โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)  ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่องโครงสร้างและการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของหน่วยราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปัตตานี ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 118 ตอนที่ 53 ง ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2544 หน้าที่ 83-84 ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด