ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
กิจกรรมเด่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชน วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด