กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 7) วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใดเพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใด ที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด