ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการของสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 74 รายการ
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
อ่านต่อ ...
ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 48 รายการ
วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2566
อ่านต่อ ...
ประกาศ สถานีวิทยุกระโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 196 รายการ
วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ...
ประกาศ สถานีวิทยุกระโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 196 รายการ
วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ...
ประกาศ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 196 รายการ
วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด