คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด