โปรดเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการ
 • ประกาศคำเชิญชวน 2559
 • ประกาศคำเชิญชวน 2560
 • ประกาศคำเชิญชวน 2561
 • ประกาศคำเชิญชวน 2562
 • ประกาศคำเชิญชวน 2563
 • ประกาศคำเชิญชวน 2564
 • ประกาศคำเชิญชวน 2565
 • ประกาศคำเชิญชวน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง 2559-2561
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง 2562
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง 2563
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง 2564
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง 2565
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง 2566
 • ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง 2559
 • ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง 2560
 • ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง 2561
 • ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง 2562
 • ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง 2563
 • ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง 2564
 • ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง 2565
 • ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง 2566
 • สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 2561
 • สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 2562
 • สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 2563
 • สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 2564
 • สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 2565
 • สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 2566
 • - ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -