กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
ประกาศตั้งและกำหนดเขตตำบลคุยม่วง วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลคุยม่วง วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ข้อบัญญัติการควบคุมการประกอบกิจการการเลี้ยงสุกร วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดพษณิ ุโลก เรื่อง มาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ในการจุดและปล่อย หรือกระทําการอย่างใดเพื่อให้บั้งไฟ ตะไล หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด