โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านปากพญา ตำบลท่าซัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านปากพญา ตำบลท่าซัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 5 วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด