ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล สายบริหาร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (22/06/2565)
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล สายวิชาการ และทั่วไป (22/06/2565)
เว็บไซต์หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ (22/06/2565)
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2565 (25/05/2565)
ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบหรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ. 2565 และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ (25/05/2565)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ เรื่อง ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล (20/05/2565)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ เรื่อง ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (20/05/2565)
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม 5 บทความ (18/05/2565)
จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือพักฟื้นและกักกันสำหรับคนในชุมชน (Community Isolation : CI) ระดับอำเภอ ที่ วัดบ้านพร้าว (31/03/2565)
แจ้งเตือนภัย (31/03/2565)