โปรดเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการ
  • ขออนุมัติจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย กฟส.อินทร์บุรี โดยวิธีตกลงราคา
  • ผลการพิจารณา สขร. (การตกลงราคา)
  • ผลการพิจารณา สขร. (วิธีเฉพาะเจาะจง)
  • - ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -