ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางสุรินทร์ ปานเนียม หมู่ที่1เชื่อมหมู่ที่2 วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประาน 1 ขวา 11 ซ้าย 1 ขวา (ฝั่งซ้าย)หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 6 วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเกาะเจริญสุข ถึงบ้านโรงเลื่อย หมู่10 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด