โปรดเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการ
 • การประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • การรายงานผลการดำเนินการประเด็นเรื่องสำคัญ
 • ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศ
 • ขอความเห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • ขอปรับเพิ่มเงินลงทุน
 • ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
 • โครงการพัฒนาระบบพลังน้ำขนาดเล็กของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • มติคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ
 • มาตรการการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
 • รายงานผลการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี 2558
 • - ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -