (โรงพยาบาลราชพิพัฒน์) โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 
26 โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนรับอุบัติภัยกลุ่มชน (โรงพยาบาลสิรินธร) โรงพยาบาลสิรินธร 
27 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงเพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ศบฉ. 
28 โครงการสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 16 สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร กว. 
29 โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพในผู้ใหญ่ (โรงพยาบาลราชพิพัฒน์) โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 
30 โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยเด็กและทารกแรกเกิด (โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
31 โครงการอบรมการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล (Rachapipat IC Days) โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 
32 โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย และฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ (โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
33 โครงการอบรมเชิงปกิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร) โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 
34 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การระงับเหตุเพลิงไหมและอพยพหนีไฟ (โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ) โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 
35 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่ (โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน) โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 
36 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารยาในการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉิน (โรงพยาบาลตากสิน) โรงพยาบาลตากสิน 
37 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องมาตรฐานการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน) โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 
38 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องมาตรฐานปฏิบัติการพยาบาลช่วยฟื้นคืนชีพชั้นสูง (โรงพยาบาลกลาง) โรงพยาบาลกลาง 
39 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเคลื่อนย้ายและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (โรงพยาบาลสิรินธร) โรงพยาบาลสิรินธร 
40 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพ (โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์) รพว. 
41 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร) โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 
42 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (โรงพยาบาลสิรินธร) โรงพยาบาลสิรินธร 
43 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดับเพลิงและหนีไฟ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 
44 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล (โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร) โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 
45 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ) โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 
46 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพยาบาล เรื่องการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน) โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 
47 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร (โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
48 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและซ้อมแผนอัคคีภัยในโรงพยาบาล (โรงพยาบาลสิรินธร) โรงพยาบาลสิรินธร 
49 โครงการอบรมดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง (โรงพยาบาลกลาง) โรงพยาบาลกลาง 
50 โครงการอบรมป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ) โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 
51 โครงการอบรมป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ) โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 
52 โครงการอบรมป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลเวชการุณรัศมิ์ รพว. 
53 โครงการอบรมและฝึกซ้อมแผนรับอุบัติภัยหมู่ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 
54 โครงการเอาใจ ใส่เข่า (โรงพยาบาลราชพิพัฒน์) โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 
55 โครงการทุนส่งเสริมงานวิจัยทางการแพทย์ โรงพยาบาลตากสิน 
56 โครงการประชุมวิชาการการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน 
57 โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2561 (ครั้งที่ 15) โรงพยาบาลตากสิน 
58 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารยาในการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉิน โรงพยาบาลตากสิน 
59 โครงการอบรมดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง (Palliative care) โรงพยาบาลกลาง 
60 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
61 โครงการดูงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานหน่วยงานภายนอก สำนักงานเลขานุการ 
62 แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2561 สำนักการแพทย์ สนพ. 
63 แผนปฏิบัติราชการสำนักการแพทย์ ประจำปี พ.ศ. 2562 สนพ. 
64แผนปฏิบัติราชการสำนักการแพทย์ ประจำปี พ.ศ. 2563 สนพ. 
65 โครงการสัมมนา "สร้างสรรคฺ์ทีมงาน สู่บริการเป็นเลิศ" โรงพยาบาลกลาง 
66 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การช่วยพื้นฟูคืนชีพขั้นสูงสำหรับพยาบาล : Advance CPR for Nurse โรงพยาบาลกลาง 
67 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care) โรงพยาบาลกลาง 
68 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความท้าทายด้านการพยาบาลผู้สูงอายุจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน โรงพยาบาลกลาง 
69 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน โรงพยาบาลกลาง 
70แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 
71แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 
72 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานเลขานุการ 
73 โครงการประเมินศักยภาพผู้ปฏิบัติการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ศบฉ. 
74 โครงการเสริมสร้างทักษะผู้ปฏิบัติการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ศบฉ. 
75 โครงการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ศบฉ. 
76ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
77แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 สนพ. 
78 โครงการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ศบฉ. 
79 โครงการฟื้นฟูวิชาการพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (Refreshed EMT-Basic) 2564 (ศูนย์เอราวัณ) ศบฉ. 
80 โครงการอบรม เรื่อง การอ่านและแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจสำหรับพยาบาล 2564 (รพ.ตากสิน) สนพ. 
81 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
82 แผนปฏิบัติราชการสำนักการแพทย์ ประจำปี พ.ศ.2564 
83 โครงการการประชุมวิชาการประจำปี โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 2564 
84 โครงการอบรมการพัฒนาคุณภาพสำหรับโรงพยาบาล 2564 (รพข.) 
85 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การระงับเหตุเพลิงไหม้และอพยพหนีไฟ 2564 (รพข.) 
86 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง 2564 (รพข.) 
87 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การซ้อมแผนรับอุบัติภัยหมู่ 2564 (รพข.) 
88 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 2564 (รพข.) 
89 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 2564 (รพข.) 
90 โครงการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร 2565 (ศบฉ.) สนพ. 
91 โครงการรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 (รพร.) โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 
92 โครงการเพิ่มศักยภาพการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง สนพ. 
93งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สนพ. 
94 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร 2565 สนพ. 
95 โครงการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครฯ 2565 (ศูนย์เอราวัณ) ศบฉ. 
96 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรบริหารการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 11 (บพส.11) 2565 (สพบ.) สนพ. 
97แผนปฏิบัติราชการสำนักการแพทย์ ประจำปี พ.ศ.2565 สนพ. 
98แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักการแพทย์ สนพ. 
99 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (Emergency Medical Responder : EMR) 2565 ศบฉ. 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คำสั่งสำนักการแพทย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 1  
2 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของกรุงเทพมหานคร 1  
3 ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 1  
4 คู่มือการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 1  
5 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง 1  
6 คู่มือประชาชน 1  
7การกำหนดอักษรย่อของส่วนราชการในสังกัดสำนักแพทย์ (กท 0403/ว 210) สำนักงานเลขานุการ 
8 การกำหนดเลขหนังสือออกและอักษรย่อของส่วนราชการ 
9 การกำหนดอักษรย่อของส่วนราชการในสังกัดสำนักแพทย์ 
10 กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โรงพยาบาลตากสิน 
11 คำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สนพ. 
12 คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ สนพ. 
13คู่มือการปฏิบัติงาน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการ 
14 แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ สนพ. 
15คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 สนพ. 
16ข้อกำหนด และคำสั่ง เกี่ยวกับการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ (คราวที่ 14) สนพ. 
17ข้อตกลงการลงนามตามคำสั่งการมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  สนพ. 
18คู่มือแนวทางการดำเนินการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 สนพ. 
19คำสั่งมอบอำนาจเกี่่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สนพ. 
20แนวทางการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สนพ. 
21แนวทางการดูแลและพัฒนาข้าราชการ กทม. สามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (BMA Onboarding) สนพ. 
22คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร (สำนักการแพทย์) ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2564 

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 1  
2สารสำนักการแพทย์ ปีที่ 11 ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 เล่มที่ 1/2564 สนพ. 
3สารสำนักการแพทย์ ปีที่ 11 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2564 เล่มที่ 2/2564 สนพ. 
4สารสำนักการแพทย์ ปีที่ 11 ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 เล่มที่ 3/2564 สนพ. 
5สารสำนักการแพทย์ ปีที่ 11 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564 เล่มที่ 4/2564 สนพ. 

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 1  

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 รายงานการประชุมคณะกรรมการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2555 
2 การพัสดุ (ฉบับที่4) พ.ศ. 2553 1  
3 การพัสดุ (ฉบัยที่3) พ.ศ. 2552 1  
4 การพัสดุ พ.ศ. 2529 1  
5 การพัสดุ พ.ศ. 2532 1  
6 การพัสดุ พ.ศ. 2538 1  
7 รายงานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยประโยชน์บริเวณแม้นศรี 
8 มติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2561 
9 แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 7/2561 
10 แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 8/2561 
11แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2564 
12แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 7/2564 
13มติ ก.ก. ครั้งที่ 4/2564 สนพ. 
14มติ ก.ก. ครั้งที่ 5/2564 สนพ. 
15แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 12/2564 
16มติ ก.ก. ครั้งที่ 6/2564 สนพ. 
17แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 13/2564 
18แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 14/2564 
19มติ ก.ก. ครั้งที่ 7/2564 สนพ. 
20แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 15/2564 
21แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 16/2564 
22มติ ก.ก. ครั้งที่ 8/2564 สนพ. 
23มติ ก.ก. ครั้งที่ 9/2564 สนพ. 
24แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 19/2564 
25มติ ก.ก. ครั้งที่ 10/2564 สนพ. 
26แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 22/2564 สนพ. 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ขายทอดตลาด ุงเทพมหานคร 
2 ประมูลซื้อเครื่องทำน้าเย็น 
3 ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สนพ. 
4 สอบราคาซื้อโคมไฟส่องตรวจและช่วยผ่าตัดชนิด LED แบบติดเพดาน 
5 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ 
6 สอบราคาจ้างเหมาทำถุงบรรจุอาหารทางสายยางให้อาหารและอาหารเหลว จำนวน 150,000 ใบ ุงประชารักษ์ 
7 ประมูลซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบการปรับจ่ายอากาศตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของปอด และระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติในผู้ใหญ่ จำนวน 7 เครื่อง (ราคากลาง) โรงพยาบาลสิรินธร 
8 ประมูลซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบการปรับจ่ายอากาศตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของปอด และระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติในผู้ใหญ่ จำนวน 7 เครื่อง(ราคากลาง) 
9 ประมูลซื้อเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller)ชนิด Scroll Air Cooled จำนวน 7 เครื่อง (ราคากลาง,เอกสารเพิ่มเติม) 
10 ประมูลซื้อหมอไอนำ (Boiler) ชนิด Once Thorugh 1.6 ตัน จำนวน 2 เครื่อง (ราคากลาง) โรงพยาบาลกลาง 
11 สอบราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดชับช้อน พร้อมเครื่องช่วยหายใจมีส่วนแสดงข้อมูลการหายใจ ค่าก๊าชดมยาสลบและปริมาณยาสลบ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
12 สอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ความดันโลหิตแบบภายนอกและภายในคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออก พร้อมระบบศูนย์รวมการติดตามสัญญาณ (มีระบบศูนย์กลาง 1 เครื่อง และเครื่องลูกข่าย 4 เครื่อง) จำนวน 1 ชุด 
13 สอบราคาซื้อตู้อบเด็กชนิดเคลื่อนย้ายได้ขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ตู้ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
14 สอบราคาซื้อถุงพลาสติก จำนวน 14 รายการ โรงพยาบาลตากสิน 
15 สอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำใส้ส่วนต้นชนิดวิดีทัศน์แบบส่องผ่านจมูกได้ (Transnasal)และมีระบบปรับคลื่นแสงเพื่อแยกรอยโรค จำนวน 1 ชุด โรงพยาบาลตากสิน 
16 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (ครั้งที่ 2) 
17 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 13 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
18 สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน และช่วยหายใจแบบ Nasal CPAP DuoPAP/BIPAP จำนวน 2 เครื่อง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
19 สอบราคาซื้อเครื่องปรับอุณหภูมิร่างกายของผู้ป่วย จำนวน 2 เครื่อง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
20 สอบราคาซื้อตู้อบเด็กแรกเกิดที่มีสภาวะวิกฤตชนิดควบคุมอุณหภูมิ แบบผนัง 2 ชั้น ประตูเปิด-ปิด 2 ด้าน 3 ตู้ โรงพยาบาลสิรินธร 
21 สอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตและชีพจรแบบอัตโนมัติ โรงพยาบาลตากสิน 
22 สอบราคาซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 โรงพยาบาลตากสิน 
23 สอบราคาจัดซื้อ NORMAL SALINE SOLUTION 100 ML 124,000 ถุง โรงพยาบาลตากสิน 
24 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลกลาง 
25 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลกลาง 
26 สอบราคาจัดซื้อถุงมือสำหรับการตรวจโรคไม่ปราศจากเชื้อ ชนิดใช้ครังเดียว แบบไม่มีแป้ง (Disposable Gloves) จำนวน 4 รายการ โรงพยาบาลตากสิน 
27 สอบราคาจัดซื้อถุงมือสำหรับการตรวจโรคไมปราศจากเชื้อ ชนิดใช้ครังเดียวแบบมีแป้งDisposable Gloves) จำนวน 4 รายการ โรงพยาบาลตากสิน 
28 ด้ามกรอฟัน จำนวน 90 หัว 1  
29 ประมูลจ้างเหมาทำผ้าพร้อมพิมพ์ตัวอักษรชื่อโรงพยาบาลลงบนผ้า ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 37 รายการ 1  
30 สอบราคาจัดซื้อผ้าสีสำหรับตัดเย็บชุดปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการในสายงานด้านการแพทย์ของส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 3,172 เมตร 1  
31 สอบราคาจัดซื้อยูนิตทันตกรรมระบบไฮโดรลิคชนิดให้แสงสว่างที่ปรายหัวกรอบทุกชนิด จำนวน 1 ชุด โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 
32 สอบราคาจ้างเหมาเอกชนตรวจสุขภาพข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน โรงพยาบาลกลาง 
33 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ 1  
34 สอบราคาจัดซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 5 เครื่อง 1  
35 สอบราคาจัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ SAMAUNG จำนวน 9 รายการ 1  
36 สอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ วัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด วัดความดันโลหิตแบบภายนอกกรหายใจ ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 10.4 นิ้ว จำนวน 13 เครื่อง 1  
37 สอบราคาซื้อเตียงตรวจภายในควบคุมด้วยไฟฟ้า จำนวน 4 ตัว 1  
38 ประมูลจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้างตำแหน่งต่างๆของส่วนราชการในสำนักการแพทย์ 1  
39 ประมูลจ้างเหมาทำผ้าพร้มพิมพ์ตัวอักษรชื่อโรงพยาบาลลงบนผ้า ประจำปีงบประมาณ 2560 1  
40 ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1  
41 สอบราคาซื้อผ้าสำหรับตัดเย็บเครื่องแบบให้แก่ข้าราชการในสายงานด้านการแพทย์และสาะรณสุขของส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2560 1  
42ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักการแพทย์ 1  
43ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
44ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) 
45ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจตาชนิดลำแสงแคบ พร้องกล้องดิจิตอล 1 ชุด 
46ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โรงพยาบาลตากสิน 
47 ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 
48 ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลกลาง 
49 ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจตาชนิดลำแสงแคบพร้อมกล้องดิจิตอล โรงพยาบาลกลาง 
50 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ส่องตรวจระบบดิจิตอลพร้อมเอกซเรย์ทั่วไปและแผ่นรับภาพระบบดิจิตอล โรงพยาบาลกลาง 
51 ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดใหญ่ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 
52 ประกาศประมูลซื้อเตียงผู้ป่วยแบบ 3 ไก โรงพยาบาลกลาง 
53 ประกาศสอบราคาจัดซื้อถุงใส่อาหารเหลวทางสายให้อาหารพร้อมสาบแบบ B และแบบ C โรงพยาบาลกลาง 
54ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 795 รายการ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 
55ประกาศจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์และสายสัญญาณเชื่อมโยงอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) โรงพยาบาลคลองสามวา โรงพยาบาลคลองสามวา 
56ประกาศประกวดราคาซื้อตลับหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP รุ่น CF226XC ขนาดไม่ต่ำกว่า 9,000 แผ่น/ตลับ จำนวน 400 ตลับ (ครั้งที่ 2) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
57ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางเคมีคลินิกด้วยเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 31 รายการตรวจ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
58ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยากลุ่มโรคติดเชื้อและสารชี้บ่งมะเร็ง จำนวน 14 รายการ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
59ประกาศประกวดราคาซื้อหลอดเลือดชนิดสูญญากาศ จำนวน 6 รายการ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
60ประกาศร่างขอบเขตเคื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอลไม่น้อยกว่า 30 KW จำนวน 2 เครื่อง โรงพยาบาลตากสิน 
61ประกาศร่างขอบเขตเคื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอลไม่น้อยกว่า 30 KW จำนวน 2 เครื่อง โรงพยาบาลตากสิน 
62ประกาศร่างขอบเขตงานจ้างเหมาตัดเย็บชุดผ้าผู้ป่วยและผ้าสำหรับใช้ในการรักษาพยาบาล จำนวน 19 รายการ โรงพยาบาลตากสิน 
63ร่างขอบเขตงานกล้องส่องท่อไตปลายโค้งงอได้ชนิดวิดีทัศน์พร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพ จำนวน 1 ชุด โรงพยาบาลตากสิน 
64ประกาศประกวดราคาซื้อตลับหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP รุ่น CF226XC ขนาดไม่ต่ำกว่า 9,000 แผ่น/ตลับ จำนวน 400 ตลับ (ครั้งที่ 2) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
65ร่างขอบเขตงานกล้องส่องท่อไตปลายโค้งงอได้ชนิดวิดีทัศน์พร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพ จำนวน 1 ชุด โรงพยาบาลตากสิน 
66จ้างเหมาปรับปรุงห้องคลอด บริเวณชั้น 5 ของอาคาร 72 พรรษามหาราชินีโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จำนวน 1 งาน (เอกสารเพิ่มเติม 1 , 2 , 3 , 4)  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
67 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลตากสิน 
68 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตร์ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 
69 ประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดขนาดใหญ่ แบบ LED ชนิดติดเพดาน โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 
70 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา ชนิดไม่ต้องขยายม่านตา โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 
71 ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 2 คัน (e-bidding) สนพ. 
72 ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟันเฉพาะซี่แบบเก้าอี้นั้ง พร้อมชุดอ่านและแปลงสัญญาณดิจิตอล สำหรับทันตรกรรม จำนวน 1 ชุด (e-bidding) สนพ. 
73 ประะกวดราคาซื้อเครื่่องอบนึ่งฆ่าเชื้อด้วยระบบไอน้ำอัตโนมัติ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 85 ลิตร (e-bidding) สนพ. 
74 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องพักทันตแพทย์ ชั้น 4 เป็นหน่วยงานฝึกพูดและแผนกทันตกรรม จำนวน 1 งาน (e-bidding) 
75 การจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 รายการ (e-market) โรงพยาบาลตากสิน 
76 ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ จำนวน 11 เครื่อง โรงพยาบาลตากสิน 
77 ประกวดราคาซื้อกล้องผ่าตัดทางทันตกรรมพร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพชนิดความละเอียดสูง จำนวน 1 ชุด (e-bidding) 
78 ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดลานสายตาแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด (e-bidding) 
79 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องพักทันตแพทย์ ชั้น 4 (e-bidding) โรงพยาบาลตากสิน 
80 ประกวดราคาซื้อเครื่องยึดกระโหลกศีรษะขณะผ่าตัด จำนวน 1 ชุด (e-bidding) โรงพยาบาลตากสิน 
81 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการภายนอกโรงพยาบาลกลางจำนวน 360 รายการ (E-bidding) โรงพยาบาลกลาง 
82 ประกวดซื้อราคาอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือดจำนวน 13,500 Tests (E-bidding) โรงพยาบาลกลาง 
83 ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดทางโลหิตวิทยา Tests (E-bidding) โรงพยาบาลกลาง 
84 ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาสหรับตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา (E-bidding) โรงพยาบาลกลาง 
85 ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบ 2 เฟส พร้อมภาคควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ 10 เครื่อง (E-Bidding) โรงพยาบาลตากสิน 
86 ประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องเครื่องปรับอากาศชนิดท่อส่งลม จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลตากสิน 
87 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบการจัดเก็บและการรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) จำนวน 1 ระบบ โรงพยาบาลตากสิน 
88 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ซ่อมแซมและสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลตากสิน จำนวน 2,225 เครื่อง โรงพยาบาลตากสิน 
89 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวุสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลตากสิน 
90 ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า 2 ชุด โรงพยาบาลตากสิน 
91ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า 2 ชุด (e-bidding) โรงพยาบาลตากสิน 
92 ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลว จำนวน 370,000 ลูกบาศก์เมตร โรงพยาบาลตากสิน 
93 ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโลโอสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มขนาดเล็ก พร้อชุดรับภาพชนิดแฟลตพาแนล 1 ชุด (E-Bidding) โรงพยาบาลตากสิน 
94 ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณภูมิร่างกายของผู้ป่วยในภาวะวิกฤต 4 เครื่อง (E-Bidding) โรงพยาบาลตากสิน 
95 ประกวดราคาซื้อแถบทดสอบหาสารเคมีปัสสาวะ จำนวน 54,000 test (e-bidding) โรงพยาบาลตากสิน 
96 ประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บศพชนิด 6 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง (e-bidding) โรงพยาบาลตากสิน 
97ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา สำนักการแพทย์ (ล่าสุด) สนพ. 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2560 2  
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2  
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 2  
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 2  
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2560 2  
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2559 2  
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 2  
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2560 
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2560 
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2560 
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2560 
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2560 
16สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2560 (ไม่มีภารกิจ) 
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2560 
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2561 
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2561 
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2561 
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2561 (เพิ่มเติม) 
22 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561(เพิ่มเติม) โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 
24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2561(เพิ่มเติม) โรงพยาบาลสิรินธร 
25 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2561 สนพ. 
26 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2561 (เพิ่มเติม) สนพ. 
27 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 สนพ. 
28 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2561 โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 
29 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (เพิ่มเติม) สนพ. 
30 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 สนพ. 
31 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561(เพิ่มเตม) สนพ. 
32 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2561 สนพ. 
33 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2561 สนพ. 
34 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2561 สนพ. 
35 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2561(เพิ่มเติม) 
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 รพส (เพิ่มเติม) 
37 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 
38 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561 
39 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562 รพส. (เพิ่มเติม) โรงพยาบาลสิรินธร 
40 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561 รพส. (เพิ่มเติม) โรงพยาบาลสิรินธร 
41 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561 รพส. (เพิ่มเติม) 
42 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561 รพก. (เพิ่มเติม) 
43 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562 
44 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562 รพจ. (เพิ่มเติม) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
45 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562 รพร. (เพิ่มเติม) โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 
46 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานเลขานุการ 
47 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 รพล. (เพิ่มเติม) โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 
48 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562 สนพ. 
49 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562 สนพ. 
50 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 รพส. (เพิ่มเติม) โรงพยาบาลสิรินธร 
51 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562 
52 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2562 สนพ. 
53 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2562 สนพ. 
54 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2562 สำนักงานเลขานุการ 
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2562 สนพ. 
56 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562 สนพ. 
57 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562 (เพิ่มเติม) สนพ. 
58 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 สนพ. 
59 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562 สำนักงานเลขานุการ 
60 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563 สำนักงานเลขานุการ 
61 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 สนพ. 
62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563 สนพ. 
63 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563 สำนักงานเลขานุการ 
64 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563 สนพ. 
65 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563 สนพ. 
66 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2563 สนพ. 
67 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2563 สนพ. 
68 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2563 สนพ. 
69 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563 สนพ. 
70 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 สนพ. 
71 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563 สนพ. 
72 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563 (เพิ่มเติม) โรงพยาบาลกลาง 
73 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564 สนพ. 
74 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 สนพ. 
75 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564 สนพ. 
76 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564 สนพ. 
77 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2564 สนพ. 
78 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2564 สนพ. 
79 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2564 สนพ. 
80 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564 สนพ. 
81 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2564 สนพ. 
82 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564 สนพ. 
83 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 สนพ. 
84 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564 สนพ. 
85 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565 สนพ. 
86 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 สนพ. 
87 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565 สนพ. 
88 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2565 สนพ. 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 การกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 3  
2 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
3 รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
4 รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนพฤษภาคม 2561 โรงพยาบาลตากสิน 
5 รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (รพต.) โรงพยาบาลตากสิน 
6 รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลตากสิน 
7 รายงานสรุปผลการทำงานของระบบน้ำเสียโรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลตากสิน 
8 รายงานผลการสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลตากสิน 
9 รายงานผลการสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย สนพ. 
10 รายงานผลการสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทส.2 โรงพยาบาลตากสิน 
11 รายงานผลการสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทส.2 โรงพยาบาลตากสิน 
12 รายงานผลการสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทส.2 โรงพยาบาลตากสิน 
13 รายงานผลการสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทส.2 สนพ. 
14 รายงานผลการสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทส.2 โรงพยาบาลตากสิน 
15 รายงานผลการสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทส.2 โรงพยาบาลตากสิน 
16 รายงานผลการสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทส.2 (ก.ค.) สนพ. 
17 รายงานผลการสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทส.2 (ส.ค.) สนพ. 
18 รายงานผลการสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทส.2 (ก.ย.) สนพ. 
19 รายงานผลการสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทส.2 (ม.ค.) สนพ. 
20 รายงานผลการสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทส.2 (ก.พ.) สนพ. 
21 รายงานผลการสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทส.2 (มี.ค.) โรงพยาบาลตากสิน 
22 รายงานผลการสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทส.2 (เม.ย.) สนพ. 
23 รายงานผลการสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทส.2 (พ.ค.) โรงพยาบาลตากสิน 
24 รายงานผลการสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทส.2 (ก.ค.) สนพ. 
25 รายงานผลการสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทส.2 (ส.ค.) สนพ. 
26 รายงานผลการสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทส.2 (พ.ย.) สนพ. 
27 รายงานผลการสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทส.2 (ธ.ค.) สนพ. 
28 รายงานผลการสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทส.2 (ม.ค.) สนพ. 
29 รายงานผลการสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทส.2 (ก.พ.) สนพ. 
30 รายงานผลการสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทส.2 (มี.ค.) โรงพยาบาลตากสิน 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ข้อ 2(3) สถิติการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน (สำนักการแพทย์ ประจำปี 2562-2564) สนพ. 
2 ข้อ 4(1) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 
3ข้อ 3(3) แผนปฏิบัติราชการสำนักการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
4 ข้อ 2(7) รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 สนพ. 
5 มาตรการทางการบริหารในการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ 3  
6 ข้อ 1(1) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2529 3  
7 ข้อ 1(1) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรือง การพัสดุ พ.ศ. 2532 
8 ข้อ 1(1) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 1  
9 ข้อ 1(1) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 3  
10 ข้อ 1(1) ข้อบัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 3  
11 ข้อ 5(4) ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552 3  
12 คู่มือการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559 3  
13 คู่มือการประเมินผลการปกิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 3  
14 ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข รูปแบบ และอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการมอบประกาศเกียรติคุณ เครื่องหมายเชิดวูเกียรติฯ 3  
15 หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชน 3  
16 พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 3  
17 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 3  
18ตารางการให้บริการคลินิกโรงพยาบาลในสังกัด กทม. 3  
19 ข้อ 3(1) การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนายหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 79) 
20 ข้อ 1(5) สรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือนมกราคม 2561 
21ข้อ 1(2) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
22ข้อ 1(2) ร่างเอกสารการประมูลจัดซื้อครุภัณฑ์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร  
23ข้อ 1(4) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 
24ข้อ 2(1) ตารางการให้บริการคลินิกโรงพยาบาลในสังกัด 
25ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
26ข้อ 1(2) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
27ข้อ 1(2) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
28ข้อ 1(2) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
29ข้อ 1(2) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
30ข้อ 1(2) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(เพิ่มเติม) 
31 ข้อ 1(5) สรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือนกุมภาพันธ์ 2560 
32 ข้อ 1(5) สรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือนพฤษภาคม 2560 
33 ข้อ 1(5) สรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือนมิถุนายน 2560 
34 ข้อ 1(5) สรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือนมีนาคม 2560 
35 ข้อ 4(1) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 
36ข้อ 5(2) ผลการคัดเลือกบุคคล 
37ข้อ 5(2) ผลการคัดเลือกบุคคล 
38ข้อ 5(2) ผลการคัดเลือกบุคคล 
39ข้อ 5(2) ผลการคัดเลือกบุคคล 
40ข้อ 5(2) ผลการคัดเลือกบุคคล 
41 ข้อ 1(5) สรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือนธันวาคม 2560 
42 ข้อ 1(5) สรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือนพฤศจิกายน 2560 
43 ข้อ 1(5) สรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือนสิงหาคม 2560 
44 ข้อ 1(5) สรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนตุลาคม 2560 
45 ข้อ 3(1) การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 98) 
46 ข้อ 3(1) การแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 94) 
47ข้อ 3(4) ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2526 
48ข้อ 3(4) ขอบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2549 
49ข้อ 3(4) ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษามรรยาทแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2516 
50ข้อ 3(4) รวมระเบียบกรุงเทพมหานคร การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของทางราชการและอัตราค่าใช้จ่ายหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 
51ข้อ 3(4) ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ พ.ศ. 2555 
52ข้อ 3(4) ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยเงินบำรุงสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2555 
53ข้อ 3(4) ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนโรงพยาบาล พ.ศ. 2555 
54ข้อ 3(4) ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล พ.ศ. 2555 
55 ข้อ 3(4) ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 
56ข้อ 3(4) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
57ข้อ 3(5) ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2555 
58 ข้อ 3(5) ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 
59ข้อ 3(5) ระเบียบสำนักการแพทย์ เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการให้ทุนส่งเสริมการวิจัย สำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักการแพทย์ พ.ศ.2552 
60ข้อ 3(5) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 
61ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
62 ข้อ 1(5) สรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือนมกราคม 2561 
63ข้อ 1(1) พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
64 ข้อ 1(5) สรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือนกุมภาพันธ์ 2561 
65 ข้อ 3(1) การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 94) 
66 ข้อ 4(1) โครงการฟื้นฟูวิชาการพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ 
67 ข้อ 4(1) โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย 
68 ข้อ 3(2) วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน 
69ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
70ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
71 ข้อ 4(5) ข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจากการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ2556 
72 ข้อ 4(5) ข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเรื่องบัญชีเงินฝากธนาคาร-หน่วยงาน 
73 ข้อ 2(1) คู่มือการให้บริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำหรับประชาชน 
74ข้อ 2(1) ตารางการให้บริการคลินิกในโรงพยาบาลในสังกัด กทม. 
75 ข้อ 2(1) ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 6 ประกาศ 
76ข้อ 3(2) วิสัยทัศน์และพันธกิจสำนักการแพทย์ 
77 ข้อ 3(6) คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
78ข้อ 2(2) คู่มือการปฏิบัติงาน 
79 ข้อ 5(1) กฎ ก.ก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารและประเภทอำนวยการสูง พ.ศ. 2557 
80ข้อ 5(1) แนวทางการประเมินบุคคล สายงานวิชาการสาธารณสุข 
81 ข้อ 5(3) ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552 
82ข้อ 5(3) รายงานผลการคัดเลือก 
83 ข้อ 5(4) การคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น 
84ข้อ 5(5) การจัดทำเอกสารประกอบการประเมินบุคคล สายงานการพยาบาลวิชาชีพ 
85 ข้อ 5(5) คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล ของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 
86ข้อ 5(5) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ 
87 ข้อ 6(1) คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 
88 ข้อ 1(5) สรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือนมีนาคม 2561 
89 ข้อ 1(5) สรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือนมีนาคม 2561 (เพิ่มเติม) 
90 ข้อ 2(5) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน 
91 ข้อ 2(6) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนรายงานสถิติ 
92 ข้อ 1(1) พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
93 ข้อ 1(5) สรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือนมีนาคม 2561 
94 ข้อ 1(7) สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
95 ข้อ 1(8) ข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจากการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปี พ.ศ. 2556 
96 ข้อ 1(8) ข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผนดินเรื่องบัญชีเงินฝากธนาคาร-หน่วยงาน 
97 ข้อ 2(2) แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
98ข้อ 1(4) ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการหรือรายการ 
99ข้อ 2(3) สถิติรายงานประจำปี 2559 
100 ข้อ 2(7) ข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจากการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2556 
101 ข้อ 4 (2) คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
102ข้อ 4(1) แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561 สำนักการแพทย์ 
103ข้อ 4(3) รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
104 ข้อ 4(4) สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
105 ข้อ 5(5) 
106 ข้อ 6(4) สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
107 ข้อ 3(6) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2560 
108 ข้อ 4(1) โครงการการควบคุมภายในด้านการบริหารทรัพย์สิน 
109 ข้อ 4(1) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย สำนักการแพทย์ 
110 ข้อ 4(1) โครงการศึกษาดูงานการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
111 ข้อ 4(1) โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร "สร้างเสริมความสัมพันธ์สู่องค์กรคุณธรรม" 
112 ข้อ 4(3) รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
113 ข้อ 6(3) ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
114 ข้อ 1(6) รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
115 ข้อ 5(2) รายงานผลการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร 
116 ข้อ 5(6) ประกาศสำนักการแพทย์ เรื่องรายชื่อข้าราชการที่มีผลการผประเมินอยู่ในระดับดีเด่น (ครั้งที่ 1) 
117 ข้อ 5(6) ประกาศสำนักงานเลขานุการ เรื่อง รายชื่อลูกจ้างประจำที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น (ครั้งที่ 1) 
118 ข้อ 5(6) ประกาศสำนักงานเลขานุการ เรื่องรายชื่อข้าราชการที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น (ครั่งที่1) 
119 สรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (เพิ่มเติม) โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 
120 ข้อ 1(3) ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 
121 ข้อ 1(3) ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลกลาง 
122 ข้อ 1(4) ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นทารกชนิดควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 
123 ข้อ 1(4) ขออนุมัติจัดซื้อออกซิเจนเหลว ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลกลาง 
124 ข้อ 1(4) ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครื่อข่าย (Firewall) ประจำปีงบประมาณ 2561 
125 ข้อ 1(4) ขออนุมัติจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยอาคารต่างๆและบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลกลาง 
126 ข้อ 1(4) ขออนุมัติจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขลิฟท์โดยสาร ลิฟท์ขนของ และบันไดเลื่อน ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลกลาง 
127 ข้อ 1(4) ขออนุมัติจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องตัดกระจกตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลกลาง 
128 ข้อ 6(2) สรุปผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ นโยบาย 4 "คุณภาพชีวิตดี" (Care) ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์ (1) Bangkok Special Care ดูแลผู้สูงอายุเป็นพิเศษ รอบที่ 1 สนพ. 
129 ข้อ 1(3) ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจตาชนิดลำแสงแคบพร้อมกล้องดิจิตอล โรงพยาบาลกลาง 
130 ข้อ 1(3) ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดใหญ่ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 
131 ข้อ 1(3) ประกาศประมูลซื้อเตียงผู้ป่วยแบบ 3 ไก โรงพยาบาลกลาง 
132 ข้อ 1(3) ประกาศสอบราคาจัดซื้อถุงใส่อาหารเหลวทางสายให้อาหารพร้อมสาย แบบ B และแบบ C โรงพยาบาลกลาง 
133 ข้อ 1(4) ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ส่องตรวจระบบดิจิตอลพร้อมเอกซเรย์ทั่วไปและแผ่นรับภาพระบบดิจิตอล โรงพยาบาลกลาง 
134 ข้อ 1(4) ขออนุมัติจัดซื้อเตียงผู้ป่วยแบบ 3 ไก โรงพยาบาลกลาง 
135 ข้อ 1(4) ขออนุมัติจัดซื้อถุงใส่อาหารเหลว โรงพยาบาลกลาง 
136 ข้อ 1(5) สรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 
137 ข้อ 2(4) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการสำเนาสรุปแบบสอบถาม กว. 
138 ข้อ 4(3) รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 
139ข้อ 6(3) ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
140 สรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 โรงพยาบาลกลาง 
141 ข้อ 1(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน จำนวน 9 เครื่อง โรงพยาบาลสิรินธร 
142 ข้อ 1(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออวัยวะเทียม จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
143 ข้อ 1(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออวัยวะเทียม จำนวน 10 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
144 ข้อ 1(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออวัยวะเทียม จำนวน 12 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
145 ข้อ 1(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออวัยวะเทียม จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
146 ข้อ 1(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออวัยวะเทียม จำนวน 6 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
147 ข้อ 1(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องวัดความดันโลหิตและชีพจรแบบอัตโนมัติฯ โรงพยาบาลสิรินธร 
148 ข้อ 1(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหร่เครื่องช่วยหายใจ pujshv Event รุ่น Inspiration จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
149 ข้อ 1(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซุดเครื่องมือผ่าตัดโดยใช้กล้องจุลทรรศน์และกล่องจุลทรรศน์ผ่าตัดตา จำนวน 2 เครื่อง โรงพยาบาลสิรินธร 
150 ข้อ 1(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Acos Skin Stapler 35 wide จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
151 ข้อ 1(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษห่อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
152 ข้อ 1(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊ส LPG วาวล์มือหมุน บรรจุ 48 กก. จำนวน 8 CTl โรงพยาบาลสิรินธร 
153 ข้อ 1(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
154 ข้อ 1(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์หน่วยจ่ายกลาง จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
155 ข้อ 1(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์หน่วยจ่ายกลาง จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
156 ข้อ 1(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์หน่วยจ่ายกลาง จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
157 ข้อ 1(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิรินธร 
158 ข้อ 1(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
159 ข้อ 1(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหลอดฮาโลเจน จำนวน 6 หลอด โรงพยาบาลสิรินธร 
160 ข้อ 1(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง 1 คัน โรงพยาบาลสิรินธร 
161 ข้อ 1(5) สรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมีนาคม 2561(เพิ่มเติม) โรงพยาบาลสิรินธร 
162 ข้อ 4(1) โครงการทุนส่งเสริมงานวิจัยทางการแพทย์ (โรงพยาบาลตากสิน) โรงพยาบาลตากสิน 
163 ข้อ 4(1) โครงการประชุมวิชาการการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (โรงพยาบาลตากสิน) โรงพยาบาลตากสิน 
164 ข้อ 4(1) โครงการประชุมวิชาการการพยาบาลประจำปี 2561 (โรงพยาบาลกลาง) โรงพยาบาลกลาง 
165 ข้อ 4(1) โครงการประชุมวิชาการประจำปี (โรงพยาบาลสิรินธร) โรงพยาบาลสิรินธร 
166 ข้อ 4(1) โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2561 (ครั้งที่ 15) (โรงพยาบาลตากสิน) โรงพยาบาลตากสิน 
167 ข้อ 4(1) โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2561 (โรงพยาบาลราชพิพัฒน์) โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 
168 ข้อ 4(1) โครงการประชุมวิชาการประจำปี โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 
169 ข้อ 4(1) โครงการประชุมวิชาการผู้สูงอายุแบบองค์รวม Integrated Geriatric Care ประจำปี 2561 (โรงพยาบาลราชพิพัฒน์) โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 
170 ข้อ 4(1) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย (โรงพยาบาลกลาง) โรงพยาบาลกลาง 
171 ข้อ 4(1) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ผู้ใหญ่) (โรงพยาบาลเจริญปรุงประชารักษ์) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
172 ข้อ 4(1) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัย (โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์) รพว. 
173 ข้อ 4(1) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางการแพทย์ในสาธารณภัยกลุ่มชน (โรงพยาบาลราชพิพัฒน์) โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 
174 ข้อ 4(1) โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนรับอุบัติภัยกลุ่มชน (โรงพยาบาลสิรินธร) โรงพยาบาลสิรินธร 
175 ข้อ 4(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงเพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินในระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ศบฉ. 
176 ข้อ 4(1) โครงการสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 16 สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร กว. 
177 ข้อ 4(1) โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพในผู้ใหญ๋ (โรงพยาบาลราชพิพัฒน์) โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 
178 ข้อ 4(1) โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยเด็กและทารกแรกเกิด (โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
179 ข้อ 4(1) โครงการอบรมการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล (Rachapipat IC Dats) โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 
180 ข้อ 4(1) โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย และฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ (โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
181 ข้อ 4(1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่ (โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน) โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 
182 ข้อ 4(1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารยาในการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉิน (โรงพยาบาลตากสิน) โรงพยาบาลตากสิน 
183 ข้อ 4(1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องมาตรฐานการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน) โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 
184 ข้อ 4(1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องมาตรฐานปฏิบัติการพยาบาลการช่วยฟื้นคืนชีพชั้นสูง (โรงพยาบาลกลาง) โรงพยาบาลกลาง 
185 ข้อ 4(1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเคลื่อย้ายและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (โรงพยาบาลสิรินธร) โรงพยาบาลสิรินธร 
186 ข้อ 4(1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพ (โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์) รพว. 
187 ข้อ 4(1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร) โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 
188 ข้อ 4(1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (โรงพยาบาลสิรินธร) โรงพยาบาลสิรินธร 
189 ข้อ 4(1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพชั้นสูง (โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร) โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 
190 ข้อ 4(1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดับเพลิงและหนีไฟ (โรงพยาบาลราชพิพัฒน์) โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 
191 ข้อ 4(1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดับเพลิงและหนีไฟ (โรงพยาบาลราชพิพัฒน์) โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 
192 ข้อ 4(1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการระงับเหตุเพลิงไหมและอพยพหนีไฟ (โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ) โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 
193 ข้อ 4(1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ) โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 
194 ข้อ 4(1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพยาบาล เรื่องการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน) โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 
195 ข้อ 4(1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล (โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร) โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 
196 ข้อ 4(1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร (โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
197 ข้อ 4(1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและซ้อมแผนอัคคีภัยในโรงพยาบาล (โรงพยาบาลสิรินธร) โรงพยาบาลสิรินธร 
198 ข้อ 4(1) โครงการอบรมป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ) โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 
199 ข้อ 4(1) โครงการอบรมป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ รพว. 
200 ข้อ 4(1) โครงการอบรมและฝึกซ้อมแผนรับอุบัติภัยหมู่ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 
201 ข้อ 4(1) โครงการเอาใจ ใส่เข่า (โรงพยาบาลราชพิพัฒน์) โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 
202 ข้อ 4(1)โครงการอบรมดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง(Palliative Care) (โรงพยาบาลกลาง) โรงพยาบาลกลาง 
203 ข้อ 1(4) ประการผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออวัยวะเทียม จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
204 ข้อ 1(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออวัยวะเทียม จำนวน 43 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
205 ข้อ 1(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออวัยวะเทียม จำนวน 7 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
206 ข้อ 1(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ LINER AUCTION 1500 CC จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
207 ข้อ 1(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Reusable Fillter (Vadi) จำนวน 60 ชิ้น โรงพยาบาลสิรินธร 
208 ข้อ 1(5) สรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือนเมษายน 2561 สนพ. 
209 ข้อ 1(5) สรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือนเมษายน 2561(เพิ่มเติม) สนพ. 
210ข้อ 1(3) ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 795 รายการ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 
211ข้อ 1(3) ประกาศจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์และสายสัญญาณเชื่อมโยงอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) โรงพยาบาลคลองสามวา โรงพยาบาลคลองสามวา 
212ข้อ 1(3) ประกาศประกวดราคาซื้อตลับหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP รุ่น CF226XC ขนาดไม่ต่ำกว่า 9,000 แผ่น/ตลับ จำนวน 400 ตลับ (ครั้งที่ 2) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
213ข้อ 1(3) ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางเคมีคลินิกด้วยเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 31 รายการตรวจ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
214ข้อ 1(3) ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยากลุ่มโรคติดเชื้อและสารชี้บ่งมะเร็ง จำนวน 14 รายการ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
215ข้อ 1(3) ประกาศประกวดราคาซื้อหลอดเลือดชนิดสูญญากาศ จำนวน 6 รายการ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
216ข้อ 1(3) ประกาศร่างขอบเขตเคื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอลไม่น้อยกว่า 30 KW จำนวน 2 เครื่อง โรงพยาบาลตากสิน 
217ข้อ 1(3) ประกาศร่างขอบเขตงานจ้างเหมาตัดเย็บชุดผ้าผู้ป่วยและผ้าสำหรับใช้ในการรักษาพยาบาล จำนวน 19 รายการ โรงพยาบาลตากสิน 
218 ข้อ 1(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แก๊ส LPG วาวล์มือหมุน บรรจุ 48 กก. จำนวน 8 CYL โรงพยาบาลสิรินธร 
219 ข้อ 1(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา/เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา(วัสดุทันตกรรม) จำนวน 29 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
220 ข้อ 1(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่องเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องล้างฆ่าเชื้อ (WASHER 1,2,3,) ยี่ห้อ Getioge จำนวน 3 เครื่อง โรงพยาบาลสิรินธร 
221 ข้อ 1(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมชุดกล้องส่องตรวจกล่องเสียงและหลอดลมชนิดโค้งงอได้ ยี่ห้อโอลิมปัส จำนวน 1 ชุด โรงพยาบาลสิรินธร 
222 ข้อ 1(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โรงพยาบาลสิรินธร 
223 ข้อ 1(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบเครื่องสูบจ่ายน้ำประปาและล้างถังเก็บนำโรงพยาบาลสิรินธร จำนวน 1 งาน โรงพยาบาลสิรินธร 
224 ข้อ 1(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษห่อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 10 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
225 ข้อ 1(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
226 ข้อ 1(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำความสะอาดด้ามกรอฟัน จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลสิรินธร 
227 ข้อ 1(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองซิปพลาสติกใสและขวดสำหรับใส่ยา จำนวน 4 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
228 ข้อ 1(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองบรรจุภัณฑ์ จำนวน 10 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
229 ข้อ 1(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาเคมี จำนวน 6 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
230 ข้อ 1(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์งานสวน จำนวน 18 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
231 ข้อ 1(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 18 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
232 ข้อ 1(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 1 เครื่อง โรงพยาบาลสิรินธร 
233ข้อ1(3) ร่างขอบเขตงานกล้องส่องท่อไตปลายโค้งงอได้ชนิดวิดีทัศน์พร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพ จำนวน 1 ชุด โรงพยาบาลตากสิน 
234 ข้อ 2(7) รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 สนพ. 
235ข้อ 5(1) การพิจารณาคุณวุฒการศึกษา การนับระยะเวลา และการพิจาณาลักษณะงานที่เกี่ยวข้องในการรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทต่าง ๆ สนพ. 
236ข้อ 5(1) แจ้งกำหนดระยะเวลาดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สนพ. 
237 ข้อ 1(5) สรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 สนพ. 
238 ข้อ 2(3) สถิติเกี่ยวกับการให้บริการ ประจำเดือนมีนาคม 2561 โรงพยาบาลตากสิน 
239 ข้อ 2(3) สถิติเกี่ยวกับการให้บริการ ประจำเดือนเมษายน 2561 โรงพยาบาลตากสิน 
240 ข้อ 2(6) รายงานผลสถิติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 สนพ. 
241 ข้อ 4(1) โครงการทุนส่งเสริมงานวิจัยทางการแพทย์ โรงพยาบาลตากสิน 
242 ข้อ 4(1) โครงการประชุมวิชาการการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล(รพต.) โรงพยาบาลตากสิน 
243 ข้อ 4(1) โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2561 (ครั้งที่ 15) โรงพยาบาลตากสิน 
244 ข้อ 4(1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารยาในการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉิน โรงพยาบาลตากสิน 
245 ข้อ 4(3) รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561 (เดือนพฤษภาคม 61) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
246 ข้อ 1(4) ประการผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกรอกระดูกเพื่อผ่าตัดในช่องปากและขากรรไกร จำนวน 2 เครื่อง โรงพยาบาลสิรินธร 
247 ข้อ 1(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อBacteria โรสสะพ(แบบใส)vadi จำนวน 60 ชิ้น โรงพยาบาลสิรินธร 
248 ข้อ 1(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
249 ข้อ 1(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออวัยวะ จำนวน 71 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
250 ข้อ 1(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออวัยวะเทียม จำนวน 20 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
251 ข้อ 1(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออวัยวะเทียม จำนวน 24 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
252 ข้อ 1(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออวัยวะเทียม จำนวน 32 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
253 ข้อ 1(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออวัยวะเทียม จำนวน 36 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
254 ข้อ 1(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออวัยวะเทียม จำนวน 43 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
255 ข้อ 1(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออวัยวะเทียม จำนวน 50 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
256 ข้อ 1(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมกล้องตรวจหลอดลมชนิดวิดีทัศพร้อมอุปกรณ์ รุ่นโลมปัส/BF-P160 จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลสิรินธร 
257 ข้อ 1(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมตู้เก็บกล้องส่องตรวจพร้อมระบบฆ่าเชื้อ รุ่น ES-C8 จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลสิรินธร 
258 ข้อ 1(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหร่เครื่องช่วยหายใจยี่ห้อ Newport รุ่น e360plus จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลสิรินธร 
259 ข้อ 1(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหร่เครื่องช่วยหายใจยี่ห้อ Newport รุ่น e360plus จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลสิรินธร 
260 ข้อ 1(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพิมพ์กล่องบรรจุเอกสาร จำนวน 1,000 ใบ โรงพยาบาลสิรินธร 
261 ข้อ 1(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Stethoscope จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
262 ข้อ 1(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊ส LPG วาวล์มือหมุน บรรจุ 48 กก. จำนวน 8 CYL โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 
263 ข้อ 1(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊ส LPG วาวล์มือหมุน บรรจุ 48 กก. จำนวน 8 GYl โรงพยาบาลสิรินธร 
264 ข้อ 1(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับงานกิจกกรมบำบัด จำนวน 13 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
265 ข้อ 1(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องนับแยกชนิดเม็ดเลือดขาวแบบดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง โรงพยาบาลสิรินธร 
266 ข้อ 1(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปั่นตกตะกอน จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลสิรินธร 
267 ข้อ 1(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดคลิปหนีบเส้นเลือดสมองโป่งพองในสมอง จำนวน 1 ชุด โรงพยาบาลสิรินธร 
268 ข้อ 1(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรม จำนวน 1 ชุด โรงพยาบาลสิรินธร 
269 ข้อ 1(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดสายวัดความอิ่มตัวอขงปริมาณออกซิเจนในเลือดและสายวัดความดันโลหิต จำนวน 10 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
270 ข้อ 1(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าสำหรับตัดเย็บเครื่องแบบข้าราชการในสายงานด้านการแพทย์ และสาธารณสุขของโรงพยาบาลสิรินธร โรงพยาบาลสิรินธร 
271 ข้อ 1(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าสำหรับตัดเย็บชุดปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการในสายงานด้านการแพทย์ของโรงพยาบาลสิรินธร โรงพยาบาลสิรินธร 
272 ข้อ 1(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพาเลทพลาสติก จำนวน 180 อัน โรงพยาบาลสิรินธร 
273 ข้อ 1(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา/เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา (วัสดุทันตกรรม) จำนวน 5 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
274 ข้อ 1(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
275 ข้อ 1(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
276 ข้อ 1(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
277 ข้อ 1(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์งานช่าง จำนวน 15 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
278 ข้อ 1(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
279 ข้อ 1(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสื้อพลาสติกกันเปื้อน จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
280 ข้อ 1(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 12 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
281 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออวัยวะเทียม จำนวน 45 รายการ โรงพยาบาลสิรินธร 
282 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องเติมอากาศของระบบบำบัดนำเสีย (เครื่องชุดที่ 4) จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลสิรินธร 
283ข้อ 5(1) การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเป็นลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สนพ. 
284ข้อ 5(1) การรับสม้ครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน สนพ. 
285 ข้อ 2(4) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้และรับบริการฯ สนพ. 
286 ข้อ 2(7) รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1 สนพ. 
287 ข้อ 1(3) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 
288 ข้อ 1(3) ประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดขนาดใหญ่ แบบ LED ชนิดติดเพดาน โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 
289 ข้อ 1(5) สรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 
290 ข้อ 2(3) สถิติเกี่ยวกับการให้บริการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 โรงพยาบาลตากสิน 
291 ข้อ 5(2) ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลตากสิน 
292 ข้อ 1(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอัวยวะภายในคลื่นเสียงความถี่สูง โรงพยาบาลสิรินธร 
293 ข้อ 1(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิรินธร 
294 ข้อ 1(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิรินธร 
295 ข้อ 1(5) สรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมิถุนายน 2561(เพิ่มเติม) สนพ. 
296 ข้อ 4(3) รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561 (เดือนมิถุนายน 61) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
297 ข้อ 1(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 โรงพยาบาลสิรินธร 
298 ข้อ 1(3) ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา ชนิดไม่ต้องขยายม่านตา โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 
299 ข้อ 1(5) สรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 สนพ. 
300 ข้อ 2(3) สถิติเกี่ยวกับการให้บริการ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 โรงพยาบาลตากสิน 
301 ข้อ 1(5) สรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561(เพิ่มเติม) สนพ. 
302 ข้อ 1(2) ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สนพ. 
303 ข้อ 1(5) สรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 สนพ. 
304 ข้อ 2(3) สถิติเกี่ยวกับการให้บริการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 โรงพยาบาลตากสิน 
305 ข้อ 1(5) สรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนกันยายน 2561 สนพ. 
306 ข้อ 2(3) สถิติเกี่ยวกับการให้บริการ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 โรงพยาบาลตากสิน 
307 ข้อ 4(2) คู่การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สนพ. 
308 ข้อ 6(1) คู่การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สนพ. 
309ข้อ 1(5) สรุปผลการจัดหาพัสดุตามมาตรา 9(8) 
310ข้อ 2(2) เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร 
311ข้อ 4(1) แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจำปีฯ 2561 
312ข้อ 1(3) รายงานผลการตรวจรับพัสดุจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานเลขานุการ 
313 ข้อ 1(8) รายงานประจำปี 2559 ของสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
314 ข้อ 4(5)ข้อสเนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจากการตรวจสอบงบการเงินของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
315 ข้อ 3(3) แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน สำนักการแพทย์ 2562 
316 ข้อ 3(6) แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562 โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 
317 ข้อ 4(3) รายงานการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำเดือนธันวาคม 2561 โรงพยาบาลตากสิน 
318 ข้อ 4(4) การติดตามผลดำเนินการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบระมาณ พ.ศ. 2562 
319 ข้อ 4(4) แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รพร.) โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 
320 ข้อ 4(5) ชี้แจงข้อสังเกตุของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง บัญชีเงินฝากธนาคาร - หน่วยงาน 
321 ข้อ 5(2) รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม โรงพยาบาลตากสิน 
322 ข้อ 6(3) สรุปกิจกรรมของโรงพยาบาลตากสิน เดือนพฤศจิกายน 2561 
323 ข้อ 2(6) เรื่องราวร้องทุกข์ของสำนักการแพทย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 
324 ข้อ 2(6) เรื่องราวร้องทุกข์ของสำนักการแพทย์ ประจำเดือนตุลาคม 2561 สนพ. 
325 ข้อ 2(6) เรื่องราวร้องทุกข์ของสำนักการแพทย์ ประจำเดือนธันวาคม 2561 สนพ. 
326 ข้อ 2(6) เรื่องราวร้องทุกข์ของสำนักการแพทย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 
327 ข้อ 2(6) เรื่องราวร้องทุกข์ของสำนักการแพทย์ ประจำเดือนมกราคม 2562 สนพ. 
328 ข้อ 6(1) แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562 (รพร.) โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 
329ข้อ 1(3) รายงานผลการตรวจรับพัสดุจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนมีนาคม 2562 สำนักงานเลขานุการ 
330 ข้อ 2(3) สถิติเกี่ยวกับการให้บริการ ประจำเดือนมกราคม 2562 
331 ข้อ 4(3) รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562 (รพจ.) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
332ข้อ 1(3) รายงานผลการตรวจรับพัสดุจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนเมษายน สำนักงานเลขานุการ 
333 ข้อ 2(3) สถิติเกี่ยวกับการให้บริการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โรงพยาบาลตากสิน 
334 ข้อ 4(4) การติดตามผลดำเนินการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
335 ข้อ 6(4) รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร รอบที่ 2/2561 
336 ข้อ 2(3) สถิติเกี่ยวกับการให้บริการ ประจำเดือนมีนาคม 2562 โรงพยาบาลตากสิน 
337 ข้อ 4(3) รายงานสรุปเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 - เม.ย. 2562) สนพ. 
338 ข้อ 1(7) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายในฯ สนพ. 
339 ข้อ 3(3) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562 ของสำนักการแพทย์ 
340 ข้อ 3(3) แผนปฏิบัติราชการสำนักการแพทย์ ประจำปี พ.ศ.2561 
341 ข้อ 3(ุ6) ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สนพ. 
342 ข้อ 1(6) รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2562 สำนักการแพทย์ (ง.403) สนพ. 
343 ข้อ 1(2) เผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมีนาคม 2562 
344 ข้อ 3(3) แผนปฏิบัติราชการสำนักการแพทย์ ประจำปี 2562 
345 ข้อ 3(6) ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สนพ. 
346ข้อ 4(1) แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจำปี 2563 
347 ข้อ 4(1) แผนปฏิบัติราชการสำนักการแพทย์ ประจำปี พ.ศ.2562 สนพ. 
348 ข้อ 6(2) รายงานติดตามผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประเภทเงินงบประมาณฯ สำนักงานเลขานุการ 
349 ข้อ 6(3) ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สนพ. 
350 ข้อ 6(2) รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการประจำปี 2561 
351 ข้อ 6(3) ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
352 ข้อ 3(6) รายงานผลการปฏิบัติงานตาม (3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
353 ข้อ 1(2) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ส.ค.) สำนักงานเลขานุการ 
354 ข้อ 1(2) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ส.ค.) สำนักงานเลขานุการ 
355 ข้อ 1(2) เผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนตุลาคม 2562 
356 ข้อ 5(2) รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและคัดเลือกคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม 
357 ข้อ 1(2) เผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนตุลาคม 2562 (เพิ่มเติม) 
358 ข้อ 2(3) สรุปกิจกรรมการให้บริหารของโรงพยาบาลตากสิน ประจำเดือนกันยายน 2562 โรงพยาบาลตากสิน 
359ข้อ 2(2) คู่มือการปฏิบัติงาน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการ 
360 ข้อ 1(8) การคิดค่าปรับการจ้างก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญา และการทบทวนราคากลางให้เป็นปัจจุบัน 
361ข้อ 2(4) รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 
362ข้อ 3(1) โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสำนักการแพทย์ สนพ. 
363ข้อ 3(2) วิศัยทัศน์ พันธกิจของสำนักการแพทย์ สนพ. 
364ข้อ 3(4) คู่มือการปฏิบัติงานสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร (สก.) สำนักงานเลขานุการ 
365ข้อ 5(3) มาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานเลขานุการ 
366ข้อ 5(5) คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สนพ. 
367 ข้อ 4(1) ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สนพ. 
368 ข้อ 4(2) คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (08/0 
369 ข้อ 6(1) คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
370 ข้อ 6(4) การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน-สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2562 รอบปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 
371 ข้อ 2(3) สรุปกิจกรรม (สถิติการให้บริการ) ของโรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ โรงพยาบาลตากสิน 
372 ข้อ 2(4) รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำเดือนมกราคม 2563 สำนักงานเลขานุการ 
373 ข้อ 2(6) รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำเดือนมกราคม 2563 สำนักงานเลขานุการ 
374 ข้อ 4(4) การติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 
375 ข้อ 5(5) แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างกรุงเทพมหานคร 
376 ข้อ 5(6) รายงานการประเมินข้าราชการ และลูงจ้างในสังกัดฯ ประจำปี 2562 สำนักงานเลขานุการ 
377ข้อ 3(3) แผนปฏิบัติราชการสำนักการแพทย์ ประจำปี พ.ศ. 2563 
378ข้อ 3(6) รายงานผลการปฏิบัติงานตาม (3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
379ข้อ 4(1) แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 สนพ. 
380ข้อ 4(3) รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 - มี.ค. 2562) สนพ. 
381ข้อ 4(3) รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 สนพ. 
382ข้อ 4(1) แผนปฏิบัติราชการสำนักการแพทย์ ประจำปี พ.ศ.2563 
383ข้อ 6(3) รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สนพ. 
384 ข้อ 2(4) รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำเดือนมีนาคม 2563 สนพ. 
385 ข้อ 2(6) รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำเดือนมีนาคม 2563 สำนักงานเลขานุการ 
386 ข้อ 2(4) รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำเดือนเมษายน 2563 สำนักงานเลขานุการ 
387 ข้อ 4(1) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สนพ. 
388 ข้อ 4(3) รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2562 - พ.ค. 2563) สำนักงานเลขานุการ 
389 ข้อ 2(4) รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 สำนักงานเลขานุการ 
390 ข้อ 2(6) รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 สนพ. 
391 ข้อ 4(1) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานเลขานุการ 
392 ข้อ 4(3) ผลดำเนินการงบประมาณเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 (พ.ค.) สำนักงานเลขานุการ 
393ข้อ 5(2) ประกาศผลสอบบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ สำนักการแพทย์ สนพ. 
394 ข้อ 1(3) รายงานขอซื้อขอจ้าง เอกสารสอบราคา และประกวดราคา ตาม ม.9(8) และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลแต่ละโครงการ/รายการ สำนักงานเลขานุการ 
395 ข้อ 2(4) รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 สำนักงานเลขานุการ 
396 ข้อ 2(6) รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ศบฉ. 
397 ข้อ 2(6) รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ศบฉ. 
398 ข้อ 2(6) รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำเดือนตุลาคม 2563 สำนักงานเลขานุการ 
399 ข้อ 2(6) รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 สำนักงานเลขานุการ 
400 ข้อ 2(6) รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำเดือนธันวาคม 2563 สำนักงานเลขานุการ 
401 ข้อ 4(3) รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 สนพ. 
402ข้อ 6(1) คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สนพ. 
403 ข้อ 1(2) เผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (พ.ย.) สนพ. 
404 ข้อ 5(4) การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในวันที่ 1 เมษายน 2564 สนพ. 
405ข้อ 5(2) รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว สนพ. 
406 ข้อ 4(4) การติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 สนพ. 
407 ข้อ 5(4) การพิจารณาเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 1 เมษายน 2564 สนพ. 
408 ข้อ 6(4) ผลการตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สนพ. 
409 ข้อ 2(6) รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำเดือนมกราคม 2564 สนพ. 
410 ข้อ 4(3) รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 สนพ. 
411 ข้อ 4(4) การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
412 ข้อ 4(3) รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 สนพ. 
413 ข้อ 4(5) ข้อเสนอะแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจากการตรวจสอบงบการเงินของ กทม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สนพ. 
414 ข้อ 5(6) รายงานการประเมินข้าราชการ และลูงจ้างในสังกัดฯ ประจำปี 2563 สนพ. 
415 ข้อ 2(4) รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเลขานุการ 
416ข้อ 5(2) ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2564 สนพ. 
417ข้อ 5(2) ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ศบฉ.) สนพ. 
418 ข้อ 2(4) รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำเดือนมีนาคม 2564 สำนักงานเลขานุการ 
419 ข้อ 4(3) รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 สนพ. 
420 ข้อ 3(3) แผนปฏิบัติราชการสำนักการแพทย์ ประจำปี พ.ศ. 2564 สนพ. 
421 ข้อ 2(6) รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 สนพ. 
422 ข้อ 2(6) รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำเดือนมีนาคม 2564 สนพ. 
423 ข้อ 2(4) รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำเดือนเมษายน 2564 สำนักงานเลขานุการ 
424ข้อ 5(2) รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม (โรงพยาบาลตากสิน) โรงพยาบาลตากสิน 
425 ข้อ 2(6) รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำเดือนเมษายน 2564 สนพ. 
426 ข้อ 4(3) รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 สนพ. 
427ข้อ 5(1) ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร(ศูนย์เอราวัณ) ศบฉ. 
428 ข้อ 6(2) รายงานติดตามผลกรณีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบรายงานทางการเงินของหน่วยงานในสังกัด กทม. สำนักงานเลขานุการ 
429ข้อ 4(1) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเลขานุการ 
430ข้อ 4(1) รายงานผลการฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 สำนักงานเลขานุการ 
431ข้อ 4(2) คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สนพ. 
432ข้อ 5(1) รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ สนพ. 
433ข้อ 5(1) ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ สำนักงานเลขานุการ 
434 ข้อ 4(3) รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 สนพ. 
435ข้อ 2(4) รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4 สนพ. 
436 ข้อ 4(1) โครงการตรวจรับรองรถบริการฉุกเฉินในระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร 
437 ข้อ 4(1) โครงการฟื้นฟูพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ 
438 ข้อ 4(1) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
439 ข้อ 4(1) แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
440ข้อ 5(1) ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญสังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2564 สำนักงานเลขานุการ 
441ข้อ 5(1) รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์) โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 
442ข้อ 2(6) รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 สำนักงานเลขานุการ 
443ข้อ 1(6) รายงานผลดำเนินงานเงินงบประมาณ กทม. รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 สนพ. 
444ข้อ 1(6) รายงานผลดำเนินงานเงินงบประมาณ กทม. รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 สนพ. 
445ข้อ 1(6) รายงานผลดำเนินงานเงินงบประมาณ กทม. รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 สนพ. 
446 ข้อ 1(3) รายงานข้อซื้อและการจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อ จ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยฯ สนพ. 
447ข้อ 2(6) รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำเดือนมิถุนายน 2564 สำนักงานเลขานุการ 
448ข้อ 1(6) รายงานผลดำเนินงานงบประมาณ กทม. รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 (ก.ค.) สำนักงานเลขานุการ 
449ข้อ 4(3) รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 สำนักงานเลขานุการ 
450ข้อ 5(2) ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม (สพบ.) สนพ. 
451ข้อ 5(1) รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม จำนวน 15 อัตรา (โรงพยาบาลตากสิน) โรงพยาบาลตากสิน 
452ข้อ 5(1) รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ จำนวน 20 อัตรา (ศูนย์เอราวัณ) สนพ. 
453ข้อ 2(6) รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 สำนักงานเลขานุการ 
454 ข้อ 1(2) เผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ก.ค.) สนพ. 
455ข้อ 4(3) รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 สนพ. 
456ข้อ 5(1) รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รพล.) โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 
457 ข้อ 5(6) ประกาศสำนักการแพทย์ เรื่อง รายชื่อข้าราชการที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น (ครั้งที่ 2) สนพ. 
458 ข้อ 5(6) ประกาศสำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ เรื่อง รายชื่อข้าราชการที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น (ครั้งที่ 2) สก.สนพ. 
459 ข้อ 5(6) ประกาศสำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ เรื่อง รายชื่อลูกจ้างประจำที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น (ครั้งที่ 2) สก.สนพ. 
460ข้อ 5(2) รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รพท.) โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 
461ข้อ 2(6) รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำเดือนสิงหาคม 2564 สนพ. 
462ข้อ 4(3) รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 สนพ. 
463ข้อ 1(6) รายงานผลดำเนินงานงบประมาณ กทม. รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 (ส.ค.) สำนักงานเลขานุการ 
464ข้อ 4(2) คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สนพ. 
465ข้อ 5(1) รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล (ศูนย์เอราวัณ) ศบฉ. 
466ข้อ 2(6) รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำเดือนกันยายน 2564 สำนักงานเลขานุการ 
467ข้อ 4(3) รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 สนพ. 
468ข้อ 5(1) ประกาศโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 
469ข้อ 5(1) ประกาศสำนักการแพทย์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา สนพ. 
470 ข้อ 2(4) รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 สนพ. 
471 ข้อ 2(4) รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำเดือนกันยายน 2564 สนพ. 
472 ข้อ 2(4) รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 สนพ. 
473 ข้อ 2(4) รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 สนพ. 
474 ข้อ 2(4) รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำเดือนสิงหาคม 2564 สนพ. 
475ข้อ 3(6) รายงานผลการปฏิบัติงานตาม (3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สนพ. 
476 ข้อ 5(2) ผลการคัดเลือกบุคคล รายนางสาวนันทพร สุขจิต ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สนพ. 
477ข้อ 6(3) รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สนพ. 
478ข้อ 5(1) ขยายเวลาการรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล (ศูนย์เอราวัณ) ศบฉ. 
479ข้อ 5(2) ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รพล.) โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 
480ข้อ 5(2) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานประกันสังคม (โรงพยาบาลเจริญกรุงฯ) สนพ. 
481 ข้อ 2(4) สรุปความพึงพอใจของผูรับบริการของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ปี 2563 (ไตรมาส 1-4) สนพ. 
482ข้อ 2(6) รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำเดือนตุลาคม 2564 สนพ. 
483 ข้อ 2(7) รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร (สำนักการแพทย์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สนพ. 
484ข้อ 6(2) รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 (เมษายน – กันยายน 2563) สนพ. 
485ข้อ 6(3) รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สนพ. 
486ข้อ 5(1) รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ (ศูนย์เอราวัณ) สนพ. 
487ข้อ 5(1) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม (โรงพยาบาลสิรินธร) สนพ. 
488ข้อ 1(6) รายงานผลดำเนินงานงบประมาณ กทม. รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 (ต.ค.) สนพ. 
489 ข้อ 4(2) คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สนพ. 
490ข้อ 4(3) รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 สนพ. 
491 ข้อ 6(1) คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สนพ. 
492ข้อ 5(1) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โรงพยาบาลคลองสามวา) สนพ. 
493ข้อ 5(1) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โรงพยาบาลเจริญกรุงฯ) สนพ. 
494ข้อ 3(6) รายงานผลการปฏิบัติงานตาม (3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สนพ. 
495 ข้อ 1(4) รายงานผลการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน e-bidding สนพ. 
496ข้อ 5(1) ขยายเวลารับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล (ศูนย์เอราวัณ) สนพ. 
497ข้อ 5(1) รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สนพ. 
498ข้อ 5(2) ประกาศสำนักการแพทย์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล สนพ. 
499ข้อ 5(1) รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม (สก.สนพ.) สก.สนพ. 
500ข้อ 5(2) ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล สนพ. 
501ข้อ 5(1) รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โรงพยาบาลตากสิน) สนพ. 
502ข้อ 2(6) รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 สนพ. 
503ข้อ 5(2) ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล สนพ. 
504ข้อ 5(1) รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รพ.บางนา) โรงพยาบาลบางนา 
505ข้อ 1(6) รายงานผลดำเนินงานงบประมาณ กทม. รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 (พ.ย.) สนพ. 
506ข้อ 4(3) รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 สนพ. 
507ข้อ 5(1) ขยายเวลารับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล (ศูนย์เอราวัณ) สนพ. 
508ข้อ 5(1) รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ (รพ.ลาดกระบัง) สนพ. 
509 ข้อ 2(6) รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำเดือนธันวาคม 2564 สนพ. 
510 ข้อ 1(6) รายงานผลดำเนินงานงบประมาณ กทม. รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 (ธ.ค.) สนพ. 
511 ข้อ 4(3) รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 สนพ. 
512ข้อ 5(1) รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ (ศูนย์เอราวัณ) ศบฉ. 
513ข้อ 5(1) ขยายเวลาการรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล (ศูนย์เอราวัณ) สนพ. 
514ข้อ 5(1) รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่งนายแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน จำนวน 2 อัตรา (ศูนย์เอราวัณ) 
515ข้อ 5(1) เปิดรับสมัครแพทย์ fulltime แพทย์ GP/Intern/fammed (รพ.ราชพิพัฒน์) สนพ. 
516ข้อ 5(1) รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สนพ. 
517ข้อ 5(1) โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ เปิดรับสมัครแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว สนพ. 
518ข้อ 5(1) รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ (สำนักงานเลขานุการ) สนพ. 
519ข้อ 5(2) ประกาศสำนักการแพทย์ เรื่อง ผลคัดการเลือกบุคคล (เงินประจำตำแหน่ง) สนพ. 
520ข้อ 5(1) รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รพ.ตากสิน) สนพ. 
521ข้อ 5(1) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เพื่อปฏิบัติงานสังกัดกลุ่มงานการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ สนพ. 
522ข้อ 5(2) ประกาศสำนักการแพทย์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล (เงินประจำตำแหน่ง) สนพ. 
523 ข้อ 2(4) รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำเดือนมกราคม 2565 (รพ.ตากสิน) โรงพยาบาลตากสิน 
524 ข้อ 2(6) รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำเดือนมกราคม 2565 สนพ. 
525ข้อ 5(1) รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม (รพ.เวชการุณย์ฯ) สนพ. 
526ข้อ 5(2) เรื่อง ผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (สก.สนพ.) สนพ. 
527ข้อ 5(1) ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการฯ จำนวน 31 อัตรา (รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ) สนพ. 
528ข้อ 5(1) เปิดรับสมัครแพทย์ GP Fulltime (รพ.บางนา) สนพ. 
529ข้อ 5(1) รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาสูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยา (รพ.เจริญกรุงฯ) สนพ. 
530ข้อ 5(1) ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ (Part Time) (รพ.บางนาฯ) สนพ. 
531ข้อ 5(1) รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม (รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียนฯ) สนพ. 
532 ข้อ 1(6) รายงานผลดำเนินงานงบประมาณ กทม. รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 (ม.ค.) สนพ. 
533 ข้อ 4(3) รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 สนพ. 
534ข้อ 5(1) เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ จำนวน 1 อัตรา (สำนักงานพัฒนาระบบฯ) สนพ. 
535ข้อ 5(1) รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ (รพ.ราชพิพัฒน์) สนพ. 
536ข้อ 5(1) เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่งนายแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน จำนวน 2 อัตรา (ศูนย์เอราวัณ) สนพ. 
537ข้อ 5(1) เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานรับแจ้งเหตุทางการแพทย์ จำนวน 4 อัตรา (ศูนย์เอราวัณ) สนพ. 
538ข้อ 5(1) เปิดรับสมัคร Intern Fix Ward ศัลยกรรม ทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง (รพ.กลาง) สนพ. 
539ข้อ 5(1) เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งผู้ช่วยช่าง จำนวน 1 อัตรา (รพ.สิรินธร) สนพ. 
540ข้อ 5(2) ผลการคัดเลือกบุคคล จำนวน 1 ราย (นางสาวสุธีธิดา ไชยูปถัมภ์) สนพ. 
541ข้อ 5(2) ผลการคัดเลือกบุคคล จำนวน 4 ราย (น.ส.มัลลิกา ศรีชูเปี่ยม, น.ส.สิรินดา กลั่นฤทธิ์, น.ส.เบญจพร วิชัยภาพ, นายอติเทพ ผาติอภินันท์) สนพ. 
542ข้อ 5(2) ผลการคัดเลือกบุคคล จำนวน 1 ราย (นางสาวศิวพร กิตติญาณปัญญา) สนพ. 
543ข้อ 5(2) เรื่อง ผลการสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ (ศูนย์เอราวัณ) สนพ. 
544 ข้อ 2(6) รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 สนพ. 
545 ข้อ 2(4) รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564 (ศูนย์เอราวัณ) ศบฉ. 
546 ข้อ 1(6) รายงานผลดำเนินงานงบประมาณ กทม. รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 (ก.พ.) สนพ. 
547 ข้อ 4(3) รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 สนพ. 
548ข้อ 5(1) เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการในตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (รพ.ตากสิน) โรงพยาบาลตากสิน 
549ข้อ 5(2) ผลการคัดเลือกบุคคล จำนวน 1 ราย (นางสาวมุธิดา สิงห์ธนะ) สนพ. 
550ข้อ 5(2) ผลการคัดเลือกบุคคล จำนวน 1 ราย (นางสาวสาลินีย์ นิพลรัมย์) สนพ. 
551ข้อ 5(2) ผลการคัดเลือกบุคคล จำนวน 1 ราย (นางสาวหทัยมาตุ กาวีวน) สนพ. 
552ข้อ 5(1) รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม จำนวน 5 อัตรา (รพ.กลาง) โรงพยาบาลกลาง 
553ข้อ 5(1) รับสมัครแพทย์ part time สาขาอายุรกรรมทั่วไป (รพ.เวชการุณย์ฯ) โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 
554ข้อ 5(2) รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม (รพ.ผู้สูงอายุฯ) โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 
555ข้อ 5(1) รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม จำนวน 6 อัตรา (รพ.ผู้สูงอายุฯ) โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 
556ข้อ 5(2) รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและคัดเลือกเข้าเป็นบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ (รพ.สิรินธร) โรงพยาบาลสิรินธร 
557ข้อ 5(2) รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 6 อัตรา ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (รพ.เวชการุณย์ฯ) โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 
558 ข้อ 5(6) ประกาศรายชื่อข้าราชการที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น (ครั้งที่ 1) จำนวน 42 ราย สนพ. 
559 ข้อ 5(6) ประกาศรายชื่อลูกจ้างประจำที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น (ครั้งที่ 1) จำนวน 15 ราย สนพ. 
560ข้อ 5(1) เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานรับแจ้งเหตุทางการแพทย์ จำนวน 4 อัตรา (ศูนย์เอราวัณ) ศบฉ. 
561ข้อ 5(2) รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รพ.ตากสิน) สนพ. 
562เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่งนายแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน จำนวน 2 อัตรา (ศบฉ.) ศบฉ. 
563ข้อ 5(2) ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ (สก.สนพ.) สนพ. 
564 ข้อ 5(6) ประกาศรายชื่อข้าราชการที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น (ครั้งที่ 1) จำนวน 17 ราย สนพ. 
565ข้อ 5(1) เปิดรับสมัครแพทย์ intern fix SX จำนวน 2 ตำแหน่ง (รพ.ราชพิพัฒน์) โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 
566ข้อ 2(3) สถิติการให้บริการประชาชนของสำนักการแพทย์ ประจำปี 2562-2564 สนพ. 
567ข้อ 3(3) แผนปฏิบัติราชการสำนักการแพทย์ ประจำปี พ.ศ. 2565 สนพ. 
568ข้อ 6(2) รายงานของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน จำแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สนพ. 
569 ข้อ 2(4) รายงานผลประเมินความพึงพอใจต่อบริการผู้ป่วยนอก ประจำรอบไตรมาสที่ 2/2565 (ม.ค. - มี.ค. 2565) (รพ.เจริญกรุงฯ) สนพ. 
570ข้อ 5(1) รับสมัครบุคคลภายนอก ช่วยปฏิบัติราชการในตำแหน่ง " พนักงานช่วยเหลือคนไข้ " (รพ.ตากสิน) โรงพยาบาลตากสิน 
571ข้อ 5(1) รับสมัครแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (GP) (รพ.บางนา) โรงพยาบาลบางนา 
572ข้อ 5(1) เปิดรับสมัครงานตำแหน่งรังสีแพทย์ จำนวน 2 อัตรา (รพ.ราชพิพัฒน์) โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 
573ข้อ 1(6) รายงานผลดำเนินงานงบประมาณ กทม. รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 (มี.ค.) สนพ. 
574 ข้อ 2(6) รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำเดือนมีนาคม 2565 สนพ. 
575ข้อ 4(3) รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 สนพ. 
576ข้อ 5(1) ขยายเวลาการรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่ง นายแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน จำนวน 2 อัตรา (ศูนย์เอราวัณ) ศบฉ. 
577ข้อ 5(2) รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม (รพ.กลาง) โรงพยาบาลกลาง 
578 ข้อ 5(5) แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรุงเทพมหานคร ปี 2556 (ปรับปรุงใหม่) สนพ. 
579 ข้อ 1(2) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สนพ. 
580ข้อ 1(7) -ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง- สนพ. 
581ข้อ 2(7) -ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง- สนพ. 
582 ข้อ 4(4) การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
583 ข้อ 4(4) การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
584 ข้อ 5(5) การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 1 เมษายน 2565 (ยกเว้นลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
585 ข้อ 5(5) การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในวันที่ 1 เมษายน 2565 
586ข้อ 6(3) รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักการแพทย์ สนพ. 
587 ข้อ 6(4) รายงานผลการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
588 ข้อ 1(6) รายงานผลดำเนินงานงบประมาณ กทม. รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 (เม.ย.) สนพ. 
589 ข้อ 4(3) รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 สนพ. 
590ข้อ 1(5) รายงานการจัดหาพัสดุ (รอบเดือน) 
591ข้อ 1(4) รายงานการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการหรือรายการ 
592ข้อ 4(1) แผนงาน โครงการและงบฯ ประจำปีของสำนักการแพทย์ สนพ. 

สัญญาอื่นๆ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สัญญาซื้อขายเตียงนอนผู้ป่วยชนิดควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า 
2 สัญญาซื้อขายเครื่องเอกซเรย์ 
3 สัญญาซื้อขายเครื่องเอกซเรย์ 
4 สัญญาซื้อขายเครื่องตรวจการนอนหลับ 
5 สัญญาซื้อขายเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาแบบเคลื่อนที่ 
6 สัญญาซื้อขายเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 
7 สัญญาซื้อขายชุดเครื่องตรวจระบบการทรงตัว 
8 สัญญาซื้อขายเครื่องเลเซอร์สลายนิ่ว 
9 สัญญาซื้อขายกล้องส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะแบบโค้งงอได้ 
10 สัญญาจ้างเหมาดูแลกำจัดปลวก มด หนู และแมลงทุกประเภท 
11 สัญญาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารอนุสรณ์ 100 ปี 
12 สัญญาเจ้าเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยอาคารต่างๆ 
13 สัญญาซื้อขายเครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด 
14 สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน 
15 สัญญาซื้อขายชุดเครื่องมือยึดตรึงกระดูกหักจากภายนอก 
16 สัญญาซื้อขายตู้เตรียมยาเคมีบำบัดชนิด ISOLATOR 
17 สัญญาซื้อขายเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ 
18 สัญญาซื้อขายชุดเครื่องมือพื้นฐานในการผ่าตัดกระดูกสันหลัง 
19 สัญญาซื้อขายเตียงผู้ป่วยปรับด้วยไฟฟ้าโครงสร้างสแตนเลส 
20 สัญญาซื้อขายเตียงผู้ป่วยปรับด้วยไฟฟ้าโครงสร้างสแตนเลส 
21 สัญญาซื้อขายเครื่องวัดลานสายตาแบบอัตโนมัติ 
22 สัญญาซื้อขายเครื่องดมยาสลบชนิดมาตรฐานพร้อมเครื่องติดตั้งการทำงานของหัวใจ 
23 สัญญาซื้อขายเครื่องล้างฆ่าเชื้ออุปกรณ์กล้องเอ็นโดสโคปอัตโนมัติ 
24 สัญญาจ้างเหมาเอกชนตรวจสุขภาพข้าราชการและลูกจ้าง 
25 สัญญาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยด้วยเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
26 สัญญาซื้อขายเครื่องซักผ้าขนาด 400 ปอนด์ 
27 จ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย รพข. 3  
28 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ประจำปี 2560 3  
29 จ้างเหมาปบริการตรวจวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบัติการ รพข. ประจำปี 2560 3  
30 จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยนอก รพข. ประจำปี 2560 3  
31 สัญญาซื้อขายเครื่องวัดความดันโลหิตและชีพจรแบบอัตโนมัติ 
32 สัญญาซื้อขายถุงใส่อาหารเหลวทางสายให้อาหารพร้อมแบบ B 
33 สัญญาซื้อขายเครื่องให้ความอบอุ่นทารกชนิดควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ 
34 สัญญาจะซื้อจะขายออกซิเจนเหลว ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลกลาง 
35 สัญญาจ้างเหมาดำเนินการซักฟอกเสื้อผ้าของผู้ป่วนและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย รพก. ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลกลาง 
36 สัญญาจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยฯ โรงพยาบาลกลาง 
37 สัญญาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขลิฟต์โดยสาร ลิฟต์ขนของ และบันไดเลื่อน ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลกลาง 
38 สัญญาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยด้วยเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า MRI และเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT โรงพยาบาลกลาง 
39 สัญญาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องตัดกระจกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลกลาง 
40 สัญญาซื้อขายเครื่องหใความอบอุ่นทารกชนิดควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ 
41 สัญญาซื้อขายอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) โรงพยาบาลกลาง 
42 สัญญาจ้างเหมาซักฟอกเสื้อผ้าผู้ป่วยและสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 
43 สัญญาจ้างเหมาทำฟันเทียมชนิดติดแน่น โรงพยาบาลกลาง 
44 สัญญาจ้างเหมาทำฟันเทียมชนิดถอนได้ โรงพยาบาลกลาง 
45 สัญญาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมซมแก้ไขเครื่องสลายนิ่ว โรงพยาบาลกลาง 
46 สัญญาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง 
47 สัญญาซื้อขายเครื่องเอกซเรย์ส่องตรวจระบบดิจิตอลพร้อมเอกซเรย์ทั่วไปและแผ่นรับภาพระบบดิจิตอล โรงพยาบาลกลาง 
48 สัญญาซื้อขายเตียงผู้ป่วยแบบ 3 ไก โรงพยาบาลกลาง 
49 สัญญาซื้อขายรายการถุงใส่อาหารเหลวทางสายให้อาหารพร้อมแบบ B โรงพยาบาลกลาง 
50 สัญญาซื้อขายสายให้อาหารชนิดควบคุมการไหลของอาหารแบบ C โรงพยาบาลกลาง 
51 สัญญาซื้อขายหลอดเอกซเรย์ โรงพยาบาลกลาง 
52 สัญญาซื้อขายชุดเครื่องมือสว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวได้ โดยใช้กำลังไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด โรงพยาบาลตากสิน 
53 สัญญาซื้อขายชุดอ่านและแปลงสัญญาณภาพรังสีเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 
54สัญญาซื้อขายชุดอุปกรณ์ฝึกและกระตุ้นการกลืนด้วยระบบการตอบสนองเกมส์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 
55 สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณข้าวสาร โรงพยาบาลตากสิน 
56 สัญญาจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้าง ตำแหน่งต่างๆ โรงพยาบาลตากสิน 
57 สัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องเอกซเรย์ โรงพยาบาลตากสิน 
58 สัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบควบคุมอากาศปลอดเชื้อ โรงพยาบาลตากสิน 
59 สัญญาซื้อขายเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อนพร้อมเครื่องช่วยหายใจ โรงพยาบาลตากสิน 
60 สัญญาซื้อขายชุดส่องตรวจและผ่าตัดพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพฯ โรงพยาบาลตากสิน 
61 สัญญาจ้างเหมาทำผ้าพร้อมพิมพ์ตัวอักษรชื่อโรงพยาบาลลงบนผ้า โรงพยาบาลตากสิน 
62 สัญญาซื้อขายกล้องส่องตรวจท่อไตปลายโค้งงอได้ชนิดวีดีทัศน์พร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพ โรงพยาบาลตากสิน 
63 สัญญาจะซื้อจะขายน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีพวิทยาคลินิก จำนวน 8 รายการ โรงพยาบาลกลาง 
64 สัญญาจะซื้อจะขายน้ำยาตรวจวิเคราห์และสารควบคุมคุณภาพทางโลหิตวิทยา โรงพยาบาลกลาง 
65 สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก  โรงพยาบาลกลาง 
66 สัญญาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการฯ โรงพยาบาลกลาง 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง สนพ. 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 3  
2 ประกาศโรงพยาบาลกลาง เรื่องมาตรการคุ้มครอบผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น 
3 ประกาศโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เรื่องมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น 
4 ประกาศโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ เรื่องมาตราการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น 
5 ประกาศโรงพยาบาลสิรินธร เรื่องมาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น 
6 ประกาศโรงพยาบาลตากสิน เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น โรงพยาบาลตากสิน 
7 แนวทางการบริหารจัดการที่จอดรถเพื่อรองรับแผนการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 23 ชั้น โรงพยาบาลตากสิน 
8 ประกาศโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอรัปชั่น โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
9 ประกาศโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอรัปชั่น รพว. 
10-ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง- 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง สนพ. 
2 คำสั่งให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครเข้าร่วมศึกษาดูงานการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
3 คำสั่งให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครเข้าร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร "สร้างเสริมความสัมพันธ์สู่องค์กรคุณธรรม" 
4 คำสั่งให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย สำนักการแพทย์ 
5 คำสั่งให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรมการควบคุมภายในด้านการบริหารทรัพย์สิน 
6 รายชื่อข้าราชการและบุคลาการที่เข้ารับการอบรม ประจำเดือนเมษายน 2561 สนพ. 
7 คำสั่งให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครเข้าร่วมโครงการ สนพ. Fit&Firm "กินอย่างไร ไร้โรค ลดอ้วน" สนพ. 
8 รายชื่อข้าราชการและบุคลากรที่เข้ารับการอบรม ประจำเดือนมิถุนายน 2561 โรงพยาบาลตากสิน 
9 ให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครเข้าร่วมโครงการกิจกรรมระดมสมอง เพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  สนพ. 
10 รายชื่อผู้เข้าอบรมศูนย์ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ประจำปี 2562 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
11 สรุปรายงานการศึกษา ฝึกอบรม ประชุม ดูงาน สัมมนา ปฏิบัติการวิจัย ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รพต.) โรงพยาบาลตากสิน 
12 สรุปรายงานการศึกษา ฝึกอบรม ประชุม ดูงาน สัมมนา ปฏิบัติการ วิจัยต่างประเทศ ประจำเดือนมีนาคม 2562 โรงพยาบาลตากสิน 
13 รายชื่อผู้เข้าอบรม ประจำเดือนมีนาคม 2562 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
14 รายชื่อผู้เข้าศึกษา อบรม กิจกรรม ประจำเดือนเมษายน 2562 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
15 สรุปรายงานการศึกษา ฝึกอบรม ประชุม ดูงานสัมมนา ปฏิบัติการวิจัย ต่างประเทศ โรงพยาบาลตากสิน ประจำเดือนเมษายน 2562 โรงพยาบาลตากสิน 
16 รายชื่อผู้เข้าศึกษาอบรม/ร่วมกิจกรรมโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
17 รายชื่อผู้เข้าศึกษาอบรม/ร่วมกิจกรรม ของสำนักการแพทย์ ประจำเดือนตุลาคม 2562 สนพ. 
18 ผู้เข้ารวมอบรม/ประชุม/สัมมนา ประจำเดือนตุลาคม 2562 โรงพยาบาลตากสิน 
19 รายชื่อผู้เข้าอบรมในสังกัดสำนักการแพทย์ ระหว่างเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 สนพ. 
20 สรุปการเข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนา ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือนธันวาคม 
21 รายชื่อผู้เข้าศึกษาอบรม/่ร่วมกิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
22 รายชื่อผู้เข้าศึกษาอบรม/่ร่วมกิจกรรมประจำเดือนมีนาคม 2563 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
23 รายชื่อผู้เข้าศึกษาอบรม/่ร่วมกิจกรรมประจำเดือนเมษายน 2563 สนพ. 
24 รายชื่อผู้เข้าศึกษาอบรม/่ร่วมกิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม 2563 สนพ. 
25 รายชื่อผู้เข้าศึกษาอบรม/่ร่วมกิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน 2563 สนพ. 
26 รายชื่อผู้เข้าศึกษาอบรม/่ร่วมกิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคม 2563 สนพ. 
27 รายชื่อผู้เข้าศึกษาอบรม/่ร่วมกิจกรรมประจำเดือนกันยายน 2563 สนพ. 
28 รายชื่อผู้เข้าศึกษาอบรม/่ร่วมกิจกรรมประจำเดือนตุลาคม 2563 สนพ. 
29 รายชื่อผู้เข้าศึกษาอบรม/่ร่วมกิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 สนพ. 
30 รายชื่อผู้เข้าศึกษาอบรม/่ร่วมกิจกรรมประจำเดือนมกราคม 2564 สนพ. 
31 รายชื่อผู้เข้าศึกษาอบรม/่ร่วมกิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 สนพ. 
32 รายชื่อผู้เข้าศึกษาอบรม/่ร่วมกิจกรรมประจำเดือนมีนาคม 2564 สนพ. 
33 รายชื่อผู้เข้าศึกษาอบรม/่ร่วมกิจกรรมประจำเดือนเมษายน 2564 สนพ. 
34 รายชื่อผู้เข้าศึกษาอบรม/่ร่วมกิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม 2564 สนพ. 
35 รายชื่อผู้เข้าศึกษาอบรม/่ร่วมกิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน 2564 สนพ. 
36 รายชื่อผู้เข้าศึกษาอบรม/่ร่วมกิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคม 2564 สนพ. 
37 รายชื่อผู้เข้าศึกษาอบรม/่ร่วมกิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม 2564 สนพ. 
38 รายชื่อผู้เข้าศึกษาอบรม/่ร่วมกิจกรรมประจำเดือนกันยายน 2564 สนพ. 
39 รายชื่อผู้เข้าศึกษาอบรม/่ร่วมกิจกรรมประจำเดือนตุลาคม 2564 สนพ. 
40 รายชื่อผู้เข้าศึกษาอบรม/่ร่วมกิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 สนพ. 
41 รายชื่อผู้เข้าศึกษาอบรม/่ร่วมกิจกรรมประจำเดือนธันวาคม 2564 สนพ. 
42 รายชื่อผู้เข้าศึกษาอบรม/่ร่วมกิจกรรมประจำเดือนมกราคม 2565 สนพ. 
43 รายชื่อผู้เข้าศึกษาอบรม/่ร่วมกิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 สนพ. 
44 รายชื่อผู้เข้าศึกษาอบรม/่ร่วมกิจกรรมประจำเดือนมีนาคม 2565 สนพ. 
45 รายชื่อผู้เข้าศึกษาอบรม/่ร่วมกิจกรรมประจำเดือนเมษายน 2565 สนพ. 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่างฯ จำนวน 8000 test (e-bidding) สนพ. 
2 ประกวดราคาซื้อยูนิตทันตกรรมระบบไฮดรอลิกซ์ชนิดให้แสงว่างที่ปลายหัวกรอทุกชนิด จำนวน 1 ชุด (e-bidding) สนพ. 
3 สัญญาเลขที่ รพต.41/2561 ซื้อขายชุดควบคุมศูนย์กลางระบบติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย โรงพยาบาลตากสิน 
4 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบของส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์ รวม 12 เดือน (e-bidding) สนพ. 
5 ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 2 คัน (e-bidding) สนพ. 
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อ มแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ ของส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์ รวม 12 เดือน (e-bidding) สนพ. 
7 ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลระดบสูง จำนวน 1 คัน (e-bidding) 
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) โรงพยาบาลบางนา โดยวิธีคัดเลือก โรงพยาบาลบางนา 
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง จำนวน 1 คัน (e-bidding) สนพ. 
10 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง (e-bidding) สนพ. 
11 สัญญาเลขที่ รพต.20/2562 ซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 
12 สัญญาเลขที่ รพต.20/2562 ซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 
13 ประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ฟันเฉพาะซี่แบบเก้าอี้นั่ง พร้อมชุดอ่านและแปลงสัญญาณภาพดิจิตอลสำหรับทันตกรรม จำนวน 1 ชุด (e-bidding) สนพ. 
14 การจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 รายการ (e-market) โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 
15 ประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ฟันเฉพาะซี่แบบเก้าอี้นั่ง พร้อมชุดอ่านและแปลงสัญญาณภาพดิจิตอลสำหรับทันตกรรม จำนวน 1 ชุด (e-bidding) 
16 ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟันเฉพาะซี่แบบเก้าอี้นั่ง พร้อมชุดอ่านและแปลงสัญญาณภาพดิจิตอล สำหรับทันตกรรม จำนวน 1 ชุด (e-bidding) สนพ. 
17 ประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ฟันเฉพาะซี่แบบเก้าอี้นั่ง พร้อมชุดอ่านและแปลงสัญญาณภาพดิจิตอลสำหรับทันตกรรม จำนวน 1 ชุด (e-bidding) 
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลสิรินธร 
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลสิรินธร 
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดสว่านลมเจาะกระดูกและทำเกลียวชนิดมีรูผ่านตลอด สามารถเปลี่ยนหัวต่อได้ จำนวน 2 ชุด (e-bidding) โรงพยาบาลตากสิน 
21 ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดระนาบเดี่ยว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด (e-bidding) โรงพยาบาลตากสิน 
22 ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือถ่างแผลหน้าท้องชนิดยึดเตียงผ่าตัด (ครั้งที่ 2) (e-bidding) โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 
23 สัญญาเลขที่ รพต.2/2562 ซื้อขายเตียงไฟฟ้าสามารถชั่งน้ำหนักพร้อมที่นอนป้องกันแผลกดทับ โรงพยาบาลตากสิน 
24 สัญญาเลขที่ รพต.24/2562 ซื้อขายชุดเครื่องมือผ่าตัดคีมหนีบหลอดเลือด โรงพยาบาลตากสิน 
25 สัญญาเลขที่ รพต.6/2562 จ้างเหมาปรับปรุงห้องบริเวณ ชั้น 13 อาคาร 17 ชั้น โรงพยาบาลตากสิน 
26 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ตามมาตรการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ Matching Fund ระยะที่ 3 (e-bidding) โรงพยาบาลตากสิน 
27 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องพักทันตแพทย์ ชั้น 4 เป็นหน่วยงานฝึกพูดและแผนกทันตกรรม จำนวน 1 งาน (e-bidding) โรงพยาบาลตากสิน 
28 ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ จำนวน 11 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) โรงพยาบาลตากสิน 
29 ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือถ่างขยายผ่าตัดช่องท้องผ่านท่อทางหน้าท้อง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) โรงพยาบาลตากสิน 
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อเครื่องล้างอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ ชนิดล้างเร็ว ขนาดความจุ 250 ลิตร (e-bidding) โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไป และชุดรับแปลงสัญญาณภาพดิจิตอล ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) โรงพยาบาลกลาง 
32 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นความถี่สี่มิติ จำนวน 1 ชุด (e-bidding) โรงพยาบาลตากสิน 
33 ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบของโลหิตแบบตั้งพื้นชนิดมีระบบควบคุมความเย็น 1 เครื่อง (e-bidding) โรงพยาบาลตากสิน 
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซ์เรย์ทั่วไประบบดิจิตอลชนิด 3 หัวตรวจ (e-bidding) โรงพยาบาลตากสิน 
35 ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจสอบสายตาชนิดลำแสงแคบพร้อมกล้องดิจิตอล 1 ชุด (e-bidding) โรงพยาบาลตากสิน 
36 ประกวดราคาซื้อชุดกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ภาพละเอียดสูงและกล้องส่องตรวจทางเดินน้ำดีและตับอ่อน (e-bidding) โรงพยาบาลตากสิน 
37 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ฯ 
38 ประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดท่อส่งลม จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลตากสิน 
39 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบการจัดเก็บและการรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) จำนวน 1 ระบบ โรงพยาบาลตากสิน 
40 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบการจัดเก็บและรับส่งข้อมูลสภาพทางการแพทย์ (ระบบ PACS) จำนวน 1 ระบบ (e-bidding) โรงพยาบาลตากสิน 
41 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ซ่อมแซมและสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลตากสิน ประจำปีงบประมาณ 2562 (e-bidding) โรงพยาบาลตากสิน 
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ฯ (e-bidding) สนพ. 
43 ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า 2 ชุด (e-bidding) โรงพยาบาลตากสิน 
44 สัญญาเลขที่ 1/2563 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 5 รายการ โรงพยาบาลตากสิน 
45 ประดาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า 2 ชุด (E-Bidding) โรงพยาบาลตากสิน 
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ภาพละเอียดสูงและกล้องส่องตรวจทางเดินน้ำดีและตับอ่อนพร้อมชุดประมวลสัญญาณภาพ 1 ชุด (e-Bidding) 
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาชุดกล้องส่องทางเดินอาหารด้วนคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดวีดีทัศน์ 1 ชุด (E-Bidding) โรงพยาบาลตากสิน 
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจสอบสายตาชนิดลำแสงแคบพร้อมกล้องดิจิทัล 1 ชุด (e-Bidding) โรงพยาบาลตากสิน 
49 ประกวดราคาซื้อระบบสัญญาณแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและอาคารธนบุรีศรีมหาสมุทร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ (e-bidding) โรงพยาบาลตากสิน 
50 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีฯ สำนักงานเลขานุการ 
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบของโลหิตแบบตั้งพื้นชนิดมีระบบควบคุมความเย็น 1 เครื่อง (e-bidding) โรงพยาบาลตากสิน 
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสาร จำนวน 23,507 กล่อง (e-bidding) โรงพยาบาลตากสิน 
53ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่งฯ (e-bidding) สนพ. 
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่งฯ (e-bidding) สนพ. 
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด จำนวน 2 รายการ (e-bidding) สนพ. 
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีในเลือด จำนวน 27 รายการ (e-bidding) สนพ. 
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุทางวิทยาศาสตร์การแพทย์สำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจ จำนวน 7 รายการ (e-bidding) สนพ. 
58 ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ Tumour marker และ Thyroid Function จำนวน 9 รายการ (e-bidding) สนพ. 
59 ประกวดราคาซื้อแบบทดสอบหาสารเคมีในปัสสาวะ จำนวน 5,400 test (e-bidding) สนพ. 
60 ประกวดราคาซื้อกระดาษเช็ดมือ จำนวน 5,2000 ห่อ (e-bidding) สนพ. 
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Piperacilin จำนวน 5 g tasobactum 500 mg. Power of solution จำนวน 24000 vial (e-bidding) สนพ. 
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ I H M จำนวน 10 รายการ (e-bidding) โรงพยาบาลตากสิน 
63 ประกวดราคาซื้อข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ แบบเลียนแบบกายวิภาคของกระดูกจริง ชนิดใช้สารยึดกระดูก จำนวน 80 ชุด (e-bidiing) สนพ. 
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและอาคารธนบุรีศรีมหาสมุทรพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ (e-bidding) โรงพยาบาลตากสิน 
65 สัญญาเลขที่ รพต.105/2563 สัญญาซื้อขาย ระบบสัญญาณแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและอาคารธนบุรีศรีมหาสมุทรพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ โรงพยาบาลตากสิน 
66ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพวงคอมพิวเตอร์ฯ จำนวน 9 รายการ e-bidding สนพ. 
67ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการ การรักษา การทำหัตถการผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจฯ e-bidding สนพ. 
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเครื่องกระตุกหัวใจชนิดเคลื่อนย้าย พร้อมวัดสัญญาณชีพฯ จำนวน 5 เครื่อง (e-bidding) ศบฉ. 
69ประกวดราคาจ้างโครงการจัดบริการเจาะเลือดเลือด (Mobile Lab) ของโรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานรัฐบาล ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding สนพ. 
70ประกวดราคา เครื่องตรวจฉี่ภายในด้วยระบบควบคุมเสียงสูงสูงระบบควบคุมคุณภาพคลื่นความถี่สูงชนิดสี e-bidding สนพ. 
71 ประกวดราคาจ้างโครงการจัดบริการเจาะเลือดผู้ป่วยถึงบ้าน (Mobile Lab) ของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ e-bidding สนพ. 
72 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ฯ ของส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์ 12 เดือน e-bidding สนพ. 
73 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 2 คัน e-bidding สนพ. 
74 สัญญาเลขที่ รพท.2/2564 สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ 9 รายการ สนพ. 
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสในกระแสเลือดด้วยเทคนิคอณูชีววิทยา จำนวน 2 รายการ สนพ. 
76 สัญญาเลขที่ กทน.ศ 2/64 สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสในกระแสเลือดด้วยเทคนิคอณูชีววิทยาจำนวน 2 รายการ สนพ. 
77 สัญญาเลขที่ รพท.1/2564 สัญญาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการซักฟอกเสื้อผ้าผู้ป่วยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สนพ. 
78 สัญญาเลขที่ รพท.2/2564 สัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ซ่อมแซมฯ จำนวน 1 งาน สนพ. 
79ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ จำนวน 500 ชิ้น (e-bidding) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
80ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภานในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสีฯ e-bidding สนพ. 
81 สัญญาเลขที่ รพท.8/2564 สัญญาซื้อขายเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรฯ จำนวน 3 เครื่อง สนพ. 
82 ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 770,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) สนพ. 
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซ์เรย์ฟันทั้งปากและกระโหลกศีรษะแบบดิจิทัล ชนิด 3 มิติ 1 ชุด (e-bidding) สนพ. 
84 สัญญาเลขที่ รพท.4/2564 สัญญาจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเอ็กซ์เรย์ระบบดิจิทัล 2 หัวตรวจฯ พร้อมอุปกรณ์ประกอบทั้งระบบ สนพ. 
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องหัวใจและปอดเทียมพร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน 1 ชุด (e-bidding) โรงพยาบาลตากสิน 
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดตรวจ Urine Anlysis ด้วยเครื่องอัตโนมัติจำนวน 2 รายการ (e-bidding) โรงพยาบาลตากสิน 
87ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดตรวจ Urine Analysis ด้วยเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 2 รายการ สนพ. 
88ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ชุดตรวจชีวเคมีเพื่อแยกชนิดของเชื้อแบคทีเรียและทดสอบความไวต่อยา จำนวน 1 รายการ e-bidding โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
89เลขที่สัญญา รพก.78/2564 เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี พร้อมหัวตรวจอัลตราซาวน์สำหรับใช้ร่วมกับการผ่าตัดผ่านกล้องทางหน้าท้อง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding สนพ. 
90ประกวดราคาซื้อยา Ezetimibe 10 mg. tablet, 30 tablet จำนวน 14,000 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding สนพ. 
91ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ชุดตรวจชีวเคมีเพื่อแยกชนิดของเชื้อแบคทีเรียและทดสอบความไวต่อยา จำนวน 1 รายการ (e-bidding) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน e-bidding สนพ. 
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี (e-bidding) สนพ. 
94 สัญญาเลขที่ รพท.6/2564 สัญญาซื้อขายเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาชนิดไม่ต้องขยายม่านตา จำนวน 1 เครื่อง 
95ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สายสวนสำหรับขยายหลอดเลือดส่วนปลายด้วยบอลลูนฯ จำนวน 200 ชิ้น e-bidding โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
96ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สายสวนสำหรับขยายหลอดเลือดส่วนปลายด้วยบอลลูนฯ จำนวน 300 ชิ้น e-bidding โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
97ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์สายสวนสำหรับขยายหลอดเลือดส่วนปลายด้วยบอลลูน (0.035 inch Balloon Dilatation Catheter) จำนวน 350 ชิ้น e-bidding โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
98ประกวดราคาซื้อท่อน้ำสายสวนผ่านหลอดเลือดบริเวณขาหนีบ จำนวน 2500 ชิ้น (e-bidding) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
99ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สายสวนเพื่อการตรวจวินิจฉัยหลอดเลือด จำนวน 2,500 ชิ้น e-bidding โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
100ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์สายสวนสำหรับขยายหลอดเลือดอเนกประสงค์ฯ จำนวน 250 ชิ้น e-bidding โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
101ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยการดูดลิ่มเลือด จำนวน 100 ชิ้น e-bidding โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
102ประกวดราคาซื้อยา Epoetin alfa 5,000 iu/0.5 ml Solution for injection,0.5 mL prefilled syringe จำนวน 3,000 prefilled syringe ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding สนพ. 
103ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจชนิดถาวรแบบปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติฯ จำนวน 2 รายการ สนพ. 
104ประกวดราคาซื้อกายอุปกรณ์เทียม กายอุปกรณ์เสริม จำนวน 10 รายการ e-bidding สนพ. 
105ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าอัตโนมัติชนิดมีเทคโนโลยีที่ช่วยลดการช๊อคที่ไม่เหมาะสม จำนวน 2 รายการ (e-bidding) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
106ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจแบบกระตุ้นการหัวใจห้องล่างสองห้องพร้อมกันฯ จำนวน 4 รายการ (e-bidding) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
107 สัญญาเลขที่ รพท.11/2564 สัญญาซื้อขายเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนพร้อมอุปกรณ์และดำเนินการติดตั้ง จำนวน 44 เครื่อง โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 
108ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจแบบกระตุ้นหัวใจห้องล่างสองห้องพร้อมกันฯ (e-bidding) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
109ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติชนิดมีเทคโนโลยีที่ช่่วยลดการช็อคที่ไม่เหมาะสม จำนวน 2 รายการ (e-bidding) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
110ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวรแบบปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ ชนิดแบตเตอรี่มีอายุการใช้งานมากกว่า 8 ปี (e-bidding) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
111ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวรแบบปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ ชนิดปรับการตรวจภาพคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ จำนวน 2 รายการ (e-bidding) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
112ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติชนิดมีเทคโนโลยีที่ช่่วยลดการช็อคที่ไม่เหมาะสม จำนวน 2 รายการ (e-bidding) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
113ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจแบบกระตุ้นหัวใจห้องล่างสองห้องพร้อมกัน พร้อมกับระบบการเชื่อมต่อไร้สาย จำนวน 4 รายการ (e-bidding) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ผ่าตัดหัวใจและทรวงอก จำนวน 49 รายการ (e-bidding) สนพ. 
115ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยการดูดลิ่มเลือด จำนวน 100 ชิ้น e-bidding สนพ. 
116ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสวนเพื่อตรวจวินิจฉัยหลอดเลือด จำนวน 2,500 ชิ้น e-bidding สนพ. 
117ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสวนหลอดเลือดอเนกประสงค์เพื่อนำสายลวดเข้าสู่หลอดเลือดหัวใจที่มีการอุดตันเรื้อรัง จำนวน 250 ชิ้น e-bidding โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
118 ประกวดราคาซื้อรถบนนทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี (e-bidding) (ครั้งที่ 2) สนพ. 
119 ประกวดราคาซื้อวัสดุทางวิทยาศาสตร์การแพทย์สำหรับเก็บส่งตรวจ จำนวน 7 รายการ (e-bidding) สนพ. 
120 สัญญาเลขที่ รพท.11/2564 ซื้อขายเครื่องควบคุมการให้ของเหลวเข้าสู่หลอดเลือดอัตโนมัติชนิดให้สารละลายและให้เลือด จำนวน 13 เครื่อง โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 
121 ประกวดราคาซื้อวัสดุทางวิทยาศาสตร์การแพทย์สำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจ จำนวน 7 รายการ (e-bidding) สนพ. 
122ประกวดราคาจ้างเหมาทำผ้าพร้อมพิมพ์ตัวอักษรชื่อโรงพยาบาลลงบนผ้าฯ 2564 จำนวน 14 รายการ (e-bidding) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
123 ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 20 รายการ (e-bidding) สนพ. 
124ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสวนสำหรับขยายหลอดเลือดส่วนปลายด้วยบอลลูน ชนิดใช้กับลวดตัวนำขนาด 0.014 นิ้ว จำนวน 200 ชิ้น e-bidding โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
125ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสายสวนสำหรับขยายหลอดเลือดส่วนปลายด้วยบอลลูนฯ จำนวน 350 ชิ้น (e-bidding) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
126ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ Automated External Defibrillator (AED) จำนวน 200 เครื่อง (e-bidding) สนพ. 
127 กระกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจประเพาะปัสสาวะชนิดโค้งงอได้แบบไฟเบอร์ออพติค 2 ชุด e-bidding สนพ. 
128 สัญญาเลขที่ รพท.6/2564 สัญญาจ้างเหมาทำผ้าพร้อมพิมพ์ตัวอักษรชื่อโรงพยาบาลลงบนผ้า จำนวน 10 รายการ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 
129ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. รอบสระน้ำข้างอาคาร โรงพยาบาลสิรินธร e-bidding สนพ. 
130ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติแบบห้องเดียว ชนิดรับสัญญาณไฟฟ้าจากหัวใจห้องบนได้ (e-bidding) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
131ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดข้อเข่าเทียม จำนวน 4 รายการ ครั้งที่ 1 e-bidding สนพ. 
132 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน(ศูนย์เอราวัณ) e-bidding สนพ. 
133 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร(ศูนย์เอราวัณ) e-bidding สนพ. 
134ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตลับหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 2 รายการ e-bidding สนพ. 
135 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเพื่อสนับสนุนการบัญชาการทางการแพทย์ในเหตุสาธารณภัย e-bidding สนพ. 
136 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเพื่อสนับสนุนการบัญชาการทางการแพทย์ในเหตุสาธารณภัย e-bidding สนพ. 
137 ประกวดราคาซื้อเครื่องจี้และตัดปากมดลูกด้วยห่วงลวดไฟฟ้า 3 เครื่อง e-bidding สนพ. 
138 ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือส่องตรวจกล่องเสียงและหลอดลมชนิดสามารถวิเคราะห์การทำงานสายเสียง 1 ชุด e-bidding สนพ. 
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการภายนอกโรงพยาบาล จำนวน 764 รายการ e-bidding สนพ. 
140 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีศารสนเทศ สำหรับระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน e-bidding สนพ. 
141 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน e-bidding สนพ. 
142 ประกวดราคาซื้อชุดตรวจวิเคราะห์การนอนหลับฯ 1 ชุด e-bidding สนพ. 
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพ 1 ชุด e-bidding สนพ. 
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน(ศูนย์เอราวัณ) e-bidding สนพ. 
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ฯ จำนวน 7 รายการ e-bidding สนพ. 
146ประกวดราคาซื้อแก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้แบบ MONOFOCAL C-LOOP จำนวน 250 ชิ้น e-bidding สนพ. 
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาตัดเย็บชุดผ้าผู้ป่วยฯ จำนวน 49 รายการ e-bidding โรงพยาบาลตากสิน 
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องจี้และตัดปากมดลูกด้วยห่วงลวดไฟฟ้า 1 เครื่อง e-bidding โรงพยาบาลตากสิน 
149ประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ฯ จำนวน 4 รายการ e-bidding สนพ. 
150ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกระดาษเช็ดมือ จำนวน 69,984 ห่อ e-bidding สนพ. 
151ประกวดราคาซื้อสายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ จำนวน 400 ชิ้น e-bidding สนพ. 
152ประกวดราคาซื้อเสื้อคลุมพลาสติกกันเปื้อนกันน้ำฯ (CPE) จำนวน 1 รายการ e-bidding สนพ. 
153ประกวดราคาจ้างเหมาส่งตรวจชันสูตรภายนอกโรงพยาบาล จำนวน 460 รายการ e-bidding สนพ. 
154ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อกระดาษ ขนาดต่าง ๆ จำนวน 4 รายการ e-bidding สนพ. 
155ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อซองซิปใสและซองซิปสีชา ขนาดต่าง ๆ จำนวน 13 รายการ e-bidding สนพ. 
156ประกวดราคาจ้างเหมาทำถุงหูหิ้วแบบมีตราฯ จำนวน 5 รายการ e-bidding สนพ. 
157ประกวดราคาซื้อกระดาษขนาดต่าง ๆ จำนวน 4 รายการ ครั้งที่ 2 e-bidding สนพ. 
158ประกวดราคาซื้อตลับหมึกพิมพ์ฯ Lexmark จำนวน 150 ตลับ ครั้งที่ 2 e-bidding 
159ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 58 รายการ e-bidding สนพ. 
160ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อแกสอ๊อกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 420,000 ลบ.ม. e-bidding สนพ. 
161ประกวดราคาซื้อซองซิปใสและซองซิปสีชา ขนาดต่าง ๆ จำนวน 13 รายการ ครั้งที่ 2 e-bidding สนพ. 
162ประกวดราคาซื้อถุงมือสำหรับการตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียวฯ จำนวน 4 รายการ e-bidding สนพ. 
163ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสายสวนหลอดเลือดนำทางฯ จำนวน 1,000 ชิ้น e-bidding สนพ. 
164ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (CBC) e-bidding สนพ. 
165ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดข้อเข่าเทียม จำนวน 4 รายการ ครั้งที่ 2 e-bidding สนพ. 
166ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดจ้างเหมาส่งตรวจชันสูตรภายนอกโรงพยาบาลฯ e-bidding สนพ. 
167ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ฯ (PT PTT) จำนวน 2 รายการ e-bidding สนพ. 
168ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ CBC จำนวน 1 รายการ e-bidding สนพ. 
169ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อข้อเท่าเทียมชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ฯ จำนวน 4 รายการ e-bidding สนพ. 
170ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเข่าเทียมฯ จำนวน 4 รายการ e-bidding สนพ. 
171ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูกสันหลังฯ จำนวน 18 รายการ e-bidding สนพ. 
172ประกวดราคาซื้อท่อนำสายสวนผ่านหลอดเลือดบริเวณขาหนีบ จำนวน 2,500 ชิ้น e-bidding สนพ. 
173ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการตรวจวินิจฉัยหลอดเลือด จำนวน 2,500 ชิ้น e-bidding สนพ. 
174ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ฯ จำนวน 100 ชิ้น e-bidding สนพ. 
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือส่องตรวจกล่องเสียงและหลอดลมฯ จำนวน 1 ชุด e-bidding โรงพยาบาลตากสิน 
176 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ยา piperacillin 4 g และอื่น ๆ จำนวน 38,000 VIAL e-bidding สนพ. 
177 เผยแพร่แผรการจัดซื้อจัดจ้าง ยา fostomysin 4 g จำนวน 8,500 VIAL e-bidding สนพ. 
178 ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกายฯ จำนวน 1 ชุด e-bidding สนพ. 
179ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์แพทย์ ขวดเพาะเชื้อในกระแสเลือด จำนวน 2 รายการ e-bidding สนพ. 
180 ประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคต้อหินด้วยแสงเลเซอร์ แบบ SLT 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) e-bidding สนพ. 
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อขวดเพาะเชื้อจากเลือด จำนวน 23,000ขวด e-bidding สนพ. 
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องจี้พร้อมระบบหยดน้ำสำหรับการผ่าจัดผ่านกล้องฯ 1 เครื่อง e-bidding สนพ. 
183ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงมือสำหรับการทำผ่าตัดและหัตถการชนิดปราศจากเชื้อแบบไม่มีแป้ง (Sterile Surgical Glove) จำนวน 5 รายการ e-bidding สนพ. 
184 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การปรับปรุงระบบกันซึมหลังคา ค.ส.ล. อาคาร 17 ชั้น รพ.ตากสิน e-bidding สนพ. 
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกฯ จำนวน 100 ชุด e-bidding สนพ. 
186ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อคลุมพลาสติกกันเปื้อนกันน้ำแขนยาวแบบเปิดหลัง (CPE Isolation gown) จำนวน 1 รายการ e-bidding สนพ. 
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการตรวจวินิจฉัยหลอดเลือด จำนวน 2,500 ชิ้น e-bidding สนพ. 
188 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำถุงหิ้วแบบมีตราและถุงพลาสติกใส่ขยะชนิดย่อยสลาย จำนวน 5 รายการ สนพ. 
189ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ น้ำยาที่ใช้กับเครื่องตรวจแก๊สในเลือด จำนวน 1 รายการ e-bidding สนพ. 
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาต้อหินด้วยเลเซอร์ แบบ SLT 1 เครื่อง e-bidding สนพ. 
191 ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดฯ จำนวน 2 รายการ e-bidding สนพ. 
192 ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 20 รายการ e-bidding สนพ. 
193ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยเลเซอร์ชนิดแสงสีเขียวแบบแพทเทิร์น 1 เครื่อง e-bidding สนพ. 
194 สัญญาเลขที่ รพท.17/2564 สัญญาซื้อขายเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง e-bidding โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 
195ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนชนิด Semi Compliance Balloon จำนวน 500 ชิ้น e-bidding สนพ. 
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบสมรรถภาพหัวใจฯ จำนวน 1 ชุด e-bidding สนพ. 
197ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลระดับสูง (E.M.S) จำนวน 3 คัน e-bidding สนพ. 
198ประกวดราคาซื้อชุดศูนย์กลางติดตามการทำงานของสัญญาณชีพข้างเตียงฯ จำนวน 10 เตียง 1 ชุด e-bidding สนพ. 
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเครื่องบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2565 รวม 5 ประเภท e-bidding สนพ. 
200ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขวดเพาะเชื้อในกระแสเลือด จำนวน 2 รายการ e-bidding สนพ. 
201ประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับเครื่องตรวจทางธนาคารเลือด จำนวน 10 รายการ e-bidding สนพ. 
202สัญญาเลขที่ ศบฉ 3/2564 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ศบฉ. 
203 ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่างและก๊าซในเลือด จำนวน 8000 test e-bidding สนพ. 
204 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ฯ Single piece จำนวน 300 ชิ้น สนพ. 
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือ Non stick pibolar forcep สำหรับการผ่าตัดฯ e-bidding สนพ. 
206ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบเพื่อจำแนกชนิดของเชื้อและทดสอบความไวของเชื้อต่อสารจุลชีพสำหรับแบคทีเรีย จำนวน 16,000 เทส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding สนพ. 
207ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบเพื่อจำแนกชนิดของเชื้อและทดสอบความไวของเชื้อต่อสารจุลชีพฯ e-bidding สนพ. 
208ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดบริการเจาะเลือดเลือด (Mobile Lab) ของโรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานรัฐบาล ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding สนพ. 
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 20 รายการ e-bidding สนพ. 
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด จำนวน 2 รายการ e-bidding สนพ. 
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องจี้และตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง (ครั้งที่ 3) e-bidding สนพ. 
212ประกวดราคาซื้อยา Pregabalin 25 mg capsule,hard,56 capsule จำนวน 5,000 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สนพ. 
213 ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนฯ จำนวน 500 ชิ้น e-bidding สนพ. 
214 ประกวดราคาซื้อสายสวนหลอดเลือดเอนกประสงค์เพื่อนำสายเลือดเข้าสู่หลอดเลือดหัวใจฯ จำนวน 250 ชิ้น e-bidding สนพ. 
215 ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจทางเคมีฯ จำนวน 2 รายการ e-bidding สนพ. 
216ประกวดราคาซื้อชุดตรวจ Urine Analysis ด้วยเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 2 รายการ e-bidding สนพ. 
217ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 42 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding สนพ. 
218 ประกาศราคาซื้อโคมไฟคลอดหรือผ่าตัดแบบโคมเดี่ยวติดเพดาน จำนวน 3 ชุด e-bidding สนพ. 
219 ประกาศผู้ชนะการเสนอะราคาประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมฯ จำนวน 1 ชุด e-bidding สนพ. 
220 ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์ลูกตาส่วนหน้า วัดสายตาและความยาวลูกตาอัตโนมัติฯ จำนวน 1 ชุด e-bidding สนพ. 
221ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดทดสอบเพื่อจำแนกชนิดของเชื้อและทดสอบความไวของเชื้อต่อสารจุลชีพสำหรับแบคทีเรีย จำนวน 16,000 เทส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding สนพ. 
222ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 42 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding สนพ. 
223 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุรินทรีย์ด้วยไอน้ำฯ จำนวน 1 เครื่อง e-bidding สนพ. 
224 ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออ๊อกซิเจนเหลว จำนวน 200,000 ลูกบาศก์เมตร e-bidding สนพ. 
225 สัญญาเลขที่ 2/2565 สัญญาซื้อขายรถพยาบาล (รถตู้) ปรมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 
226 ประกวดราคาซื้อสายสวนหลอดเลือดที่มีบอลลูนนำขดลวดฯ ชนิด Everolimus หรือ Zotarolimus จำนวน 200 ชิ้น e-bidding สนพ. 
227 ประกวดราคาซื้อสายสวนหลอดเลือดส่วนปลายด้วยบอลลูนฯ ขนาด 0.035 นิ้ว จำนวน 300 ชิ้น e-bidding สนพ. 
228 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือวิเคราะห์ลูกตาส่วนหน้าฯ จำนวน 1 ชุด e-bidding สนพ. 
229ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Epoetin alfa 5,000 iu/0.5 ml Solution for injection,0.5 mL prefilled syringe จำนวน 3,000 prefilled syringe ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สนพ. 
230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่างและก๊าซในเลือดฯ จำนวน 8,000 test e-bidding สนพ. 
231 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อสว่านลมและตัดกระดูกฯ จำนวน 1 ชุด e-bidding สนพ. 
232 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจบันทึกและติดตามการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์และการบีบตัวของมดลูกพร้อมระบบศูนย์กลาง 1 ชุด 9 จุด 1 ชุด e-bidding สนพ. 
233 ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีในเลือด จำนวน 27 รายการ e-bidding สนพ. 
234 สัญญาเลขที่ 3/2565 กล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรม สำหรับผ่าตัด หู คอ จมูก จำนวน 1 ชุด สนพ. 
235 สัญญาเลขที่ รพท.6/2565 สัญญาซื้อขายเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดปริมาตรสี่มิติฯ จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
2-ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง-