นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต่อสภาท้องถิ่น วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด