ประกาศประกวดราคา สอบราคา
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านปากพญา ตำบลท่าซัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านปากพญา ตำบลท่าซัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 5 วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาได้ โครงการจัดซื้อถังขยะมูลฝอย ตามมาตรฐานในระบบสุขาภิบาลฯถังสีน้ำเงิน จำนวน 270 ใบ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 5 วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 5 วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาได้ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 (บริเวณบ้านนายสมาน) ตำบลท่าซั วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาได้ โครงการปรับปรุงถนน สายนศ.ถ. 96002 กอไผ่-ปากพญา หมู่ที่ 5 ตำบลท่าซัก วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาได้ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยชัยวัธนา หมู่ที่ 4 ตำบลท่าซัก วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.96001 สายบางงัน – ปากพญา หมู่ที่ 7,9 บ้านปากน้ำปากพญา ตำบลท่าซัก วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.96001 สายบางงัน-ปากพญา ม.7,9 วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.96001 สายบางงัน-ปากพญา ม.7,9 วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.96001 สายบางงัน-ปากพญา ม.7,9 วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
... อ่านทั้งหมด