นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
คำแถลงนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น (24/05/2564)