พิมพ์  

โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1โครงสร้างองค์กร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 1  
2 การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 79) 1  
3 ดัชนีรวม 
4 การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร(ฉบัยที่94) 1  
5การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 98) 
6การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 109) สนพ. 
7 การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 112) สนพ. 
8การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 116) สนพ. 

อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้ที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 79) 1  
2 การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 109) 
3 การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 94) 
4 การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 97) 
5 การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 98) 
6 การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 112) รพค 

สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
2 ประวัติความเป็นมา 
3 ผู้บริหาร 
4 สถานที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักการแพทย์ 1  

กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของกรุงเทพมหานคร 
2 ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 
3 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2555 สนพ. 
4 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล พ.ศ. 2555 1  
5 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการใช้จ่ายเงินบำรุงศูนย์เยาวชนและศูนย์ส่งเสริมกีฬา พ.ศ. 2555 1  
6 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ พ.ศ. 2555 1  
7 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนโรงพยาบาล พ.ศ. 2555 1  
8 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินบำรุงการศึกษา พ.ศ. 2555 1  
9 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินบำรุงสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2555 1  
10 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 1  
11 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข รูปแบบและอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการมอบประกาศเกียรติคุณ 
12 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพหานคร 1  
13 ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 1  
14 ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 5) 1  
15 พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 1  
16 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 1  
17 หลักเกณฑ์ และแนวทางการให้ทุนส่งเสริมการวิจัย สำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักการแพทย์ พ.ศ. 2552 1  
18 การกำหนดเลขที่หนังสือออกของส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์ 
19 การกำหนดอักษรย่อของส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์ 
20 แจ้งคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
21พ.ร.บ. การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 
22พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ พ.ศ. 2558 
23พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
24พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
25พ.ร.บ. เครื่องแบบและบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร 
26พ.ร.บ. บำเหน็จบานาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2516 
27พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 
28พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 
29พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
30พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 
31พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพหมานคร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542 
32พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
33พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 
34พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 
35พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
36 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 สนพ. 
37 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2530 สนพ. 
38 พ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 สนพ. 
39 พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
40 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการฯ พ.ศ. 2552 
41 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินกองทุนศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก พ.ศ. 2557 
42 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ พ.ศ. 2555 
43 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนโรงพยาบาล พ.ศ. 2555 
44 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล พ.ศ. 2555 
45 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (ฉบับที่2) พ.ศ. 2551 
46 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559 
47ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
48 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยอัตราค่าบริการทางการแพทย์ที่กระทรวงสาธารณสุขมิได้กำหนดไว้ ค่าห้อง ค่าอาหารสำหรับผู้ป่วยในฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 
49 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยอัตราค่าบริการทางการแพทย์ที่กระทรวงสาธารณสุขมิได้กำหนดไว้ ค่าห้อง ค่าอาหารสำหรับผู้ป่วยในฯ พ.ศ. 2544 
50 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารข้าราชการ และบุคลากร กทม. พ.ศ. 2554 
51 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้าและขายหรือจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ สนพ. 
52 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของกรุงเทพมหานคร 
53 ประกาศคณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอกของสำนักการแพทย์ เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนของบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการในส่วนราชการสังกัดสำนักการแพทย์ สำนักงานเลขานุการ 
54 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพักอาศัยในหอพักโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์และการใช้จ่ายเงินบำรุงหอพัก พ.ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการ 
55 ประกาศ ก.บ.ศป. เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) สนพ. 
56 ประกาศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง ผลแห่งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ สนพ. 
57 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) สนพ. 
58 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 สนพ. 
59ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยอัตราค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการทางการแพทย์รูปแบบพิเศษและหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าบริการ พ.ศ. 2563 สำนักงานเลขานุการ 
60ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการไต่สวนข้อเท็จจริง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2563 สำนักงานเลขานุการ 
61ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการดำเนินคดี การช่วยเหลือในทางคดี และการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินในคดี พ.ศ. 2563 สำนักงานเลขานุการ 
62ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการดำเนินคดี การช่วยเหลือในทางคดี และการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินในคดี พ.ศ. 2563 สำนักงานเลขานุการ 
63ข้อญัตติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานเลขานุการ 
64 การกำหนดแบบคำขอและแนวทางดำเนินการกรณีบุคคลภายนอกยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ 
65 การดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 สำนักงานเลขานุการ 
66 การรับพันธบัตรเป็นหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา สำนักงานเลขานุการ 
67 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 2019 สำนักงานเลขานุการ 
68 ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบหระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 สำหรับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานเลขานุการ 
69 ซ้อมความเข้าใจในการบริหารสัญญากรณีที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 209 หรือ โควิด 2019 สำนักงานเลขานุการ 
70 แนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 103 วรรคหนึ่ง (2) หรือ (4) สำนักงานเลขานุการ 
71 แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อพัสดุ และคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของภาครัฐกรณีการกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ สำนักงานเลขานุการ 
72ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง สำนักงานเลขานุการ 
73 ประกาศกระทรวงการคลัง ละเมิดที่ไม่ต้องรายงานกระทรวงการคลังตรวจสอบ 2562 สนพ. 
74 พ.ร.บ. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 สำนักงานเลขานุการ 
75 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 สำนักงานเลขานุการ 
76 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณร่ายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 สำนักงานเลขานุการ 
77 ระเบียบกระทรวงการคลัง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 สำนักงานเลขานุการ 
78ระเบียบกรุงเทพมหานครเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 สำนักงานเลขานุการ 
79ระเบียบกรุงเทพมหานครเงินทุนหมุนเวียนโรงพยาบาล พ.ศ. 2555 สำนักงานเลขานุการ 
80ระเบียบกรุงเทพมหานครเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 สำนักงานเลขานุการ 
81 ระเบียบกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 สำนักงานเลขานุการ 
82 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่บุคลากรทางด้านการแพทย์ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 สำนักงานเลขานุการ 
83 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการในส่วนราชการสำนักการแพทย์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552 สำนักงานเลขานุการ 
84 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการชดใช้ค่าเสียหายการละเมิด พ.ศ. 2532 สำนักงานเลขานุการ 
85ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน เบิกจ่าย เก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2555 สำนักงานเลขานุการ 
86ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการให้ข้าราชการกทม.ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน พ.ศ. 2542 สำนักงานเลขานุการ 
87ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ. 2541 สำนักงานเลขานุการ 
88ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินกองทุนศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการ 
89ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ พ.ศ. 2555 สำนักงานเลขานุการ 
90ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2555 สำนักงานเลขานุการ 
91 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทน แก่บุคลกากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 สนพ. 
92 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติทางการปกครอง พ.ศ. 2552 สนพ. 
93 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 สนพ. 
94 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 สนพ. 
95 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ. 2541 สนพ. 
96 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และบุคลากรทางการสาธารณสุข ห้วงเวลา พ.ศ. 2551 สนพ. 
97 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2555 สนพ. 
98 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล พ.ศ. 2555 สำนักงานเลขานุการ 
99 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2551 สนพ. 
100 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข พ.ศ. 2549 สนพ. 
101 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยว่าด้วยเงินกองทุนศูนย์แพทยศาตรศึกษาชั้นคลินิก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 สนพ. 
102 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการละเมิด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 สนพ. 
103ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยอัตราค่าบริหารทางการแพทย์ ค่าบริการทางการแพทย์ รูปแบบพิเศษ และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการงดเว้นหรือลดหย่อนค่าบริการ พ.ศ. 2563 สนพ. 
104ประกาศแพทยสภา ที่ 50/2563 เรื่อง หน้าที่อันพึงปฏิบัติของผู้ป่วย สำนักงานเลขานุการ 
105ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน สำนักงานเลขานุการ 
106 การอนุมัติยกเว้นตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำนักงานเลขานุการ 
107 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 17) สนพ. 
108 แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 สนพ. 
109ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่บุคลากรทางด้านการแพทย์ฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 สนพ. 
110 แนวทางปฏิบัติการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายสัญญาตามเวลาทำการหรือข้อตกลงตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 สำนักงานเลขานุการ 
111 ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการเก็บรักษาและการทำลายเอกสารและข้อมูล พ.ศ. 2564 สนพ. 
112 ซ้อมความเข้าในในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 (บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด) สำนักงานเลขานุการ 
113 มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ สำนักงานเลขานุการ 
114 แนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดเกณฑ์การพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น สำนักงานเลขานุการ 
115 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการจัดการกองทุนประกันสังคม สำนักการแพทย์ พ.ศ. 2564 สนพ. 
116 อนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 สำนักงานเลขานุการ 
117 แนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ สนพ. 
118 การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเลขานุการ 
119 กฎ ก.ก. ว่าด้วยประมวลผลจริยธรรมสำหรับข้าราชการกรุงเทพมหานคร บุคลากรกรุงเทพมหานคร และผู้ปฏิบัติอื่นในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2564 สนพ. 
120ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 36) สนพ. 
121ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548 (ฉบับที่ 28) สำนักงานเลขานุการ 
122คำสั่ง ศบค. ที่ 10/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวดฯ สำนักงานเลขานุการ 
123ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่บุคลากรทางด้านการแพทย์ปละสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550 สนพ. 
124ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพักอาศัยในหอพักของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์และการใช้จ่ายเงินบำรุงหอพัก พ.ศ. 2562 สนพ. 
125ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินบำรุงพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 สนพ. 
126ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข พ.ศ. 2549 สนพ. 
127ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยอัตราค่าบริการทางวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักการแพทย์และสำนักอนามัย พ.ศ. 2562 สนพ. 
128 มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สนพ. 
129 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการและค่าตอบแทนกรรมการและบุคคลที่ได้รับมอบหมายในการพิจารณาโครงการวิจัย พ.ศ. 2564 สนพ. 
130 อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560ฯ สนพ.