มติ ครม.
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ร่างกฏกระทรวงกำหนดสิทธิในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของราชการส่วนท้องถิ่น (22/03/2565)
ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (22/03/2565)
รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (22/03/2565)
สรุปมติ - ข้อสั่งการที่ส าคัญในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2559 (22/03/2565)
การแก้ไขปัญหาขยะติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระยะเร่งด่วน (21/03/2565)
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (21/03/2565)