พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คำแถลงนโยบายของ นายกฯ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มแปรรูปสินค้าทางการเกษตร สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นและสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564 
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 
4 โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
6 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
7 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
8 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย (พ.ศ.2564 - 2570) 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 กฏหมายและระเบียบ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
3 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
4 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องทั่วไป เรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง 
5 คู่มือรวมระเบียบ กฏหมาย และแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
6 คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สัญญากำจัดขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย 

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 การแก้ไขปัญหาขยะติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระยะเร่งด่วน 
2 การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3 แนวทางในการจัดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล 
4 ร่างกฏกระทรวงกำหนดสิทธิในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของราชการส่วนท้องถิ่น 
5 ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
6 รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
7 สรุปมติ - ข้อสั่งการที่ส าคัญในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2559 
8 หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในการให้บริการสาธารณะ 
9 หลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินการและการดำเนินคดีตามภารกิจที่ส่วนราชการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระยะเริ่มแรก 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนมิถุนายน 2564 
2 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2565 
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
9 สรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2565 
10แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
11สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2551 
2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่อง การควบคุมเหตุลำคาญ พ.ศ.2561 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 
2 นโยบายการบริหารงานบุคคล 
3 ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และเอกสารอื่นๆ ประกอบการขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 
4 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 
5 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
6 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2564 (ครึ่งปีแรก) 
7 แผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
8การบริหารงานบุคคล 
9 คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558  
10งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย 
11แผนการจัดหาพัสดุของอบต.เขาน้อย 
12แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของอบต.เขาน้อย 
13 รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามแผนป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2565 (6 เดือนแรก) 
14รายงานผลการดำเนินการรับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียน 
15รายงานผลการดำเนินงานของ อบต.เขาน้อย 
16รายงานผลการตรวจสอบ กำกับ ติดตาม 
17รายงานสถานะการเงินการคลัง 
18 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย (พ.ศ.2566-2570) 
19 รายงานการตรวจสอบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 
20 ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อหน่วยงาน 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไปฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 การจัดเก็บขยะภายใน ต.เขาน้อย 
2 การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว การศึกษา 
3 โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
4 โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำซับเมิลซิมเบิ้ล ขนาด 1.5 HP 
5 โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
6 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว การศึกษา 
7 โครงการจัดซื้อวัสดุงานาบ้านงานครัว 
8 โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปรางค์น้อย 
9 โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปรางค์น้อย 
10 โครงการจ้างค่าใช้จ่ายในการจัดทำเว็บไซต์ อบต.เขาน้อย 
11 โครงการจ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม แผนงานบริหารทั่วไป 
12 โครงการจ้างโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด 
13 โครงการจ้างงาน 
14 โครงการจ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 จำนวน 5 จุด 
15 โครงการซื้อ โครงการ อบต.เคลื่อนที่ 
16 โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
17 โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โอนงบเพิ่ม 
18 โครงการซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
19 โครงการซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว แผนงานพาณิชย์ งานกิจการการประปา 
20 โครงการซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โอนงบ 
21 โครงการซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โอนงบ สำนักปลัด 
22 โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
23 โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน งานบริหารทั่วไป 
24 โครงการซื้อค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม แผนงานบริหารทั่วไป 
25 โครงการซื้อโครงการแข่งขันกีฬาด้านภัยยาเสพติด 
26 โครงการซื้อโครงการแข่งขันกีฬาด้านภัยยาเสพติด 
27 โครงการซื้อโครงการแข่งขันกีฬาด้านภัยยาเสพติด 
28 โครงการซื้อโครงการแข่งขันกีฬาด้านภัยยาเสพติด 
29 โครงการซื้อโครงการแข่งขันกีฬาด้านภัยยาเสพติด 
30 โครงการซื้อโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
31 โครงการซื้อโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
32 โครงการซื้อเต็นท์ผ้าใบ 
33 โครงการซื้อแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา ครุภัณฑ์การเกษตร 
34 โครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง 
35 โครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง แผนงานการพาณิชย์ 
36 โครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง แผนงานการพาณิชย์ 
37 โครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไป 
38 โครงการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว การศึกษา 
39 โครงการซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
40 โครงการซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
41 โครงการส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่ สำหรับเด็กปฐมวัย 
42 จ้างเก็บขยะภายใน ต.เขาน้อย 
43 จ้างอาหารกลางวันให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขาน้อย 
44 ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ