ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้แก่ (1) ทำไมสรรหาล่าช้า (2) ขอประวัติการใช้โทรศัพท์ (3) สัญญาจำนองที่ดิน (4) แบบแปลนติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (5) สวัสดิการการรักษาพยาบาล
วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้แก่ (1) ทำไมสรรหาล่าช้า (2) ขอประวัติการใช้โทรศัพท์ (3) สัญญาจำนองที่ดิน (4) แบบแปลนติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (5) สวัสดิการการรักษาพยาบาล อ่านต่อ ...
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้แก่ (1) หนังสือราชการเกี่ยวกับการดำเนินคดี (2) ขอคัดค้านค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง (3) ทำไมถึงชนะการเสนอราคา (4) เรื่องอยู่ระหว่างฟ้องคดี (5) สำนวนการสอบสวน
วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2565
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้แก่ (1) หนังสือราชการเกี่ยวกับการดำเนินคดี (2) ขอคัดค้านค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง (3) ทำไมถึงชนะการเสนอราคา (4) เรื่องอยู่ระหว่างฟ้องคดี (5) สำนวนการสอบสวน อ่านต่อ ...
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้แก่ (1) สรุปผลจิตเวชของผม (2) ขอรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (3) ตำแหน่งอะไร ทำไมบำนาญเยอะจัง (4) บัญชีรายรับ-รายจ่าย ของโรงเรียน (5) ใครขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้แก่ (1) สรุปผลจิตเวชของผม (2) ขอรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (3) ตำแหน่งอะไร ทำไมบำนาญเยอะจัง (4) บัญชีรายรับ-รายจ่าย ของโรงเรียน (5) ใครขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำ อ่านต่อ ...
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้แก่ (1) ข้อมูลการส่งผลงานวิชาการ (2) ขอดูสัญญาจ้างแรงงาน (3) ขอตรวจสอบแบบแปลนอาคารชุด (4) อยากรู้พนักงานเทศบาลมีรายได้เท่าไหร่ (5) ขอตรวจสอบเอกสารการเคลื่อนย้ายซากสัตว์
วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ ได้แก่ (1) ข้อมูลการส่งผลงานวิชาการ (2) ขอดูสัญญาจ้างแรงงาน (3) ขอตรวจสอบแบบแปลนอาคารชุด (4) อยากรู้พนักงานเทศบาลมีรายได้เท่าไหร่ (5) ขอตรวจสอบเอกสารการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด