ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจังหวัดอทุ ัยธาน ี เรื่อง มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ในการจุดและปล่อยหรือกระทําการอย่างใดเพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ
วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง
วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด