ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเดือนกันยายน (04/10/2565)
ผลการพิจารณาก่อสร้างอาคารเดือนกันยายน (04/10/2565)
ผลการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร เดือน สิงหาคม (02/09/2565)
ผลการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (02/09/2565)
ผลการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร เดือน กรกฎาคม (05/08/2565)
ผลการพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง อาคาร เดือน มิถุนายน (07/07/2565)
ผลการพิจารณาอนุญาตอาคาร (02/06/2565)
ผลการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร (03/05/2565)
ผลการพิจารณาใบอนุญาตประกอบกิจการ (30/03/2565)
ผลการพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/อาคาร (30/03/2565)