พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1คำขออนุญาตดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร 
2ผลการพิจารณาใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ข้อบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 
2แผนการดำเนินงาน 
3 รายงานยอดงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติแล้ว 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช 
2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน 
3 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 
4คู่มือ การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้าย หรือรื้อถอนอาคาร 
5 คู่มือการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนดิน 
2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อโครงการเสริมแอสฟัสติกท์ติก หมู่ 13 
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่13 
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนดิน หมู่ 4 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ-สขร.1