ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพักงานจ้าง
วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 43/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
ประชาสัมพันธ์ ผู้สูงอายุ
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564
ผู้สูงอายุหากมีการย้ายภูมิลำเนาไปยังพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นต้องไปลงทะเบียน และยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายนของปีนั้นๆจึงจะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อเนื่อง อ่านต่อ ...
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมืองดเผาวัสดุก่อให้เกิด pm2.5
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด