โปรดเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการ
  • แผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์
  • แผนและผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561
  • แผนและผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562
  • แผนและผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563
  • แผนและผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564
  • - ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -