กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
สรุปผลดำเนินงานจัดฝึกอบรม สถาบันการประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2563 วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 1. หลักสูตร นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล Smart PR รุ่นที่ 12 วันที่จัดฝึกอบรม 17-20 ธ.ค 62 2. หลักสูตร เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 38 วันที่จัดฝึกอบรม 24-27 ธ.ค 62 3. หลักสูตร การดำเนินการทางวิจัย รุ่นที่ 6 วันที่จัดอบรม 7-8 ม.ค 63 4. หลักสูตร พัฒนาการสื่อสารยุคดิจิทัล รุ่นที่ 6 วันที่จัดอบรม 14-17 ม.ค 63 5. หลักสูตร กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียล รุ่นที่ 1 วันที่จัดอบรม 27-29 ม.ค 63 6. หลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ กรมประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 23 จัดอบรมระหว่างวันที่ 27 ม.ค - 14 ก.พ 63 7. หลักสูตร พัฒนาเทคนิคการถ่ายภาพข่าวและรายการโทรทัศน์ รุ่นที่ 1 วันที่จัดฝึกอบรม 18-21 ก.พ 63 8. หลักสูตร นักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูง รุ่นที่ 60 วันที่จัดฝึกอบรม 22 ม.ค - 20 มี.ค 63 9. หลักสูตร พัฒนาข้าราชการ กปส. ระดับต้น รุ่นที่ 2 วันที่จัดฝึกอบรม 2-24 มี.ค 63 10. หลักสูตร ผู้ประกาศในกิจกรรมการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับต้น รุ่นที่ 8 วันที่จัดฝึกอบรม 13-15 ก.ค 63 11. หลักสูตร ผู้ประกาศในกิจกรรมการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับกลาง รุ่นที่ 8 วันที่จัดฝึกอบรม 16-19 ก.ค 63 12. หลักสูตร ผู้ประกาศในกิจกรรมการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับสูง รุ่นที่ 8 วันที่จัดฝึกอบรม 20-22 ก.ค 63 13. หลักสูตร ประชุมเชิงปฏิบัติการ การะบวนการใช้งานข้อมูลเชิงลึกเพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์ วันที่จัดฝึกอบรม 30-31 ก.ค 63 14. หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอนโยบายภาครัฐสู่ประชนชนในยุคดิจิทัล วันที่จัดฝึกอบรม 21-24 ก.ค 63 15. หลักสูตร พัฒนาการสื่อสารยุคดิจิทัล รุ่นที่ 7 วันที่จัดฝึกอบรม 14-17 ก.ค 63 16. หลักสูตร การจัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร รุ่นที่ 12 วันที่จัดฝึกอบรม 3-6 ส.ค 63 17. หลักสูตร งานเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ดิจิทัล รุ่นที่ 17 วันที่จัเฝึกอบรม 17-20 ส.ค 63 18. หลักสูตร การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ กปส. รุ่นที่ 24 วันที่จัดฝึกอบรม 29 ก.ค - 14 ส.ค 63
... อ่านทั้งหมด