กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศเชิญชวน และประผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565 ลงในเวปไซส์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ และเวปไซส์ ของอบต. ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด