พิมพ์  

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1แผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
2รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 
3แผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
4รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน 
5รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
2คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1การแก้ไขปัญหาขยะติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระยะเร่งด่วน 
2 การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3ร่างกฎกระทรวงกำหนดสิทธิในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... 
4รายงานประจำปี 2562 คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง 
2ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 
2สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA  
2ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน 
3ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ปี 2564 
4คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
5คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  
6รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการ ปี 2564 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไปฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง