ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ด้วยอบต.บางแขม มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป 2 ตำแหน่ง 1) พนักงานจดมาตรวัดน้ำ 2) คนงาน รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 18 มิถุนายน 2564 อ่านต่อ ...
ประกาศรับสมัครเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564
ประเภทของพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานจดมาตรวัดน้ำ จำนวน ๑ อัตรา รับสมัครสอบ ระหว่างวันที่ 5 - 21 เมษายน 2564 วันเวลาราชการ ณ สำนักงานปลัด อบต.บางแขม อ่านต่อ ...
เรื่อง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 มีกำหนด 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ 17 - 31 มีนาคม 2564 เพื่อพิจารณาโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อถังกรองน้ำระบบประปา และเพ่ิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2564 - 2565) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตำบลบางแขม อ่านต่อ ...
ทดสอบ
วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด