อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2545 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 กพร. ดำเนินการเพิ่มข้อมูล ... อ่านต่อ
ราชกิจจานุเบกษา อำนาจหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 กพร. ดำเนินการเพิ่มข้อมูล ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด