มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
การแก้ไขปัญหาขยะติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ระยะเร่งด่วน วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
การแก้ไขปัญหาขยะติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระยะเร่งด่วน วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2565 วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2565 วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
การทำเกษตรแบบแปลงใหญ่ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
การตั้งคณะกรรมมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี 2565 และแนวโน้มปี 2565 วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
(ร่าง) แผนการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมระดับชาติ (พ.ศ. 2564 - 2580) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ภายใต้แผนฯ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564 - 2565) และระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570 วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ขออนุมัติกรอบวงเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 เพิ่มเติม วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด