ประกาศประกวดราคา สอบราคา
สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตท่อเมนท์ส่งน้ำประปา หมู่ที่ 13 วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางกลีบ-นายยุคล หมู่ที่ 5 วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหารเจ-ทุ่งลาน หมู่ที่ 12 วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล สายศาลาอ่านหนังสือพิมพ์ - ตกควน หมู่ที่ 5 วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ่อไทร-ปันแต หมู่ที่ 2 วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด