กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการบริหารจัดการทั่วไปของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ผลิตหนังสือคู่มือรวม 2 รายการ โครงการพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการองค์การของ กปส. (PMQA 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างรายงานการวิเคราะห์จาก Social Listening เพื่อเป็นข้อมูลประกอบทิศทางการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (สนผ.) วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ปรึกษากิจกรรม Design Thinking หาคำตอบ การสร้างความเข้าใจแบบไหน ตรงจุด โดนใจ ดับไฟใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (สนผ.) วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการกรมประชาสัมพันธ์และบริเวณโดยรอบ พร้อมจัดหาอุปกรณ์สำนักงานทดแทนของเดิมกรมประชาสัมพันธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์กลาง (Chiller) และอุปกรณ์ส่วนควบ พร้อมติดตั้งอาคารกรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) กรมประชาสัมพันธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตหนังสือคู่มือ โครงการพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการองค์การของ กปส. (PMQA 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กพร.) วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการบริหารจัดการทั่วไปของ กพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ เอฟ.เอ็ม. จำนวน ๘ สถานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์กลาง (Chiller) และอุปกรณ์ส่วนควบ พร้อมติดตั้งอาคารกรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) กรมประชาสัมพันธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 
ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 60 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 145 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 
ประกวดราคาซื้อปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ เอฟ.เอ็ม. จำนวน ๘ สถานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการโทรคมนาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลประกอบด้วยค่าเช่าทรานส์พอนเดอร์ C-Band แบบเต็มเวลา จำนวน ๑ ทรานส์พอนเดอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กคล.) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าทรานส์พอนเดอร์ C-Band แบบเต็มเวลา สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จำนวน ๑ ทรานส์พอนเดอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กคล.) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าทรานส์พอนเดอร์ C-Band แบบเต็มเวลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1/8ทรานส์พอนเดอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กคล.) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าโครงข่ายบริการโทรคมนาคมสำหรับเชื่อมโยงดิจิทัล จำนวน 168 สถานีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กคล.) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถประจำตำแหน่งรองอธิบดี กรมประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก (กคล.) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะ ครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยส่วนภูมิภาค การจัดหาอุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์ความคมชัดสูง High-Definition พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จำนวน ๗ รายการ ครั้งที่ 2 (กคล.) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนควบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชน กรมประชาสัมพันธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กคล.) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
ประกวดราคาซื้อปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ เอฟ.เอ็ม. จำนวน ๘ สถานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กคล.) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ และอาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กคล.) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาเช่าการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้ง 2 (กคล.) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาเช่าการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้ง 1 (กคล.) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยส่วนภูมิภาค การจัดหาอุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์ความคมชัดสูง High-Definition พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ 7 รายการ เลขที่ 613/64/2564 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 (กคล.) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาเช่าทรานส์พอนเดอร์ C-Band แบบเต็มเวลา สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จำนวน 1 ทรานส์พอนเดอร์ เลขที่ 412/64/2563 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 (กคล.) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาเช่าบริการโทรคมนาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลประกอบด้วยค่าเช่าทรานส์พอนเดอร์ C-Band แบบเต็มเวลา จำนวน 1 ทรานส์พอนเดอร์ เลขที่ 411/64/2563 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 (กคล.) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาเช่าทรานส์พอนเดอร์ C-Band แบบเต็มเวลา จำนวน ๑/๘ ทรานส์พอนเดอร์ เลขที่ 410/64/2564 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 (กคล.) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
สัญญาเช่าโครงข่ายบริการโทรคมนาคมสำหรับเชือมโยงดิจิทัล จำนวน ๑๖๘ สถานี เลขที่ 409/64/2563 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 (กคล.) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาเช่ารถประจำตำแหน่งรองอธิบดี กรมประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ คัน (รปส.2) เลขที่ 408/64/2563 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563 (กคล.) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสถานทีกรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ และอาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เลขที่ 406/64/2563 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 (กคล.) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาเช่าใช้บริการระบบเชื??อมโยงเครือข่ายสารสนเทศระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคพร้อมบริการอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 31ธันวาคม 2563) เลขที่ 405/64/2563 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 (กคล.) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาค่าเช่าทรานส์พอนเดอร์ C-Band แบบเต็มเวลา สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 ทรานส์พอนเดอร์ เลขที่ 404/64/2563 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 (กคล.) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาเช่าบริการโทรคมนาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลประกอบด้วยค่าเช่าทรานส์พอนเดอร์ C-Band แบบเต็มเวลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 ทรานส์พอนเดอร์ เลขที่ 403/64/2563 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 (กคล.) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
สัญญาเช่าโครงข่ายบริการโทรคมนาคมสำหรับเชื่อมโยงดิจิทัล จำนวน 168 สถานีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เลขที่ 402/64/2563 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 (กคล.) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เลขที่ 001/64/2563 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563 (กคล.) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยส่วนภูมิภาค การจัดหารถยนต์ผลิตรายการโทรทัศน์นอกสถานที่ความคมชัดสูง High-Definition พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จำนวน ๕ รายการ เลขที่ 617/63/2563 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 (กคล.) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่ารถยนต์ จำนวน ๖๐ คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑๔๕ อัตรา (กองคลัง) วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าใช้บริการระบบเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศระหว่าง ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคพร้อมบริการอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (กองคลัง) วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าใช้บริการระบบเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศระหว่าง หน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (กองคลัง) วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าใช้บริการระบบเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศระหว่าง ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคพร้อมบริการอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (กองคลัง) วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าใช้บริการระบบเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศระหว่าง หน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (กองคลัง) วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าเช่าบริการโทรคมนาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลประกอบ ด้วยค่าเช่าทรานส์พอนเดอร์ C-Band แบบเต็มเวลาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ทรานส์พอนเดอร์ (กองคลัง) วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าเช่าทรานส์พอนเดอร์ C-Band แบบเต็มเวลา สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ทรานส์พอนเดอร์ (กองคลัง) วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าเช่าบริการโทรคมนาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลประกอบ ด้วยค่าเช่าทรานส์พอนเดอร์ C-Band แบบเต็มเวลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ทรานส์พอนเดอร์ (กองคลัง) วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าเช่าทรานส์พอนเดอร์ C-Band แบบเต็มเวลา สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ทรานส์พอนเดอร์ (กองคลัง) วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าเช่าโครงข่ายบริการโทรคมนาคมสำหรับเชื่อมโยงดิจิทัล จำนวน ๑๖๘ สถานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (กองคลัง) วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าเช่าทรานส์พอนเดอร์ C-Band แบบเต็มเวลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑/๘ ทรานส์พอนเดอร์ (กองคลัง) วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กรมประชาสัมพันธ์ ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (กองคลัง) วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สินอาคารสถานที่ กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) และอาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (กองคลัง) วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสถานที่กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ และอาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (กองคลัง) วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์ใบรับใบสำคัญ จำนวน 200 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กคล.) 14 เมษายน 2563 วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง จำนวน 69 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กคล.) 14 เมษายน 2563 วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าค่าเช่าบริการโทรคมนาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลประกอบด้วยค่าเช่าทรานส์พอนเดอร์ C-Band แบบเต็มเวลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 ทรานส์พอนเดอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กคล.) 26 มีนาคม 2563 วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการระบบเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคพร้อมบริการอินเทอร์เน็ต กรมประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กคล.) 24 มีนาคม 2563 วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาเช่าการเช่ารถยนต์ ระยะที่ 12 จำนวน 117 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กคล.) 5 มีนาคม 2563 วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาเช่าการเช่ารถยนต์ ระยะที่ ๑๓ จำนวน ๕๓ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กคล.) 28 กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนมกราคม- มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กคล.) 2 มกราคม 2563 วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนกรกฎาคม 2556 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กคล.) 3 ธันวาคม 2562 วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน ๓๐ คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๙๐ อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กคล.) วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563 
ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยส่วนภูมิภาค การจัดหาอุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์ความคมชัดสูง High-Definition พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กคล.) วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563 
ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยส่วนภูมิภาค การจัดหารถยนต์ผลิตรายการโทรทัศน์นอกสถานที่ความคมชัดสูง High-Definition พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กคล.) วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563 
จ้างดำเนินการจัดประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 15 การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสนเทศครั้งที่ 18 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย (กคล.) วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาเช่าบริการช่องสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลผ่านดาวเทียม ระบบ SD C-Band และ Ku-Band ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Must carry) เลขที่ 416/63/2563 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 (กคล.) วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาการเช่าบริการโทรคมนาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ประกอบด้วยค่าเช่าทรานส์พอนเดอร์ C-Band แบบเต็มเวลา ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 ทรานส์พอนเดอร์ เลขที่ 415/63/2563 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 (กคล.) วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาเช่าทรานส์พอนเดอร์ C-Band แบบเต็มเวลา สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 ทรานส์พอนเดอร์ เลขที่ 414/63/2563 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 (กคล.) วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาเช่าโครงข่ายบริการโทรคมนาคมสำหรับเชื่อมโยงสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัล จำนวน 168 สถานี เลขที่ 413/63/2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 (กคล.) วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาเช่าใช้บริการระบบเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศ ระหว่างส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค พร้อมบริการอินเตอร์เน็ต กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 412/63/2563 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 (กคล.) วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาเช่ารถยนต์ระยะที่ 13 จำนวน 53 คัน เลขที่ 411/63/2563 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 (กคล.) วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาเช่ารถยนต์ระยะที่ 12 จำนวน 117 คัน เลขที่ 410/63/2563 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 (กคล.) วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาเช่าบริการโทรคมนาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ประกอบด้วยค่าเช่าทรานส์พอนเดอร์ C-Band แบบเต็มเวลา ประจำปีงบประมาณ 2563 เลขที่ 409/63/2563 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 (กคล.) วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาการเช่าทรานส์พอนเดอร์ C-Band แบบเต็มเวลา สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2563 เลขที่ 408/63/2563 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 (กคล.) วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาเช่าบริการช่องสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลผ่านดาวเทียม ระบบ SD C-Band และ Ku-Band ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Must carry) เลขที่ 407/63/2563 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 (กคล.) วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาเช่าใช้บริการระบบเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศ ระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พร้อมบริการอินเตอร์เน็ต กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 406/63/2563 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 (กคล.) วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาเช่าโครงข่ายบริการโทรคมนาคมสำหรับเชื่อมโยงสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัล จำนวน 168 สถานี เลขที่ 405/63/2563 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 (กคล.) วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะ จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินกรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 750 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กคล.) 16 มกราคม 2563 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะ ซื้อปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์จากผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ของกรมประชาสัมพันธ์ โดยวิธีคัดเลือก (กคล.) 9 มกราคม 2563 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุสำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กคล.) 7 มกราคม 2563 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาเช่าการเช่ารถยนต์ ระยะที่ 12 จำนวน 117 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กคล.) ประกาศ 27 มกราคม 2563 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาประกวดราคาเช่าการเช่ารถยนต์ ระยะที่ ๑๓ จำนวน ๕๓ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กคล.) ประกาศ 24 มกราคม 2563 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายวัสดุอุปกรณ์พร้อมติดตั้งและปรับเปลี่ยนตามโครงการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์จากผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ของกรมประชาสัมพันธ์ (กคล.) เลขที่ 604/63/2563 ลว. 10 มกราคม 2563 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 96 คัน ของกรมประชาสัมพันธ์ (กคล.) เลขที่ 403/63/2562 ลว. 17 ธันวาคม 2562 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 37 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 11 อัตรา ของกรมประชาสัมพันธ์ (กคล.) เลขที่ 402/62/2563 ลว. 16 ตุลาคม 2562 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กคล.) เลขที่ 001/63/2562 ลว. 8 ตุลาคม 2562 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม.ขนาดกำลังส่ง ๑๐๐ กิโลวัตต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษารังสิต ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ ระบบ (กคล.) เลขที่ 629/62/2562 ลว. 6 กันยายน 2562 วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม.ขนาดกำลังส่ง ๑๐๐ กิโลวัตต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ๑ ระบบ (กคล.) เลขที่ 628/62/2562 ลว. 6 กันยายน 2562 วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม.ขนาดกำลังส่ง ๑๐๐ กิโลวัตต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๑ ระบบ (กคล.) เลขที่ 427/62/2562 ลว.30 สิงหาคม 2562 วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 96 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กคล.) ประกาศ 7 พฤศจิกายน 2562 วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 96 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กคล.) 20 พฤศจิกายน 2562 วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะ เช่าโครงข่ายบริการโทรคมนาคมสำหรับเชื่อมโยงสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัล จำนวน ๑๖๘ สถานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กคล.) 18 พฤศจิกายน 2562 วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะ เช่าการเช่าบริการโทรคมนาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลประกอบด้วยค่าเช่าทรานส์พอนเดอร์ C-Band แบบเต็มเวลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กคล.) 30 ตุลาคม 2562 วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
ประกาศผู้ชนะ เช่าทรานส์พอนเดอร์ C-Band แบบเต็มเวลา สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กคล.) 30 ตุลาคม 2562 วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการระบบเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคพร้อมบริการอินเทอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กคล.) วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการโครงข่าย Must carry สำหรับนำสัญญาณโทรทัศน์ NBT ระบบ HD ไปออกอากาศผ่านดาวเทียม ระบบ HD และระบบ SD C-Band และ Ku-Band ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กคล.) วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์จำนวน 37 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 11 อัตรา โดยวิธีคัดเลือก (กคล.) วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กคล.) วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม.ขนาดกำลังส่ง ๑๐๐ กิโลวัตต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 (กคล.) วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม.ขนาดกำลังส่ง ๑๐๐ กิโลวัตต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษารังสิต ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที 2 (กคล.) วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ในการบำรุงรักษาเครื่องส่งโทรทัศน์ระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กคล.) วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม.ขนาดกำลังส่ง ๑๐๐ กิโลวัตต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๑ ระบบ ครั้งที่ 2 (กคล.) วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและควบคุมงานการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการ การแพร่ภาพออกอากาศ การกระจายเสียงวิทยุ และการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ กรมประชาสัมพันธ์ โดยวิธีคัดเลือก (กคล.) วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาอุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กคล.) วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม.ขนาดกำลังส่ง ๑๐๐ กิโลวัตต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษารังสิต ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กคล.) วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม.ขนาดกำลังส่ง ๑๐๐ กิโลวัตต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin (กคล.) วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม.ขนาดกำลังส่ง ๑๐๐ กิโลวัตต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กคล.) วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ กรมประชาสัมพันธ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กคล.) วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลระดับภูมิภาค (Regional Content) และระดับท้องถิ่น (Local Content) กรมประชาสัมพันธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กคล.) วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ ระยะที่ ๑๐ จำนวน ๘๘ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กคล.) วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการโทรคมนาคมสำหรับเชื่อมโยงสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัล จำนวน ๑๖๘ สถานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กคล.) วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กคล.) วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สิน อาคารสถานที่กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) และอาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กคล.) วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการโทรคมนาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลประกอบด้วยค่าเช่าทรานส์พอนเดอร์ C-Band แบบเต็มเวลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 ทรานส์พอนเดอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กคล.) วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าทรานส์พอนเดอร์ C-Band แบบเต็มเวลา สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 ทรานส์พอนเดอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กคล.) วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าโครงข่ายบริการโทรคมนาคมสำหรับเชื่อมโยงสัญญาณดิจิทัล จำนวน 168 สถานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กคล.) วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ และอาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กคล.) วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการระบบเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศระหว่างหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กคล.) วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการระบบเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคพร้อมบริการอินเทอร์เน็ต กรมประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กคล.) วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าทรานส์พอนเดอร์ C-Band แบบเต็มเวลา จำนวน 1/8 ทรานส์พอนเดอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กคล.) วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการโครงข่าย Must carry สำหรับนำสัญญาณโทรทัศน์ NBT ระบบ HD ไปออกอากาศผ่านดาวเทียม ระบบ HD และระบบ SD C-Band และ Ku-Band จำนวน 2 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กคล.) วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 11 จำนวน 30 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กคล.) วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม. ขนาดกำลังส่ง 100 กิโลวัตต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษารังสิต ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ ระบบ (กคล.) เลขที่ 629/62/2562 วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม. ขนาดกำลังส่ง 100 กิโลวัตต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๑ ระบบ (กคล.) เลขที่ 427/62/2562 วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา ซื้อปรับปรุงประสิทธิภาพ สถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม ขนาดกำลังส่ง 100 กิโลวัตต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษารังสิต ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กคล.) วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา ซื้อปรับปรุงประสิทธิภาพ สถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม ขนาดกำลังส่ง 100 กิโลวัตต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กคล.) วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา ซื้อปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม ขนาดกำลังส่ง 100 กิโลวัตต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กคล.) วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา ซื้อจัดหาอุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กคล.) วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ กรมประชาสัมพันธ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กคล.) วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา ซื้อทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลระดับภูมิภาค (Regional Content) และระดับท้องถิ่น (Local Content) กรมประชาสัมพันธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กคล.) วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562 
ประกาศประกวดราคา ซื้อจัดหาอุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กคล.) วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562 
ประกาศประกวดราคา เช่ารถยนต์ ระยะที่ 10 จำนวน 88 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กคล.) วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562 
ประกาศประกวดราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 (กคล.) วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กคล.) วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กคล.) วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562 
สัญญาจัดซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ในการบำรุงรักษาเครื่องส่งโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (กคล.) เลขที่ 426/62/2562 วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (กคล.) เลขที่ 025/62/2562 วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ กรมประชาสัมพันธ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร (กคล.) เลขที่ 724/62/2562 วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ กรมประชาสัมพันธ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร (กคล.) เลขที่ 723/62/2562 วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (กคล.) เลขที่ 022/62/2562 วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายอุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ระบบ (กคล.) เลขที่ 621/62/2562 วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (กคล.) เลขที่ 020/62/2562 วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายอุปกรณ์ทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลระดับภูมิภาค (Regional Content) และระดับท้องถิ่น (Local Content) ของกรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้ง (กคล.) เลขที่ 419/62/2562 วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาเช่าใช้บริการระบบเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศระหว่างหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ (กคล.) เลขที่ 418/62/2561 วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาเช่าบริการใช้ระบบเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคพร้อมบริการอินเตอร์เน็ต กรมประชาสัมพันธ์ (กคล.) เลขที่ 417/62/2561 วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาเช่ารถยนต์ ระยะที่ ๑๐ จำนวน ๘๘ คัน (กคล.) เลขที่ 416/62/2561 วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (กคล.) เลขที่ 015/62/2561 วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาเช่ารถยนต์ ระยะที่ ๑๑ จำนวน ๓๐ คัน (กคล.) เลขที่ 414/62/2561 วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาเช่าโครงข่ายบริการโทรคมนาคมสำหรับเชื่อมโยงสัญญาณดิจิทัล จำนวน ๑๖๘ สถานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (กคล.) เลขที่ 413/62/2561 วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาเช่าโครงข่ายบริการโทรคมนาคมสำหรับเชื่อมโยงสัญญาณดิจิทัล จำนวน ๑๖๘ สถานี (กคล.) เลขที่ 412/62/2561 วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาเช่าบริการโครงข่าย Must Carry สำหรับนำสัญญาณโทรทัศน์ NBT ระบบ HD ไปออกอากาศผ่านดาวเทียมระบบ HD และระบบ SD C-Band และ Ku-Band จำนวน 2 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กคล.) เลขที่ 411/62/2561 วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาเช่าบริการโทรคมนาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลประกอบด้วยค่าเช่าทรานส์พอนเดอร์ C-Band แบบเต็มเวลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 ทรานส์พอนเดอร์ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาเช่าทรานส์พอนเดอร์ C-Band แบบเต็มเวลา สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 ทรานส์พอนเดอร์ (กคล.) เลขที่ 409/62/2561 วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาเช่าทรานส์พอนเดอร์ C-Band แบบเต็มเวลา จำนวน 1/8 ทรานส์พอนเดอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กคล.) เลขที่ 408/62/2561 วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ และอาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กคล.) 407/62/2561 วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สิน อาคารสถานที่ กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) และอาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กคล.) 406/62/2561 วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาพนักงานธุรการของกรมประชาสัมพันธ์ (กคล.) เลขที่ 405/62/2561 วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ของกรมประชาสัมพันธ์ (กคล.) เลขที่ 004/62/2561 วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ของกรมประชาสัมพันธ์ (กคล.) เลขที่ 003/62/2561 วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ของกรมประชาสัมพันธ์ (กคล.) เลขที่ 002/62/2561 วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ของกรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 001/62/2561 วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด