ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศ อบต.คลองปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายประชารัฐพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลคลองปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/06/2564)
ประกาศ อบต.คลองปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.29-013 สายบ้านควนอ้ายคลิ้ง - บ้านด่านสาย หมู่ที่ 9 ตำบลคลองปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/06/2564)
ประกาศ อบต.คลองปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/06/2564)
ประกาศ อบต.คลองปาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/06/2564)