ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อย มอบนโยบายและลงนาม MOU การไฟฟ้าโปร่งใส
วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2559
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อย จัดตั้งกลุ่มไลน การไฟฟ้าโปร่งใส ชักชวนจูงใจทั้งภายในและภายนอกหน่วนงานเพื่อสร้างจิตสำนึก
วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2559
การไฟฟาส่วนภูมิภาคอ้อมน้อยจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายใสสะอาด เพื่อเป็นอาสาสมัครในการตรวจสอบการทุจริต
วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2559
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อยเชิญชวนพนักงาน ลูกจ้าง พนักงานบริษัท เข้าเยี่ยมชมศูนย์ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อย ประกาศเจตนารมณ์เป็น การไฟฟ้าโปร่งใส บริการดี มีคุณธรรม
วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2559
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อย ประกาศเจตนารมณ์เป็น การไฟฟ้าโปร่งใส บริการดี มีคุณธรรม
... อ่านทั้งหมด