โปรดระบุข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน
หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสานงาน
E-mail
หมายเลขโทรศัพท์
ตัวอย่างภาพย่อของเว็บไซต์ หรือ ตราสัญลักษณ์ของหน่วยงาน

แนบไฟล์ภาพ .JPG หรือ .PNG เท่านั้น โดยมีขนาดภาพ 400x80 pixels
เลือกวิธีในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ฯ
ใช้รูปแบบที่ สขร. จัดทำขึ้น และติดตั้งในเครื่องแม่ข่ายของ สขร.

ใช้รูปแบบที่ สขร. จัดทำขึ้น และนำโปรแกรมไปติดตั้งในเครื่องของหน่วยงาน

หน่วยงานมีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงาน
      โปรดระบุ URL เช่น http://www.oic.go.th/infocenter